Volitve

Občinka volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Mestni svet (MO) Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter dva namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog mestne uprave.

 

Pristojnosti Občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah in sicer Občinska volilna komisija:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
 • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov,
 • določa volišča,
 • imenuje volilne odbore,
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve. 


Sestava OVK v mandatnem obdobju 2014-2018:

 • Aljoša Ravnikar, predsednik
 • Magdalena Kovačič, namestnica predsednika
 • Ludvik Bambič, član
 • Tatjana Kastigar, namestnica člana
 • Branka Jurhar, članica
 • Samo Klavora, namestnik članice
 • Helena Miklavčič, članica
 • Andrej Gazvoda, namestnik članice

 

Tajnica OVK MOK:


Sestava OVK MOK v preteklih mandatih:

 

Rezultati volitev po letih:

 

Arhiv lokalnih volitev 2014:

 

Arhiv lokalnih volitev 2010:

 

Arhiv lokalnih volitev 2006: