V Britofu gradbena dela dobro napredujejo

Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del v okviru projekta Gorki 2 letos aprila začela gradbena dela v eni izmed dveh aglomeracij. Projekt v Kranj prinaša gradnjo komunalnega omrežja v aglomeraciji Britof Predoslje in Mlaka pri Kranju ter pomeni bistveno izboljšanje okolja za občane. Po dobrih dveh mesecih gradbena dela dobro napredujejo in potekajo skladno z zastavljenim terminskim načrtom. Napredek del na gradbišču v Britofu sta predstavila župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in predstavnik izvajalca gradbenih del, direktor podjetja Riko Janez Škrabec.

 

Gradbena dela v aglomeraciji Britof Predoslje potekajo skladno s terminskim načrtom. Izvedenega je že nekaj več kot 1,8 km fekalnega kanala, 1,3 km meteornega kanala in 1,2 km vodovoda. Spomnimo, da bodo prebivalci v naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje v okviru projekta Gorki 2 pridobili skupno 12,7 km fekalne kanalizacije in pet črpališč odpadne vode, dobrih 10 km vodovodnega omrežja, dograjene pa bo tudi 8,6 km meteorne kanalizacije.

 

»V Mestni občini Kranj si močno prizadevamo občanom zagotoviti ustrezne standarde odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Priključek na sodobno kanalizacijsko omrežje je za krajane Britofa in Predoselj, kakor tudi za celotno mestno občino Kranj, zelo pomemben. Po podatkih iz leta 2015 je bilo namreč na območju Britof-Predoslje na javno kanalizacijo doslej priključenih le dobrih 30 % prebivalcev. Poleg izboljšanja komunalne infrastrukture pa se bodo s projektom zmanjšale emisije v vode, kar za prebivalce predstavlja tudi investicijo v vrednost njihove nepremičnine,« je ob ogledu terena povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

 

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec, ki ima kot izvajalec gradbenih del izkušnje s podobnimi projekti, je poudaril: »Zadovoljen sem, da sodelovanje v okviru projekta Gorki 2 poteka odlično. Mestna občina Kranj je dobro pripravila krajane na motnje, ki se pri gradnjah zagotovo pojavljajo.«

 

Krajani Britofa, ki so si skupaj z investitorjem in izvajalcem ogledali gradbišče, so potrdili, da so s potekom del zadovoljni. »Mi smo to kanalizacijo zelo težko pričakovali in trenutno stanje, ki ga imamo, je več kot zadovoljivo,« je poudarila predsednica sveta Krajevne skupnosti Britof Martina Pustotnik. Predsednik sveta Krajevne skupnosti Predoslje Gašper Žbogar pa je dodal: »Glede na prve odzive o poteku gradnje v Britofu se lahko tudi v Predosljah nadejamo dobrega sodelovanja.«

 

Spremljajte potek del

Mestna občina Kranj omogoča spremljanje aktualnih informacij na spletni strani projekta (Gorki 2), kjer so zbrana najpogostejša vprašanja, ki jih občani naslavljajo na Mestno občino Kranj kot investitorko, skupaj z odgovori. Kranjska mestna uprava vse občane in občanke, ki živijo v neposredni bližini gradbišča, naproša za razumevanje. V času gradnje občani potrpežljivo prilagajajo svoj način življenja trenutni situaciji na terenu.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti ter prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.

 

V Britofu gradbena dela dobro napredujejo V Britofu gradbena dela dobro napredujejo V Britofu gradbena dela dobro napredujejo V Britofu gradbena dela dobro napredujejo
Kategorije:
aktualno