V teku je razpis za socialno podjetništvo

Odprt je javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2023. Višina razpisanih sredstev je 40.000 evrov. Rok za oddajo vloge je 19. maj 2023.

 

Intenzivnost dodeljene de minimis pomoči znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov (DDV ni vključen), ki so:

 

  • stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
  • stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov,
  • stroški najema poslovnih prostorov,
  • stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela,
  • stroški nakupa strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva,
  • stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

 

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 evrov, najvišji znesek pa 10.000 evrov na upravičenca. 

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj (rubrika Javni razpisi, naročila), objava je tudi v Uradnem listu RS (št. 31, 17. marec 2023).

 

Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani lahko dobijo na tel. št. 04/2373 130 ali na e-naslovu barbara.ciric@kranj.si.

Kategorije:
aktualno