Župan Kranja

 

Župan Kranja Boštjan Trilar    

  

Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj

 

Župan Kranja Boštjan Trilar se je rodil leta 1968 v Kranju, kjer je preživel svoje otroštvo ob očetu Ivu, dolgoletnemu direktorju Kinopodjetja Kranj, in mami Majdi, zaposleni na kranjski policijski postaji.

 

Osnovnošolsko izobraževanje je začel na Osnovni šoli Staneta Žagarja, v četrtem razredu pa se je družina Trilar preselila v Stražišče, kjer je osnovno šolo zaključil. Svoje izobraževanje je nadaljeval na Iskri – srednji strojni in elektrotehniški šoli in Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Izobraževal se je tudi v času svoje poklicne poti.

 

Poleg slovenskega tekoče govori angleški, srbski in hrvaški jezik.

 

Poklicne izkušnje

Župan Kranja Boštjan Trilar si je poklicne izkušnje začel nabirati že v času študija z uvozom in prodajo Fordovih vozil iz Avstrije v Slovenijo.

 

Svojo poslovno pot je leta 1993 nadaljeval kot direktor marketinga v družbi Summit motors.

 

Od leta 1998–2004 je deloval kot direktor marketinga v družbi Avto Triglav, kjer je dosegel bistveno rast tržnega deleža znamke Fiat ter predstavil finančni produkt »pol-pol«, ki ga še danes uporablja večina avtomobilistov v Sloveniji.

 

Toyota

Boštjan Trilar se je leta 2004 pridružil družbi Toyota Adria. Kot regionalni direktor na trgih držav nekdanje Jugoslavije je uveljavil blagovno znamko Lexus. Z dobrim delom in rezultati je postal regionalni direktor prodaje in marketinga za blagovno znamko Toyota, kjer je vodil ekipo ljudi iz petih držav. Na vseh trgih bivše Jugoslavije je Toyota v času njegovega delovanja dosegala prodajne in finančne rekorde. Poleg regionalnega direktorja marketinga je kot direktor prevzel tudi vodenje Toyote Slovenija in postal član uprave podjetja v japonski lasti Toyota Adria, kasneje pa direktor Toyota Slovenija in Kosovo. Izvoljen je bil tudi za podpredsednika združenja uvoznikov in distributerjev motornih vozil Slovenije.

 

Voditelj treningov

Zadnja tri leta je bil voditelj treningov pri podjetju Gustav Käser Training International z mednarodno licenco za izobraževanje domačih in tujih podjetji. V času svoje poklicne poti si je nabral enaindvajset let mednarodnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja, marketinga, vodenja projektov ter prodaje.

 

Večino svojega življenja je preživel v Stražišču in si tam ustvaril tudi družino. V Stražišču živi še danes. Zanima ga tehnika, je ekološko ozaveščen in rad kolesari.

 

Na županskih volitvah 2014 je kandidiral, ker verjame, da Kranj potrebuje spremembe, ki jih je možno doseči s skupnim sodelovanjem. Funkcijo župana Kranja je Boštjan Trilar prevzel 12. novembra 2014.

 

Župan Kranja opravlja naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa občino, 
 • predstavlja svet, ga sklicuje in vodi seje sveta,
 • predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti sveta ter skrbi za izvajanje odločitev sveta,
 • skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta,
 • skrbi in je odgovoren za pravilnost objave statuta, poslovnika, odlokov in drugih aktov,
 • nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave ter imenuje vodje notranjih organizacijskih enot,
 • ustanavlja lahko začasne komisije za posamična področja iz svoje pristojnosti,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskih premičnin ter o pridobitvi nepremičnin vsakokrat do zneska 5.000 EUR,
 • sprejme načrte zaščite in reševanja,
 • vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • sprejme začasne nujne ukrepe v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se svet ne more pravočasno sestati,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se svet ne more sestati,
 • opravlja druge z zakonom določene naloge.