Skoči na glavno vsebino
Za medije

Po 2. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili višje cene oskrbnin v vrtcih, dopolnili Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce in odlok u ustanovitvi zavoda Kranjski vrtci. Višje bodo tudi cene storitev pomoči na domu, vendar se urne postavke za uporabnike ne spreminjajo. Sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve več odlokov in dveh odredb, ki se nanašajo na območja parkiranja.

 

Sprememba cen oskrbnin v vrtcih

Mestni svet je potrdil sklepe o spremenjenih cenah oskrbnin v vrtcih.

Cene vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih bodo predvidoma od 4. februarja 2023 v povprečju višje za okoli 14 odstotkov, v zasebnih s koncesijo pa od 18 do 24 odstotkov. Razlogi so v višjih stroških dela, materiala in storitev ter živil. Povečanja so prikazana v tabelah.

 

 

Osnova za starše iz Mestne občine Kranj (MOK) je za javne in zasebne s koncesijo enaka. Se pravi, da za I. starostno obdobje znaša 613,92 evra in za II. starostno obdobje 472,32 evra. Staršem se plačilo obračuna na podlagi dohodkovnega razreda, ki ga določi center za socialno delo, in sicer največ 77 % ali 0 % od določene cene programa vrtca. Svetnice in svetniki so potrdili tudi olajšavo za starše, ki odplačujejo stanovanjske kredite (za reševanje osnovnih stanovanjskih razmer), in sicer se staršem od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda pri osnovi za plačilo upošteva znižanje za en dohodkovni razred. Razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev krije za otroke s svojega območja MOK.

V trenutno veljavnem proračunu za leto 2023 je za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev v Kranjskih vrtcih in vrtcih pri osnovnih šolah planirano 7.835.059 evrov, v osnutku rebalansa za leto 2023 pa se ta sredstva povečajo na 8.247.983 evrov, pri čemer je v navedenem znesku upoštevana struktura oblikovanih oddelkov kot tudi delež plačila staršev.

 

Spremembe aktov za področje vrtcev

Prav tako so sprejeli spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci. Dodajata se dva programa za predšolske otroke, ki ju Kranjski vrtci izvajajo v rednih in prilagojenih oddelkih, ažurirajo se enote, kjer se izvaja predšolsko varstvo, dopolnijo se pristojnosti sveta zavoda in določba glede uporabe prostorov, ko zavod v njih ne izvaja svoje dejavnosti, dopolnijo se določbe glede tržne dejavnosti, delovanja sklada vrtca, bolj natančno se določi uporaba presežkov prihodkov nad odhodki ter dopolnijo pristojnosti župana.

Potrdili so tudi spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki vključujejo: spremembo pogojev za razporeditev že vključenih otrok med javnimi in zasebnimi vrtci s koncesijo, uskladitev dveh določb z veljavno zakonodajo, uskladitev roka, v katerem so starši dolžni podpisati pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti med vrtci in starši, določitev postopka sprejema otrok v vrtec v primerih, ko starši vložijo vlogo po izteku roka, in opis načina, kako se uvrsti otrok, ki je sprejet v vrtec, če je staršem podaljšan starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela. Sprejete spremembe bodo lahko upoštevali pri prerazporeditvah že vključenih otrok med vrtci (se že začenjajo) in pri vpisu otrok v vrtce, ki bo potekal marca 2023.

 

Soglasje k ceni storitev pomoči na domu

Mestni svet je podal soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu. Od 1. marca 2023 se bo povprečna ekonomska cena storitve pomoči družini na domu za uro opravljene storitve zvišala za 2,62 evra in bo znašala 25,75 evra. Cena storitve pomoči družini na domu pa se za uporabnike ne bo spremenila. Ob delavnikih bo cena tako ostala 4,20 evra, ob nedeljah 5,83 evra, ob praznikih in dela prostih dneh 6,17 evra na uro opravljene storitve.

Zvišanje ekonomske cene storitve je predvsem posledica dviga plačne lestvice in s tem izhodiščnih plačnih razredov oskrbovalk, dviga minimalne plače, napredovanja v višji plačilni razred, višje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in višjega povračila stroškov prehrane. V občinskem proračunu je v letu 2023 za subvencioniranje storitev pomoči družini na domu planirano okoli 780.000 evrov, če se bo uspelo zaposliti 29 oskrbovalk, saj je tudi na tem področju pomanjkanje kadra. Zato velja povabilo zainteresiranim za ta poklic, da se oglasijo v Domu upokojencev Kranj.

