O prizidku pri OŠ Staneta Žagarja ter drugih investicijah na področju šolstva in prometne infrastrukture

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je dan pred začetkom novega šolskega leta 2021/2022 na novinarski konferenci predstavil podatke o vpisu v kranjske šole in vrtce, novosti ter zaključene in načrtovane investicije na področju šolstva in prometne infrastrukture. Dogodek je potekal na Osnovni šoli Staneta Žagarja, kjer intenzivno potekajo dela za gradnjo prizidka, v katerem bo čez predvidoma leto dni že potekal pouk. Ob tej priložnosti so projekt tudi konkretneje predstavili.

 

Po pripravljalnih delih se bo v kratkem začela gradnja skoraj ničenergijskega prizidka s šolsko telovadnico in nadzidanimi šestimi učilnicami, v katerem bo tudi večnamenski prostor, dvigalo za gibalno ovirane, zunaj pa bodo postavili novo športno igrišče. Gre za težko pričakovano, dobrega 2,8 milijona evrov vredno investicijo, ki bo rešila prostorske in pedagoške izzive, s katerimi se v tej kranjski šoli soočajo že več let. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CNT) za področje revitalizacije degradiranih urbanih območij. 

Z operacijo bo MOK prispevala k doseganju več ciljev: z novimi prostori bo zagotovila ustrezne pogoje za izobraževanje in športno aktivnost mladih v okolišu, ki ga pokriva OŠ Staneta Žagarja, to je stanovanjska soseska Planina in posredno del nerevitaliziranega območja Starega Kranja in Savske ceste.

 

Ravnateljica OŠ Staneta Žagarja Fani Bevk in župan MOK Matjaž Rakovec.

 

V novih, svetlih in sodobno opremljenih prostorih bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za izobraževanje, na novem zunanjem igrišču, ki bo zdaj na levi strani šole, pa se bodo lahko rekreirali tudi mladi, ki živijo v bližini na Planini. »To bo velika pridobitev za sedanje in bodoče učence in zaposlene v Osnovni šoli Staneta Žagarja, obenem pa tudi za bližnjo okolico. Lokacija in soseska bosta lepši, tukajšnji prebivalci, zlasti otroci, pa bodo imeli dostop do bolj urejenih naravnih in rekreativnih površin,« je poudaril župan MOK Matjaž Rakovec in se ob tem zahvalil sosedom, ki so podprli predlagano prostorsko umestitev in izvedbo projekta.

 

 

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela izvaja Lesnina MG oprema, telovadnico bo opremil Elan Inventa, učilnice pa podjetje Lesing.

 

Fani Bevk, ravnateljica OŠ Staneta Žagarja, zgrajene leta 1961, je izrazila upanje, da bodo dela napredovala po načrtih. »Močno upam, da bo že prihodnje leto pri nas pouk potekal precej lažje kot doslej in našim učencem ne bo treba hoditi drugam na ure športa. Razmere se sicer v zadnjih letih res močno izboljšujejo: stavba je energetsko sanirana, lani smo dobili zeleno streho, zdaj bomo še prizidek.«

 

 

Več prvošolcev kot lani

Letos bo OŠ Staneta Žagarja skupno obiskovalo 511 učencev, od tega 66 prvošolcev. Prvega septembra bo sicer v kranjske šole vstopilo skoraj 5800 otrok, od tega 671 prvošolcev (lani 627). Letos je na seznamu osnovnih šol na območju MOK ena več, skupno tako deset šol, ena od teh s prilagojenim programom. Nekdanja Podružnična šola Center, ki so jo lani temeljito obnovili, ter je spadala pod OŠ Simona Jenka Kranj, je zdaj samostojna šola, OŠ Janeza Puharja Kranj – Center. Na novo je določen šolski okoliš in mu zdaj pripada še Podružnična šola Primskovo. Zaradi sprememb bo zdaj lažje organizirati pouk v obeh zavodih, saj bo število oddelkov in otrok obvladljivo. V novem šolskem letu jo bo obiskovalo 565 otrok, razdeljenih v 28 oddelkov, medtem ko bo v vrtcu skupno 93 otrok, na OŠ Simona Jenka pa bo skupaj s podružničnima šolama v Goričah in na Trsteniku 753 učencev.

 

Novosti tudi v vrtcih

V šolskem letu 2021/2022 je v javne in zasebne vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj (MOK) vključenih 2209 otrok, in sicer v 93 oddelkov Kranjskih vrtcev, v 31 vrtčevskih oddelkov pri osnovnih šolah in v sedem oddelkov v koncesijskih vrtcih. Javni in zasebni vrtci s koncesijo so razpisali 596 prostih mest: 388 za I. starostno obdobje, 203 za II. starostno obdobje in pet za razvojni oddelek. Letos so sprejeli 527 novincev (lani 544), na čakalnem seznamu pa je trenutno 135 otrok, od tega 121 otrok iz MOK (28 otrok izpolnjuje pogoj za sprejem s 1. septembrom 2021, 93 otrok pa pogoj med šolskim letom 2021/2022) in 14 čakajočih iz drugih občin. V vrtcih je sicer še 69 prostih mest (19 za otroke I. starostnega obdobja, in 50 za otroke II. starostnega obdobja), vendar pa nekateri otroci ostajajo na čakalnem sezamu kljub prostim mestom, saj želijo starši otroka vključiti v točno določen vrtec. Število čakajočih se bo v prihodnje še spreminjalo. Med šolskim letom, ko se bodo zapolnila obstoječa prosta mesta za otroke I. starostnega obdobja, se bo tako odprl še en oddelek za najmlajše otroke v enoti Mojca, do konca letošnjega leta pa bo v celoti zaključen tudi novi vrtec v Bitnjah. V njem bodo trije oddelki:  eden za I. in dva za II. starostno obdobje, skupno za 54 otrok.

 

Investicije v šole in vrtce

V poletnem času so številni vrtci dobili osveženo podobo: v zavodu Kranjski vrtci so izvedli nujna dela tekočega vzdrževanja v višini 60.000 evrov (med drugim bodo v pritličju Najdihojce obnovili tri sanitarne bloke), za dela na igriščih in nova igrala (v Mojci, Najdihojci, Cicibanu, Čenči, Živ Žavu, Sončku in Ostržku) so letos namenili 160.000 evrov. V enoti Ostržek so uredili kuhinjo, ki bo zdaj centralna za lastne potrebe in oskrbovanje enote Ježek. Preuredili bodo tudi razdelilne kuhinje enot Čenča, Čira Čara in Kekec v skupni vrednosti 90.000 evrov, do konca leta je v načrtu še menjava največjega tračnega pomivalnega stroja v centralni kuhinji Najdihojca. Za nakup navedene opreme je letos predvidenih 100.000 evrov.

 

Kar se šol tiče, poleg OŠ Staneta Žagarja trenutno potekajo dela še na nekdanji gradbeni šoli na Cankarjevi 2, v kateri bodo predvidoma od septembra 2022 novi prostori za Glasbeno šolo Kranj, za kranjsko območno enoto Javnega sklada RS za kulturne dejavnost in druge kulturne dejavnosti.

 

 

Med šolskimi počitnicami so po šolah potekala vzdrževalna in obnovitvena dela, med drugim obnova tlaka kuhinje in sanacija kleti na OŠ Matija Čopa, na OŠ Franceta Prešerna obnavljajo prostore, v katerih je spomladi gorelo, na OŠ Jakoba Aljaža sanirajo vhodni plato pred šolo, na Podružnični šoli Besnica pa teraso vrtca. Na Kokrici (podružnična šola OŠ Franceta Prešerna Kranj)  so sanirali radon (izdelava strokovnega mnenja, izvedba sanacije ter izvedba kontrolnih meritev po izvedbi sanacije povišanih vrednosti radona) in menjali opremo v dveh učilnicah, v Mavčičah (podružnična šola OŠ Orehek) pa uredili celotno frčado zaradi zamakanja. Na OŠ Helene Puhar Kranj trenutno poteka obnova tlakov, v Podružnični šoli Primskovo pa urejajo vse potrebno za ureditev požarne varnosti objekta.

 

V prihodnje pa v MOK načrtujejo dozidavo OŠ Helene Puhar Kranj, ki naj bi s tem pridobila najmanj dve dodatni učilnici, investicijo pa nameravajo izvesti s pomočjo sofinanciranja s sredstvi EU, RS in sosednjih občin. Dela na nekdanji trgovski šoli, kjer je predvidenih osem novih učilnic in prostor za razdelilnico hrane ­– to bodo dodatni prostori za OŠ Jakoba Aljaža ­–, pa naj bi stekla v letu 2023.

 

Veliko narejenega za večjo prometno varnost

V Mestni občini Kranj so od lanskega septembra izvedli številne izboljšave na cestah, ki zagotavljajo večjo prometno varnost. Ravno pred kratkim so zaključili z operacijo Kolesarska povezava Kokrica–Brdo–Predoslje ter s tem zagotovili okoli 500 metrov dodatnih varnih površin tako za kolesarje kot pešce, ob tem pa uredili še več prehodov za pešce in zarisali kolesarske pasove na relaciji Vodovodni stolp–Rupa–Kokrica­–Predoslje. Mestno središče je odslej neprekinjeno povezano v dolžini skoraj pet kilometrov z naselji v severnem delu občine tudi na trajnostni način. Kolesarske pasove in prehod za pešce so zarisali tudi na Jelenčevi cesti, ob kateri je MOK konec leta 2020 zgradila pločnik. Zdaj je šolska pot do PŠ Primskovo varna, zaradi kolesarskih pasov se je zmanjšala hitrost motoriziranega prometa na ulici.

 

V Srednjih in Zgornjih Bitnjah so namestili novi avtobusni čakalnici, ob tem pa v bližini tiste v Zg. Bitnjah uredili še pločnik ter pri tem izvedli tudi prilagoditve za gibalno in senzorično ovirane. Od tam so vse do vrtca v Bitnjah zdaj zarisani tudi pasovi za kolesarje.

 

MOK je lani z Direkcijo za ceste RS (DRSI) sodelovala tudi pri izgradnji pločnika Goriče–Golnik, od letos pa je nov pločnik v Britofu, med odcepom za Oljarico in kavarno nad nogometnim igriščem. Poleg nove komunalne in vodovodne infrastrukture (projekt GORKI2) so tako v Predosljah in na Mlaki dobili še boljšo in varnejšo cestno infrastrukturo, v Predosljah bodo predvidoma še letos na cesti zarisali pas za kolesarje.

 

 

Obnovljen in razširjen – s pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo ­– je od letos tudi 570 metrov dolg odsek ceste Mavčiče-Praše, celovito je prenovljeno križišče proti naselju Struževo, cesta od izvoza Kranj zahod proti Kokrici ima novo asfaltno prevleko, prav tako severni del Ručigajeve ulice, ki je po obnovi tudi bolj varna zaradi površin za pešce in kolesarje. Na Kokrici so v sklopu preplastitve Bleiweisove ceste na novo uredili prehod za pešce pri nadhodu čez avtocesto, ki je zaradi sodobne osvetlitve in dobro vidnih talnih označb zdaj bistveno bolj varen, takšnega so vzpostavili tudi na Jelenovem klancu ob od lani vzpostavljeni novi kolesarski in peš povezavi iz centra mesta v Majdičev log.

 

Trenutno poteka rekonstrukcija mostu čez Rupovščico, v načrtu pa je strokovni pregled vseh mostov v Kranju. V pripravi je tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo Ljubljanskega mosta, prihodnje leto se bo začela tudi gradnja mosta pri nekdanji Planiki: po novem bo dvopasovni in s površinami za kolesarje in pešce.

 

Župan MOK je poudaril, da so nujno potrebne še dodatne premostitve, za katere pa upajo, da bodo pridobili evropska sredstva. Z občino Šenčur si prizadevajo za most za kolesarje in pešce med naseljema Jama in Prebačevo, v MOK pa ob tem še za nadhod za sprehajalce in kolesarje pri Tušu do poslovne cone Hrastje ter za most za pešce in kolesarje čez Kokro med IBI-jem in športnim parkom.

 

Maja 2021 so na Planini odprli tudi Center trajnostne mobilnosti.

 

V prihodnje pride na vrsto še zaris kolesarskih površin Primskovo–Britof (Jezerska cesta) ter na relaciji Britof–Predoslje, druga faza rekonstrukcije ceste Breg–Mavčiče (obnova 640 metrov dolgega cestišča v Prašah), vzpostavljanje kolesarskih povezav 7-12, najprej v načrtovanem Parku dr. Janeza Bleiweisa. Trenutno je v MOK urejenih že prek 60 kilometrov kolesarskih površin; leta 2017 jih je bilo zgolj 24 kilometrov.

 

Varno v šolo

O prometni varnosti je na novinarski konferenci spregovoril tudi vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Martin Raspet. Povedal je, da medobčinski redarji vse leto izvajajo pregled šolskih poti ter okolice šol in vrtcev in na ta način pripomorejo k odpravljanju nevarnih točk ter opozarjajo na pomanjkljivo ali izrabljeno prometno signalizacijo. Z nadzori in meritvami hitrosti bodo še naprej poskušali umirjati promet in s tem preprečevati morebitne prometne nesreče. »Po številu ugotovljenih kršitev izstopa merilno mesto Cesta Staneta Žagarja, kjer je omejitev hitrosti 40 km/h v naselju. Tam smo zabeležili 971 prekoračitev hitrosti. Največja izmerjena hitrost pa je bila 105 km/h, in to pri omejitvi 50 km/h na Bleiweisovi cesti nasproti osnovne šole Franceta  Prešerna.«

 

Ob tem je pozval še, da starši pri prevozu otroke dosledno zavarujejo z varnostnimi pasovi oziroma jih vozijo v ustreznih otroških varnostnih sedežih. Tudi na to bodo medobčinski redarji še posebej pozorni v teh dneh. »Vse udeležence v prometu pozivamo: na cesti srečno in po pameti!«

 

Jutri bo ob prvem šolskem dnevu župan MOK najprej obiskal in pozdravil prvošolce na Podružnični šoli Kokrica – letos jih je 38 ­–, nato pa še matično šolo, OŠ Franceta Prešerna, ki jo bo letos obiskovalo 44 prvošolcev.

Evropski sklad za regionalni razvoj

Kategorije:
aktualno