Parkirišča

 

Parkirišča v lasti Mestne občine Kranj upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.. 

 

Na parkiriščih, na katerih je parkiranje plačljivo, uporabniki parkirnino lahko plačajo z gotovino, s parkirno kartico Mestne občine Kranj in mobilnimi telefoni (SMS ali aplikacija EasyPark). Plačevanje s plačilno-kreditnimi karticami zaradi različnih tehnoloških platform do nadaljnjega ni možno. V letu 2022 predvidevamo postopno zamenjavo parkomatov z vgrajeno NFC, ki bo ponovno omogočila plačilo tudi z vsemi vrstami plačilnih kartic.

 

Parkirna kartica

 

Uporabnik lahko s posamezno parkirno kartico, ki jo izda Mestna občina Kranj, pridobi pravico brezplačnega parkiranja. S parkirno kartico lahko vsak dan brezplačno parkirate, vendar največ enkrat dnevno:

 

 • eno uro na parkirišču Občina, na parkirišču Brioni, na parkirišču Delavski dom ter na parkirnih mestih na Mladinski in Stritarjevi ulici,
 • dve uri na parkirišču Sejmišče.

 

Poleg brezplačnega eno- ali dvournega parkiranja na zgoraj navedenih parkiriščih kartica omogoča tudi plačevanje parkirnine na plačljivih parkiriščih. Parkirno kartico imate vedno pri roki, tako da, na primer, ni treba iskati ustreznih kovancev ali uporabljati mobilnega telefona za plačevanje parkirnine. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja.

 

Parkirna kartica Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.

 

Parkirno kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred stavbo Mestne občine Kranj ali v Turistično-informacijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju.

 

Režimi parkiranja

 

Mestna občina Kranj od leta 2017 parkiranje ureja z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj 2017. Za ureditev parkiranja je določila javne parkirne površine, ki so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in z odlokom. Mestni svet MOK je določil javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, posamezna območja cone 1, 2 in 3 in območja za pešce.

 

Slika 1: Razdelitev na cone

 

Razdelitev na cone

 

Na javni parkirni površini, so vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina razvidni s prometne signalizacije.

 

Primer prometne signalizacije na javni parkirni površini

 

Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, mora označiti vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru elektronskega načina plačila parkirnine.

 

Primer prometne signalizacije na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine.

 

 


Cona 1

V coni 1 (velja samo za parkirno območje C1S območje) je za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa cena parkirnine en evro na uro. Bivalna vozila imajo prepoved parkiranja.

 

Parkirišča v podconi C1-S so namenjena za kratkotrajno parkiranje do dve uri, to so:

 • parkirišče Občina (pred stavbo Mestne občine Kranj)
 • parkirišče Brioni (na ploščadi Brioni)
 • parkirišče Delavski Dom (Slovenski trg 6, 7)

 

Prva ura na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj, vendar največ enkrat dnevno. Za vsako nadaljnjo uro je cena parkiranja en evro. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

 • zgornji del parkirišča Stara Sava

Prva ura parkiranja je brezplačna. Nadaljnja ura je 1 evro. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

 •  parkirišče Globus 1 in parkirišče Globus 2 (med Delavskim domom in Globusom)
  Parkirnina za eno uro znaša en evro. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

Parkirišča v podconi C1-S

Parkirišče Število parkirnih mest
'Občina' 14
'Brioni' 45
'Delavski dom' 32
'Globus 1' 14
'Globus 2' 11
Skupaj  116

 

 

 


Cona 2

V coni 2 je za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa cena parkirnine z DDV 0,6 evra na uro.

Cono 2 delimo na več podcon:

 

Podcona C2-A


 •     parkirišče Sejmišče

S parkirnim listkom je prva ura parkiranja brezplačna. S parkirno kartico Mestne občine Kranj sta prvi dve uri parkiranja brezplačni, vendar največ enkrat dnevno. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno, brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 •  parkirišče Jelenov klanec (Ljubljanska cesta)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkirišče je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Stari Cesti

Parkirna mesta brezplačno lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Koroški cesti (Dovrtel)

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike abonmajev je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

 

Parkirišča v podconi C2-A

Tabela 2: Število parkirišč v podconi C2-A

 

Parkirišče Število parkirnih mest
'Jelenov klanec' 16
'Sejmišče' 114
'Koroška cesta - Dovrtel' 11
'Stara cesta' 5
Skupaj  146

 

 

Podcona C2-B

 

 •  parkirišče Huje

S parkirnim listkom sta dve uri parkiranja brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra s parkirno dovolilnico in imetniki abonmajev.

 

 •   parkirišče Čebelica za zapornico (Cesta 1. maja)

Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra s parkirno dovolilnico.

 

Parkirišča v podconi C2-B

Parkirišče Število parkirnih mest
'Huje' 137
'Čebelica' 96
Skupaj  206

 

 

Podcona C2-D

 

 • parkirna mesta na Cesti Staneta Žagarja-1 (od križišča z Oldhamsko cesto do krožišča Bitcoin)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Komenskega ulici in na Partizanski ulici

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro.

Brezplačno parkiranje do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike abonmajev je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

 

Parkirišča v podconi C2-D

Tabela 4: Število parkirišč v podconi C2-D

 

 

Parkirišče Število parkirnih mest
'Staneta Žagarja - 1' 19
'Komenskega ulica' 20
'Partizanska ulica' 7
Skupaj  46

 

 

Podcona C2-E

 • parkirna mesta na Mladinski in Stritarjevi ulici

Prva ura parkiranja s parkirno kartico Mestne občine Kranj je brezplačna, vendar največ enkrat dnevno.

Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Gregorčičevi ulici in Nazorjevi ulici

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki abonmajev.

 

 • Parkirna mesta na Bleiweisovi cesti (pri glavni lekarni)

Modra cona do pol ure.

Brezplačno parkiranje do pol ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ pol ure, nato je treba vozilo odpeljati.

 

 • parkirna mesta pred Nazorjevo ulico 12

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Parkiranje je časovno neomejeno in ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Cesti Staneta Žagarja-2 (od krožišča Bitcoin do križišča z Bleiweisovo cesto)

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati.

 

 

Tabela 5: Število parkirnih mest C2-E

 

Parkirišče oznaka Število parkirnih mest
Parkirišče Bleiweisova cesta - Lekarna C2-E 10
Parkirišče Gregorčičeva ulica C2-E 31
Parkirišče Mladinska ulica C2-E 13
Parkirišče Nazorjeva ulica C2-E 99
Parkirišče Nazorjeva ulica 12 C2-E 8
Parkrišče Staneta Žagarja - 2 C2-E 6
Parkirišče Stritarjeva ulica C2-E 31
Skupaj    198

 

 

Podcona C2-F

 

 •  parkirišče Gorenjska banka (poševna parkirna mesta pred Gorenjsko banko, Bleiweisova ulica)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

 

 • parkirna mesta na Bleiweisovi cesti

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki abonmajev.

 

Parkirišče Število parkirnih mest
'Gorenjska banka' 16
'Bleiweisova cesta 4
Skupaj  20

 

 

Podcona C2-G

 • parkirna mesta na Gosposvetska ulica

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

 

 

 

Podcona C2-H

 •  parkirišče Zdravstveni dom za zapornico (Kidričeva cesta), na voljo je 139 parkirnih mest.

Prva ura parkiranja je brezplačna. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki abonmajev.

 

Parkirni abonma je možni pridobiti v podconah C2-A, C2-B, C2-D, C2-E, C2-F in C2-H. Ker je število abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. Vlogo za parkirni abonma lahko oddate na elektronski naslov abonma@komunala-kranj.si ali na spletni strani https://dovolilnice.kranj.si. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje v izbrani podconi. Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 evrov.

 

 

Podcona C2-I

 • parkirna mesta na Zlatem polju - Gosposvetska ulica 3, Gradnikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana – Staneta 1, 2, 3, 4, 5 in 7 ter Levstikova ulica 1 in 3

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 

Slika 12: Parkirna mesta v podconi C2-I

 

Tabela 8: Število parkirnih mest v podconi C2-I

 

 

Podcona C2-J

 • parkirna mesta na Zlatem polju - Ulica 1. avgusta 1, 3, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana Staneta 9 in 11 ter Kidričeva cesta 2, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 6B, 8 in 10 in Koroška cesta 26

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 

Slika 13: Parkirna mesta v podconi C2-J

 


Cona 3

V coni 3 je za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa cena parkirnine z DDV 0,4 evra na uro.

 

Podcona C3-G

 • parkirna mesta pred Domom krajanov Primskovo

Modra cona do dve uri, od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro.

Brezplačno parkiranje do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ dve uri, nato je treba vozilo odpeljati. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki abonmajev.

 

Slika 14: Parkirna mesta pred Domom krajanov Primskovo

Tabela 10: Število parkirnih mest pred Domom krajanov Primskovo

 

Podcona C3-H

 • parkirna mesta pred Cesto Staneta Žagarja 19

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati.

 • parkirna mesta na Zoisovi ulici 2

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati.

Slika 12: Parkirna mesta v podconi C3-H

 

 

Tabela 8: Število parkirnih mest v podconi C3-H

 

Parkirišče Število parkirnih mest
'pred cesto Staneta Žagarja 19' 14
'Zoisova ulica 2' 7
Skupaj 21

 

Podcona C3-P

 • parkirišče na Župančičevi ulici

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo najemniki parkirnih mest. Na voljo jih je 117. Najemnina za najem parkirnih mest je določena s Cenikom najema pokritih in odprtih parkirnih mest z dne 1. september 2020.

 

Slika 15: Parkirišče na Župančičevi ulici

 

 

Parkirišča v najemu in upravljanju Komunale Kranj

 

Komunala Kranj upravlja parkirišče Stara Sava (Gregorčičeva ulica), ki je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela.

 

Spodnji del parkirišča Stara Sava je namenjen:

 • abonentom; cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 33 evrov na mesec. V primeru neupravičenega vstopa se ne glede na čas parkiranja zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 8 evrov;
 • postajališču za avtodome; opremljeno je s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za avtodome je 8 evrov, cena vode za enkratno polnjenje je 0,50 €/40 l, priklop na elektriko 0,20 €/1 kWh. 

 

Parkirni abonma

 

Parkirni abonma je možni pridobiti v podconah C2-A, C2-B, C2-D, C2-E, C2-I, C2-J, C2-F, C2-H in C3-G. Ker je število abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. Vlogo za parkirni abonma lahko oddate na elektronski naslov abonma@komunala-kranj.si ali na spletni strani https://dovolilnice.kranj.si. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje v izbrani podconi. Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 evrov, v coni 3 pa znaša mesečni parkirni abonma 30 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 300 evrov.

 

Vstop v staro mestno jedro Kranj

 

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno-izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja.

 • Dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj.
 • Dovoljenje za enkraten vstop stane 5 evrov. Ta omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
 • Dovoljenje za dnevni dostop znaša 10 evrov. Ta omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v 24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
 • Za pomoč pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno-izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce. S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

 

Upravljalec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o..

Dežurna številka: 030 610 450