Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Po 21. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 21. redni seji sprejeli strategijo MOK na področju energetike ter se ob tem seznanili še, kako poteka uvajanje električne mobilnosti v občini. Zaradi sprejema sprememb odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin bo, med drugim, uvajanje nujnih začasnih ukrepov bolj enostavno, prednosti za občane pa bodo prinesle tudi danes sprejete spremembe pri avtotaksi prevozih.

 

Mestni svetniki so sprejeli Lokalni energetski koncept, ki je v svojem bistvu strategija MOK na področju energetike. Ta dokument bo podlaga za usmeritve občine v prihodnjih letih na področju energetike, saj vsebuje ukrepe za dosego ciljev, ki so tudi finančno ovrednoteni (povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in povečanje obnovljivih virov energije…), vključuje pa tudi seznam finančnih virov (nepovratna sredstva, javno-zasebno partnerstvo…) za njihovo izvedbo. Obenem je dokument tudi temelj za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev. Ko bo sprejet, bodo v MOK oblikovali akcijsko skupino, ki bo v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske skrbela za izvedbo predlaganih ukrepov.

 

Električni mobilnosti naproti na inovativen način

 

Mestni svetniki so se seznanili s poročilom o projektu električna mobilnost. Projekt, ki se bo izvajal v javno-zasebnem partnerstvu (razpis je bil objavljen aprila letos), je inovativen in temelji na treh stebrih: vozni park električnih vozil z domicilnimi polnilnicami za polnjenje vozil; javna mreža električnih polnilnih postaj (nad njimi bo MOK imela nadzor, saj bodo v njeni lasti, določala bo ceno polnjenja) in postavitev sončnih elektrarn z lokalnimi hranilniki električne energije.

S projektom MOK aktivno pristopa k uresničevanju ciljev, kot so med drugimi zmanjšanje onesnaževanja zraka, povečanje rabe energije iz obnovljivih virov energije, razvoj javne infrastrukture za e-mobilnost in za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije z dolgoročnim ciljem lokalne samooskrbe ter uresničevanje ciljev in ukrepov iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta, s tem pa tudi izpolnjevanje obvez Evropske unije.

Glede na to, da se pripravlja ločen projekt postavitve električnih polnilnic za avtobuse, ki bodo omogočale tudi hitro polnjenje osebnih vozil, bo imel Kranj v prihodnjih letih vzpostavljeno dobro električno polnilno infrastrukturo. Po strokovnih ocenah bodo potrebe na tem področju v prihodnje še naraščale.

 

Nadaljnji razvoj socialnega podjetništva

 

Svetniki so po skrajšanem postopku potrdili tudi odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v MOK. Bistvenih sprememb namreč ni, le Pravilniku o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020 se je na podlagi evropske uredbe podaljšal rok veljavnosti do 31. decembra 2023. Za leto 2021 je sicer v občinskemu proračunu za socialno podjetništvo namenjenih 40.000 evrov.

 

Spremembe pri avtotaksi prevozih

 

Zaradi spremembe zakonodaje, pa tudi problematike na tem področju so mestni svetniki sprejeli osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj. Ta med drugim prinaša višjo kakovost prevoza in bolj zanesljive voznike taksijev z dovoljenjem, bolj opredeljene pravice potnikov, obveznosti taksistov in več možnosti za njihovo sankcioniranje, zaradi negativnih posledic epidemije covid-19 pa tudi znižano višino občinske takse za plačilo uporabe javnih avtotaksi postajališč.

 

Lažje uvajanje nujnih začasnih ukrepov na področju parkiranja

 

MOK je po vladnem odloku o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v RS na parkiriščih v njeni lasti in v upravljanju Komunale Kranj, da bi ublažila negativne posledice za občane, uvedla brezplačno parkiranje. Zaradi sprejetja Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin na tokratni seji pa odslej za nujne začasne ukrepe ne bo več treba vsakič spreminjati odredbe na mestnem svetu. V odredbi so tudi bolj natančne definicije ureditve parkiranja v MOK, zaradi česar bo manj nesporazumov z občani in obiskovalci (na primer, da je možno na posameznih cona časovno omejiti parkiranje in da se režim parkiranja natančneje določa s signalizacijo).

 

Druge zadeve

 

Svetniki so nadaljevali na prejšnji seji prekinjeno razpravo o spremembah Odloka Zavoda za turizem in kulturo Kranj na pobudo svetnice Barbare Gunčar. Z glasovanjem so zavrnili vse tri predlagane sklepe.

 

Na seji so poleg tega sprejeli še tehnični popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar. Ob tem pa še dopolnitev Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj, ker nova ulica v Stražišču potrebuje ime (imenovala se bo Žimarska ulica).

 

Seznanili so se tudi z uradno prečiščenim besedilom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.