Urad za finance

Mirko Tavčar,

vodja Urada za finance

 

 

T: 04 237 31 70

E: mirko.tavcar@kranj.si

Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
vodja Urada za finance Mirko Tavčar 04 237 31 70
Služba za proračun    
računovodja VII/2-II Martina Žerovnik 04 237 31 78
finančnik VII/2-II Saša Kunstelj 04 237 33 52
Knjigovodsko-računovodska služba    
višji svetovalec Tanja Aljaž 04 237 31 73
finančnik VI Marija Maruša Jerončič 04 237 31 79
delovodja V Polona Končan 04 237 31 80
delovodja V Mateja Kne 04 237 31 76
delovodja V Andreja Trnovec 04 237 31 75
delovodja V Magda Lokar Perkovič 04 237 35 82
delovodja V Leja Kern 04 237 31 85
knjigovodja VII/1 Suzana Latinčić 04 237 31 77
delovodja V Marjana Soklič 04 237 31 72
delovodja V Brigita Urbanc 04 237 31 70
delovodja V Vanda Ješe 04 237 32 67
finančnik VII/1 Mojca Pugelj  04 237 31 70

 

Urad za finance opravlja naslednje naloge:

 • opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvrševanju proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in poročila o realizaciji proračuna,
 • koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter obvešča župana in direktorja o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
 • skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja urada,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada, 
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • pripravlja in vodi premoženjsko bilanco občine,
 • vodi gospodarjenje z občinskim finančnim premoženjem,
 • vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila,
 • opravlja knjigovodsko-računovodska dela za svet občine, nadzorni odbor, župana, upravo, medobčinske organe in krajevne skupnosti in ustanovljene občinske sklade,
 • skrbi za obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
 • zagotavlja strokovno pomoč organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.