Odprt javni razpis za socialno podjetništvo

Mestna občina Kranj je objavila javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v letu 2024. Višina razpisanih sredstev je 40.000 evrov, pri čemer bo znesek dodeljene pomoči na upravičenca znašal med 100 in 10.000 evri.

 

Odprt je javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj (MOK) v letu 2024 v skupni višini 40.000 evrov.

 

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 evrov, najvišji znesek pa 10.000 evrov na upravičenca. 

 

Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ki imajo sedež v MOK ali pa je v občini njihova poslovna enota oziroma podružnica in nameravajo  ustanoviti socialno podjetje s sedežem v MOK, odpreti podružnico ali izvesti ukrep oziroma naložbo na območju občine. 

 

Intenzivnost dodeljene de minimis pomoči znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov (DDV ni vključen), ki so: stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa), stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov, stroški najema poslovnih prostorov, stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela, stroški nakupa strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva ter stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj, in sicer v rubriki Javni razpisi, naročila, razgrnitve. Objavo je mogoče najti tudi v Uradnem listu RS (št. 9, 2. februar 2024).

 

Vsi zainteresirani lahko informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo na telefonski številki 04/2373 130 ali na elektronskem naslovu barbara.ciric@kranj.si. Rok za oddajo vloge je 10. maj 2024.

Kategorije:
priporocamo