Akti

Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/2004) http://www.uradni-list.si/1/content?id=51234

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 69/2005) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/57283

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF)

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF)

 

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010 Odl.US: U-I-270/08-10, 107/2010-ZPPKZ)

 

Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/2004 – UPB1)

 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 , 15/2008)