MOK pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje v PC Hrastje

Mestna občina Kranj je prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo javne komunalne infrastrukture v poslovni coni Hrastje in rekonstrukcijo ceste od naselja Hrastje do glavne ceste Šenčur–Kranj. Gre za največji razvojno-investicijski projekt občine v zadnjih desetletjih. S predvideno investicijo bo občina uredila tudi cestno omrežje s pločniki in kolesarskimi površinami. Začetek gradnje načrtuje v poletju 2024.

 

V poslovni coni Hrastje – nahaja se v bližini avtocestnega priključka Kranj vzhod – trenutno deluje 19 poslovnih subjektov. Gre za edino poslovno cono v Mestni občini Kranj (MOK), ki ima možnost večje širitve. Na občini so trenutno v fazi priprave projekta za izvedbo, ki bo podlaga za pripravo razpisa za izbor izvajalca del. Začetek gradnje načrtujejo poleti 2024, trajala pa naj bi največ dve leti.

 

Cilj MOK je ustvariti poslovno cono kot pilotno območje, skladno s celovitim upravljanjem, načeli trajnostnega razvoja in misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Osredotočili se bodo na povezovanje podjetij v coni, za katero bo skrbel skupni upravljalec. S širitvijo poslovne cone bodo uredili cestno omrežje s pločniki in kolesarskimi površinami. Vzpostavili bodo zelenice in zelene otoke. Na okolju prijazen način bodo uredili kanalizacijo odpadne padavinske vode z javnih površin in kanalizacijo odpadnih komunalnih voda s črpališčem ter vodovod. Cono bodo opremili s pametno javno razsvetljavo. Gradili bodo na povečanju energetske samozadostnosti in zmanjšanju ogljičnega odtisa.

 

Širitev poslovne cone je pomembna pridobitev za celotno občino. Ustvarila bo nova delovna mesta. Ker se nahaja zunaj strnjenega naselja, ne bo motila prebivalcev, prav tako ne bo dodatne prometne obremenitve v naselju Hrastje, saj bo glavni promet potekal po glavni cesti Šenčur–Kranj. Vrednost celotne investicije znaša 15 milijonov evrov, vključno z nakupi zemljišč, vso dokumentacijo in ostalimi stroški. MOK je zaprosila za sofinanciranje iz državnega proračuna iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 1,3 milijona evrov.

 

Matjaž Rakovec, župan MOK: »Poslovna cona Hrastje je največji razvojno-investicijski projekt MOK v zadnjih desetletjih. To je edina cona, ki ima možnost večje širitve. Zato je to za nas zelo pomemben mejnik. Zanimanje za komunalno opremljena zemljišča je veliko, saj je po nam znanih podatkih polovica zemljišč že prodanih. Že jutri bomo začeli sestankovati z investitorji, lastniki zemljišč.«