Kolesarske povezave v Kranju 1-6

O projektu

 

Kolesarjenje je v Celostni prometni strategiji Mestne občine Kranj opredeljeno kot eden od petih strateških stebrov nove prometne politike. Dolgoročni cilj mestne uprave je na območju mesta vzpostaviti celostno kolesarsko omrežje, ki bo pospešilo prehod iz motorizirane v bolj trajnostno obliko dnevne migracije prebivalstva.

 

Z ukrepi operacije je predvidena dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture v skupni dolžini 8,837 km s pripadajočo opremo, spremljajočo infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na šestih zaokroženih hrbteničnih povezavah, ki povezujejo gosto naseljene mestne soseske z različnimi središči centralnih funkcij znotraj mestnega območja Kranja.
 
Na podlagi Idejne zasnove dopolnitve kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj je bila v 2017 pripravljena projektno-tehnična in investicijska dokumentacija. Prvi sklop naložb predstavlja dopolnitev in dograditev obstoječega kolesarskega omrežja na šestih povezavah v mestnem območju Kranja, ki so predmet investicijskega programa, in sicer:

 • Kolesarska povezava 1: soseska Planina – nakupovalno središče Primskovo (Cesta Talcev, Cesta Jaka Platiše, del ceste Staneta Žagarja z navezavo na Cesto Rudija Šelige)
 • Kolesarska povezava 2: soseska Primskovo – upravno trgovski center Primskovo (dopolnitev manjkajočega odseka na Cesti Staneta Žagarja pri avtoservisu Jeršin, na Ulici Mirka Vadnova pri Surovini in Šucevi ulici pri Dolnovu)
 • Kolesarska povezava 3: soseska Šorlijevo naselje – Športni park Kranj (Ulica XXXI divizije, Kopališka ulica)
 • Kolesarska povezava 4: soseska Šorlijevo naselje – središče Vodovodni stolp (Zoisova ulica)
 • Kolesarska povezava 5: soseska Zlato polje (povezava Naklo) – upravni center Kranj (manjkajoči del Koroške ceste)
 • Kolesarska povezava 6: soseska Orehek – Avtobusno postajališče Orehek na R1 (skozi Orehek do avtobusnega postajališča na Ljubljanski cesti)

 

Predmetne kolesarske povezave predstavljajo pomembne hrbtenične povezave med stanovanjskimi soseskami mesta in posameznimi središči centralnih funkcij mesta. Ob urejanju kolesarske infrastrukture bodo sočasno urejeni tudi pločniki, nameščena kolesarska oprema (števci prometa, klopi..) ter komunalna infrastruktura (odvodnjavanje, javna razsvetljava..). Na območju soseske Planina, na kolesarski povezavi 1 bo v okviru projekta izgrajen in vzpostavljen Center trajnostne mobilnosti (CTM), katerega namen je ozaveščati in spodbujati meščane k večji rabi mehkih oblik mobilnosti.

 

Trajanje operacije: 2019 - 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Skupna vrednost operacije je dobrih 2 milijonov evrov (2.192.460,94 €), projekt pa je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije.

 

Cilji operacije:

Z izvedbo projekta se bodo izboljšali pogoji za kolesarjenje na območju šestih povezav v mestnem območju. Sprememba prometne politike v mehko mobilnost bo omogočila trajnostni razvoj mesta in izboljšala kakovost zraka znotraj mestnega območja. Opustitev naložbe bi bistveno zmanjšala privlačnost bivanja in negativno vplivala na dejavnike sodobnega podjetniškega in investicijskega okolja.

 

Pomembne prednosti izgrajenega kolesarskega omrežja:

 • nižanje izpustov toplogrednih plinov in hrupa,
 • hitra in varna dostopnost do delovnega mesta, mobilnostnega vozlišča (železniške postaje, avtobusne postaje), šole, bolnice, zdravstvenega doma, izobraževalnih, rekreacijskih in nakupovalnih središč …,
 • krepitev zdravja in motorike uporabnikov koles,
 • znižanje stroškov za prihod na delovno mesto,
 • varno parkiranje kolesa ali skiroja,
 • večja neodvisnost otrok pri prevozu v šolo in na popoldanske dejavnosti,
 • spoznavanje mesta in primestja s kolesom,
 • večja privlačnost in kakovost življenjskega prostora v mestnem območju,
 • večja pretočnost cestnega prometa,
 • večja konkurenčnost mesta,
 • sodobna, trajnostna in vključujoča razvojna politika.

 

Za potrebe obveščanja o projektu je vzpostavljeno spletno mesto www.krkolesarim.si.