Urad za družbene dejavnosti

Nada Bogataj Kržan

vodja Urada za družbene dejavnosti

 

T: 04 237 31 61

F: 04 237 31 69

E: nada.bogataj-krzan@kranj.si

 

 

 

 

 

 

 

  

Marija Otoničar

tajništvo urada

telefon: 04 2373 161

lokacija pisarne: p/96

 

Služba za šport in kulturo
 

Petra Polak

področje kulture (odsotna, nadomeščanje Neva V. Iličić)

telefon: 04 2373 162

lokacija pisarne: p/92

Neva Vehovec Iličić

področje kulture

telefon: 04 2373 162

lokacija pisarne: p/92

Marko Trebec

področje športa

telefon: 04 2373 181

lokacija pisarne: p/94

 

Služba za predšolsko vzojo in izobraževanje
 

Brane Šimenc

vzgoja in izobraževanje

telefon: 04 2373 165

lokacija pisarne: p/104

Darja Veternik

otroško varstvo

telefon: 04 2373 382

lokacija pisarne: p/103

Maja Pritekelj Brus

mladinske dejavnosti, upokojenska društva in veteranske organizacije

telefon: 04 2373 371

lokacija pisarne: p/89

Barbara Govekar

mladinske dejavnosti, upokojenska društva in veteranske organizacije

telefon: 04 2373 371

lokacija pisarne: p/89

 

Služba za socialno varstvo in zdravstvo
 

Manja Vovk

socialno varstvo, namestnica vodje

telefon: 04 2373 166

lokacija pisarne: p/93

Tina Bermež

zdravstveno varstvo

telefon: 04 2373 164

lokacija pisarne: p/90

 

Pristojnosti urada:

 

Urad za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:

 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju predšolske vzgoje,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju obveznega in nadaljnjega šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju razvoja kulture,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju razvoja športnih dejavnosti za vse generacijske skupine in skrbi za pripravo in izvrševanje programov športa,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju izvrševanja mladinskih dejavnosti z namenom preprečevanja oblik zasvojenosti in aktivnega vključevanja mladih v družbo,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju socialnega varstva in zdravstva,
 • načrtuje in izvaja družinsko in mladinsko politiko,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju posebnih skupin (veteranske organizacije in društva upokojencev),
 • vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev,
 • načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad zakonitostjo in izvajanjem nalog in poslovanja družbenih javnih služb,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javne razpise s področja dela (javni razpisi za nevladne organizacije),
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja urada,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • proučuje in pripravlja standarde in normative za opravljanje storitev oziroma dejavnosti na posameznih področjih,
 • vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,
 • nudi strokovno pomoč javnim zavodom pri njihovem delu,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.