 

Prostorske zadeve

Mestni svet je v drugem branju potrdil spremembe in dopolnitve Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu MOK (spremembe št. 7, tehnični popravek). Mestna občina želi odpraviti napačen zaris meje naselja Zgornja Besnica na severovzhodnem delu, ki se nanaša na del zemljišča v obsegu 33 m2 in je v veljavnem OPN MOK nepravilno opredeljeno kot gozdno zemljišče. Lastnik želi zgraditi prizidek in do odprave napake ne more pridobiti gradbenega dovoljenja. Tokratna sprememba in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta MOK tako ne pomeni načrtovanja nove prostorske ureditve oziroma določanja nove izvedbene regulacije prostora.

 

Prav tako je potrdil sklep o lokacijski preveritvi, ki se nanaša na parcele v okviru enote urejanja prostora na Mlaki ML 6, k. o. Kokrica. Gre za območje na severno-vzhodnem robu naselja Mlaka pri Kranju, kjer že obstaja storitvena dejavnost (priprava hrane) in želi investitor obrat razširiti. Pobudo z elaboratom lokacijske preveritve pooblaščenega prostorskega načrtovalca za dopustitev individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev je MOK prejela konec septembra 2021. Na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor je bilo potrebno elaborat dopolniti, upoštevajoč zakonske zahteve za opredelitev vsebin. Nosilci urejanja prostora (Direkcija za ceste, ZRSVN, DRSV, MOK, Elektro Gorenjska, MKGP, ZRSVN in Domplan) so dali pozitivno mnenje, Telekom pa mnenja ni podal. Sledila je javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve od 1. 8. do 31. 8. 2022 (v prostorih MOK in na spletni strani občine www.kranj.si). Podanih je bilo 22 pripomb, stališča so bila javno objavljena na spletni strani MOK. Večji del pripomb se je nanašal na nezadovoljstvo pripombodajalcev glede trenutnega stanja zaradi neprijetnih vonjav, povezanih z obratovanjem pobudnika, ne pa na lokacijsko preveritev.

 

V postopku preverjanja je občinski urbanist ugotovil, da individualno odstopanje ne predstavlja takšne spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, ki bi zahtevala drugačno namensko rabo prostora. Prav tako urbanist ugotavlja, da načrtovana gradnja ni v nasprotju z javnim interesom ali cilji prostorskega razvoja mestne občine, ne ovira pozidave na sosednjih zemljiščih, ne spreminja načrtovanega videza območja, ne poslabšuje delovnih razmer in ni v nasprotju s pravnimi režimi.

 

Ureditev upravljanja mestne in ostalih tržnic

V prvem branju je mestni svet potrdil spremembe Odloka o ureditvi mestne tržnice in ostalih javnih tržnic Mestne občine Kranj, ki vključuje prenos upravljanja mestne in ostalih javnih tržnic s Komunale Kranj na Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK). Sprememba prinaša poenotenje dejavnosti, večjo povezanost zavoda s tržnično dejavnostjo, ki je tudi del turistične ponudbe Kranja, višjo kakovost turistične ponudbe in povezanost s kulturnimi dogodki v mestnem jedru, zagon spletne platforme, kjer bo na voljo urnik tržnic z aktualno ponudbo ter spremljevalnim programom. Hkrati se uredi tudi uskladitev z veljavno zakonodajo, saj je obstoječi odlok iz leta 1979 delno neveljaven in neizvršljiv.

 

Spremembe parkirnih con in parkirnin

S potrditvijo sprememb Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce se vzpostavljajo plačljiva parkirna mesta za pohodnike na Jošt, za katere je na izhodiščih na voljo 82 parkirnih mest. Pobudo je dala KS Jošt, zbrana sredstva pa se bodo porabila za sofinanciranje vzdrževanja parkirišč in ceste ter nadzor in delovanje sistema zaračunavanja parkirnine. MOK bo zagotovila tudi proračunska sredstva za vzdrževanje poti na Jošta. 

 

Prav tako se spreminja Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. Uveljavlja se večja enotnost in preglednost za uporabnike z manj izjemami. Na novih parkomatih je možno plačevanje z gotovino, bančnimi karticami, SMS-sporočili, aplikacijo in NFC tehnologijo prek mobilnega telefona ali kartic. Parkirnih kartic MOK ne prodaja več, saj je plačevanje te storitve v načrtu storitev, ki jih bo možno plačevati z vzpostavitvijo mestne kartice. Parkirne kartice MOK z dobroimetjem je še možno uporabiti na parkomatih Brioni in pri zdravstvenem domu v prehodnem obdobju enega leta od uveljavitve spremenjene odredbe. Zaradi povečanja stroškov vzdrževanja in upravljanja parkirišč od leta 2019 se zvišujejo tudi dnevna parkirnina (za 0,10 evra v času plačevanja) in takse za dovolilnice.

 

Ostali sklepi

Mestni svet je potrdil spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah, ki vključujejo izločitev urejanja javnih tržnic in odstranitev vozil iz nabora izbirnih gospodarskih javnih služb. Izločitev urejanja javnih tržnic iz odloka je potrebna zaradi predvidene spremembe upravljanja mestne tržnice in ostalih javnih tržnic MOK s Komunale Kranj na Zavod za turizem in kulturo Kranj. Izločitev odstranitve vozil kot izbirne gospodarske javne službe iz odloka pa je potrebna zato, ker izvajalca že določa Zakon o pravilih cestnega prometa.

Sprejeli so tudi sklep o načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna v Mestni občini Kranj za leto 2024 in 2025. Tudi v naslednjih dveh letih bo za projekte, ki jih bodo predlagali in izglasovali občani, vsako leto namenjenih 625.000 evrov, za obe leti 1,25 milijona evrov. Sredstva se bodo razdelila po 24.000 evrov za vsako od 26 krajevnih skupnosti.

 

 

Premoženjske zadeve

Potrdili so prerazporeditve dodatnih sredstev za več načrtov razvojnih programov (NRP), in sicer za ureditev kolesarskih povezav (7-12) 2,56 milijona evrov (dokončanje investicije v letu 2023 zaradi časovnega zamika pri izbiri izvajalca), za gradnjo parkirišča P+R Zlato polje 483.832 evrov (zaključek obrtniških del, ki seje zamaknil v leto 2023), za gradnjo parkirišča za avtodome na Partizanski cesti 54.565 evrov (zamik izvedbe investicije v leto 2023), za prizidek k OŠ Staneta Žagarja 168.402 evra (poplačilo prevzetih obveznosti iz leta 2022 za obrtniška dela), za nova avtobusna postajališča na Koroški cesti pri novem Parkirišču P+R Zlato polje 280.000 evrov, za pripravo projektne dokumentacije (obveznost iz leta 2022) za Dom upokojencev v višini 295.753 evra.

Župana so pooblastili, da v postopku pred Ustavnim sodiščem RS vloži zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in/ali Zakona o financiranju občin v delu, ki se nanaša na materialno-pravne in procesne določbe oziroma državno sofinanciranje javnih zavodov, ki jih je ustanovila ena občina ali soustanovilo več občin na področju kulture. Mestna občina Kranj namreč večinsko zagotavlja financiranje delovanja Prešernovega gledališča Kranj in Galerije Prešernovih nagrajencev, čeprav imata obe ustanovi širši regionalni in državni pomen ter sta zgolj zaradi ustanoviteljstva lokalne skupnosti in ne države v neenakopravnem položaju s podobnimi zavodi po Sloveniji pri zagotavljanju virov financiranja.

 

Kadrovske zadeve

Svetnice in svetniki so soglašali z imenovanjem Tadeja Peranoviča za direktorja Zavoda za šport Kranj za mandatno obdobje štirih let (od 1. aprila 2023 dalje).

Za predstavnico MOK v Svetu Vzgojnega zavoda Kranj so imenovali doc. dr. Ireno Grmek Košnik, za predstavnika v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska pa Borisa Bavdka.

Župan Matjaž Rakovec je mestni svet obvestil, da bo s 1. marcem 2023 za podžupanjo imenoval Manjo Zorko.