Mestni svetniki proti drobljenju mestne občine

Mestni svetniki Mestne občine Kranj so se na današnji, 5. izredni seji seznanili in po razpravi podali negativno mnenje predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga 30. septembra 2021 v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije vložila Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč.

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je uvodoma povedal, da podpira demokracijo in pravico ljudi, da se o temeljnih življenjskih vprašanjih, kje in kako bodo živeli, odločijo sami. »Pri tem pa je najbolj pomembno, da se odločijo na podlagi pravih informacij. Skupaj, kot tretja največja občina v Sloveniji, lahko veliko bolj uspešno vplivamo na realizacijo večjih projektov v državi. Skupaj smo vodilna občina na Gorenjskem in se nas v dobro vseh občanov bolje sliši,« je dejal župan, ki tudi sam izhaja iz Bobovka, ki bi bil del odcepljenega območja, in dobro pozna potrebe kraja.

 

Izpostavil je nekaj ključnih posledic, če bi prišlo do nastanka nove občine. Tam bi bili zaradi razpršene poselitve računi občanov za komunalo (voda, kanalizacija, odvoz odpadkov) višji, tako kot so višji v sosednji občinah s podobnim tipom poselitve. Strnjena naseljena območja zaradi koncentrirane poselitve tako znižujejo cene vode, kanalizacije in odvoza odpadkov občanom Golnika, Trstenika, Kokrice, Tenetiš, Gorič, Predoselj in Britofa.

 

Poleg tega je ključno vedeti, kakor je še povedal župan, da nova občina ne pomeni le prihodkov, temveč tudi odhodke, zadolžitve in obveznosti, ki so lahko tudi višji od prihodkov. Pobudniki za odcepitev dela MOK v številkah ovrednotijo pričakovane prihodke, glede odhodkov pa konkretnih številk ni. Prav tako ni obveznosti, ki nastanejo ob delitveni bilanci.

 

»Tako finančna vzdržnost življenja in razvoja severnega območja Kranja ni zagotovljena niti ob ustanovitvi niti dolgoročno. Zato menim, da je pobuda za novo občino slaba in je v škodo vsem prebivalcem Mestne občine Kranj, ne le krajankam in krajanov severnega dela kranjske občine. Ti si zaslužijo, da so še naprej občani Mestne občine Kranj.«

 

Poudaril je, da je MOK v tem mandatu prav na območju teh sedmih KS izvedla oziroma so v izvajanju zelo obsežne investicije in bo po izračunih tam realizirano za okoli 26,6 milijona evrov investicij, največ za projekt GORKI2, prometnice, komunalno infrastrukturo, ceste, kolesarske poti, energetske sanacije …

 

Po končani predstavitvi podatkov – podrobnejši podatki z oceno odhodkov in prihodkov, ki so jo pripravili v MOK, so v predstavitvi – je sledila še predstavitev pobude za ustanovitev Občine Golnik, nato je sledila razprava, h kateri so se priglasili številni mestni svetniki. Župan je pred glasovanjem dejal še: »Referendum bo po nepotrebnem sprl ljudi med seboj. Tega ne smemo dopustiti, saj Kranj v primeru razdelitve ne bo več razvojno naravnan.«

 

Ob koncu so mestni svetniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:

1. Mestni svet se je seznanil s predlogom za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga je 30. 9. 2021 v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije vložila Skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Mateja Udovč).

 

2. Mestni svet daje negativno mnenje k predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ker ocenjuje, da razpis referenduma ni potreben, saj:

  • Pobuda ne uživa širše javne podpore. Predlogu nasprotuje svet Krajevne skupnosti Golnik, po katerem naj bi nova občina nosila ime. Svet Krajevne skupnosti Predoslje ni prejel nikakršne pobude krajanov za odločanje za ali proti ustanovitvi nove občine. Ostali sveti krajevnih skupnosti na območju predlagane nove Občine Golnik pa se do predloga še niso opredelili.
  • Niti ob nastanku niti dolgoročno nova občina ne bi zadostila pogoju finančne samostojnosti in razvoja, zato ne bi mogla v zadostni meri zadovoljevati potreb in interesov prebivalcev in izvrševati z zakoni določenih izvirnih nalog (13. člen Zakona o lokalni samoupravi).

 

3. Mestni svet nasprotuje ustanovitvi Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, saj škoduje interesom občanov Mestne občine Kranj, vključno občanov na območjih krajevnih skupnosti Golnik, Trstenik, Goriče, Predoslje, Tenetiše, Kokrica in Britof.

 

4. V primeru morebitnega razpisa referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik Mestni svet Mestne občine Kranj Državnemu zboru RS predlaga:

  • izvedbo referenduma na celotnem območju Mestne občine Kranj, saj se z izločitvijo posega tudi v pravice in koristi ostalih občanov Mestne občine Kranj,
  • da se referendumski izid posebej ugotavlja in upošteva za vsa naselja na območju posameznih krajevnih skupnosti Golnik, Trstenik, Goriče, Predoslje, Tenetiše, Kokrica in Britof.

 

5. Mestni svet Mestne občine Kranj opozarja Državni zbor RS, da bi morebitni razpis referenduma z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik lahko sprožil neustavljiv proces drobitev občin, saj bi Državni zbor v primeru razpisa referenduma za novo Občino Golnik težko odrekel možnost razpisa referenduma tudi drugim pobudnikom v drugih občinah, če bi posamezni poslanec DZ ali skupina to zahtevala.

 

»S tem smo potrdili enotnost in da nam je mar za ljudi. Še naprej bomo tako dobro delali, da ne bi več prišlo do takih pobud,« je župan Matjaž Rakovec pospremil soglasno odločitev mestnega sveta. Nihče od mestnih svetnic in svetnikov, vključno s predlagateljico za odcepitev območja sedmih krajevnih skupnosti iz MOK, ni glasoval proti navedenim sklepom.

 

Podrobnejši podatki z oceno odhodkov in prihodkov so v predstavitvi.