Zelena Gorenjska - ureditev Zoisove poti

O projektu

 

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2022 – maj 2023

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (vodilni partner), Občina Gorje, Mestna občina Kranj, Občina Preddvor

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 129.187,87 €, od tega vrednost ESRR 85.985,75 € (80 %); za MO Kranj 40.382,00 EUR, od tega 26.480,00 eur (80%) sredstev ESRR.    

 

Mestna občina Kranj je del operacije Zelena Gorenjska s projektom ureditve Zoisove poti na območju krajevne skupnosti Predoslje. Aktivnost zajema ureditev tematske čebelarske poti, vzpostavitev urbane opreme, demontažo obstoječe brunarice in izgradnjo nove mobilne enote s čebelnjakom z izpostavitvijo lokalnih izdelkov in urejeno dostopno potjo, postavitev označevalnih tabel ter hortikulturno ureditev. Sprehajalna Zoisova pot Brdo – Predoslje je znana in priljubljena med številnimi sprehajalci. Ljubitelji narave so pogosti obiskovalci, saj se nahaja v neposredni bližini čudovitih gora in znamenitega parka Brdo. Ideja o sprehajalni čebelarski poti je povezana z zasaditvijo drevoreda lip na vseh sprehajalno povezovalnih poteh iz smeri Kokrice do Predoselj proti centru Kranja. Čebelarstvo ima v teh krajih dolgo tradicijo in prebivalci se močno zavedajo pomena čebel za življenje vseh živih bitij. Zasnovana nova poučna pot povezuje čebelnjak z ohranjanjem narave in okoliškimi pridelovalci lokalne hrane.

 

Opis operacije: 

Namen operacije je prispevati k izboljšanju stanja v degradiranih območjih z naložbami in vzpostavitvijo pogojev za aktivacijo novih vsebin, ki so namenjene lokalnemu prebivalstvu in tistim posameznikom, društvom, podjetnikom, ki bodo spoznali nove danosti za razvoj rekreativne, izobraževalne in kulturne dejavnosti v Zgornjih Gorjah, Predosljah in Preddvoru.

Predmet operacije je naložba v varstvo okolja in ohranjanje narave v treh urbanih naseljih na območju LAS Gorenjska košarica za oživitev in ureditev degradiranih opuščenih območij in vzpostavitev pogojev za nove vsebine in dejavnosti.

 

Cilji operacije:

  • ureditev rekreacijske površine na opuščenem območju v naselju Zgornje Gorje, z dobavo in montažo vadbenega kozolca z integriranimi igrali ter vadbeno kletko,
  • ureditev Zoisove poti (čebelarska pot Brdo–Predoslje–Kranj) z dobavo in montažo novega čebelnjaka, mobilne enote in nameščenimi označevalnimi tablami,
  • ureditev dvorišča gradu Dvor Preddvor skladno s krajinsko arhitekturno zasnovo in hortikulturno ureditvijo.

 

Strateški cilj v okviru tematskega področja Varstvo okolja in ohranjanje narave je ponovna aktivacija treh degradiranih in opuščenih območij in vzpostavitev pogojev za nove vsebine, operacija pa v Preddvoru sledi tudi posebnemu cilju ohranjanja kulturne dediščine in tipičnega izgleda naselja. Na vseh treh lokacijah se urejajo skupne površine za različne namene dviga življenjske ravni prebivalstva.

 

Aktivnosti operacije:

  • vodenje, koordinacija in promocija,
  • ureditev rekreacijskih površin na opuščenem območju v naselju Zgornje Gorje
  • ureditev Zoisove poti (čebelarska pot Brdo­–Predoslje–Kranj)
  • ureditev dvorišča gradu Dvor v Preddvoru

 

Rezultat operacije:

  • urejena rekreacijska površina na opuščenem območju v naselju Zgornje Gorje, z vadbenim kozolcem z integriranimi igrali ter vadbeno kletko,
  • urejena Zoisova pot (čebelarska pot Brdo–Predoslje–Kranj) z novim čebelnjakom, mobilno enoto in označevalnimi tablami,
  • urejeno dvorišče gradu Dvor Preddvor s skladno krajinsko arhitekturo zasnovo in hortikulturno ureditvijo.

 

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj