Obvestilo o javnem razpisu na področju kmetijstva v letu 2019

Mestna občina Kranj je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 10/19 z dne  15. 2. 2019, objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2019 v skupni višini 183.400 EUR.

 

Javni razpis obsega:

  • ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih),
  • ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu) ter
  • ostala ukrepa (podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih, podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja).

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce pogodb in zahtevke, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. ure do 14.30, v sredo od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila).

 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. št. 04 23 73 130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e - pošta barbara.ciric@kranj.si.

 

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane: 

  • za ukrepe pod točkami II, IV, V, VI (naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, ohranjanje kulturne dediščine, naložbe v dopolnilne dejavnosti,  investicije za varno delo v gozdu) najkasneje do 17. 4. 2019,
  • za vse preostale ukrepe pa najkasneje do 11. 9. 2019.