Župan Kranja

 

Župan Mestne občine Kranj je Matjaž Rakovec. Mandat je nastopil 20. decembra 2018. 


Matjaž Rakovec se je rodil 2. septembra 1964  v Kranju, mami Ani in očetu Marijanu. Obiskoval je Osnovno šolo Franceta Prešerna v Kranju in Gimnazijo Kranj. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.


Javnosti je poznan predvsem po bogatih izkušnjah iz sveta športa in gospodarstva. Kot član kranjskega Triglava je igral v jugoslovanski vaterpolski ligi. Kasneje je bil pet let predsednik Vaterpolske zveze Slovenije in je člansko reprezentanco leta 2006 popeljal na Evropsko prvenstvo. Že tretji zaporedni mandat je predsednik Hokejske zveze Slovenije. Slovenske »rise« je dvakrat popeljal na zimske olimpijske igre.
 
Na Zavarovalnici Triglav je bil zaposlen skupno 19 let, v letih od 2009 do 2013 kot predsednik uprave, pri čemer je zavarovalnico pripeljal do rekordnih dobičkov in dvakrat prejel nagrado Naj finančnik leta. Več let je bil na čelu Skupine Triglav (katere matična družba je Zavarovalnica Triglav) s prek 5500 zaposlenimi v šestih državah. V svoji poklicni karieri je opravljal še vrsto drugih funkcij, med drugim je bil svetovalec uprave v Mercatorju in direktor Studia Moderna.
 
V prostem času se veliko rekreira, potuje in uživa v gledanju športnih dogodkov.
 
Kljub svoji prepoznavnosti Matjaž Rakovec ostaja preprost in odprt do vsakogar. Je oče in mož, ki verjame, da vsi potrebujemo okolje, ki nam nudi priložnosti za osebni razvoj, našemu zasebnemu življenju pa daje zadovoljstvo in omogoča čim več prostega časa. Kranju želi povrniti sloves močnega in uglednega regionalnega središča. Prepričan je, da so največji potencial Kranja ljudje, ki jim je treba dati možnost, da živijo in delajo v Kranju.
 
O sebi pravi: »Vedno se trudim delovati po svojih najboljših močeh. Moj recept za uspeh je: opravljaj delo, ki te večino časa veseli, obdaj se s pravimi ljudmi, znotraj ekipe pa spodbujaj konstruktivno kritiko.«

 

Župan Kranja opravlja naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa občino, 
 • predstavlja svet, ga sklicuje in vodi seje sveta,
 • predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti sveta ter skrbi za izvajanje odločitev sveta,
 • skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta,
 • skrbi in je odgovoren za pravilnost objave statuta, poslovnika, odlokov in drugih aktov,
 • nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave ter imenuje vodje notranjih organizacijskih enot,
 • ustanavlja lahko začasne komisije za posamična področja iz svoje pristojnosti,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskih premičnin ter o pridobitvi nepremičnin vsakokrat do zneska 5.000 EUR,
 • sprejme načrte zaščite in reševanja,
 • vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • sprejme začasne nujne ukrepe v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se svet ne more pravočasno sestati,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se svet ne more sestati,
 • opravlja druge z zakonom določene naloge.