Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Po 35. redni seji Mestnega sveta

Mestni svet je sprejel strategijo razvoja socialnega varstva, se seznanili z izvajanjem občinskega programa varnosti in poročilom o delu Policijske postaje Kranj v preteklem letu, potrdil podpis sporazuma o pobratenju z ameriškim mestom Colorado Springs in se seznanil z misijo EU za podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030. Sprememba cen pri ravnanju s komunalnimi odpadki pa ni bila potrjena.

 

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Kranj za obdobje 2022–2028

Mestni svet je sprejel Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Kranj za obdobje 2022–2028, četudi je zakonodaja ne predvideva. V MOK imajo že sprejeto Strategijo razvoja varstva starejših 2020–2024 ter na področju invalidov dva strateška dokumenta, v strategiji razvoja socialnega varstva pa dajejo poudarek razvoju ostalih področij socialnega varstva do leta 2028. Z njo bodo v MOK lažje tudi v prihodnjih letih zagotavljali in nadgrajevali kakovost življenja posameznikov in skupin prebivalstva, zlasti na področjih življenjskega standarda in osebnostnega razvoja, ter preprečevali revščino in socialno izključenost. V ospredju bodo predvsem mladi in njihove družine s socialno indikacijo, osebe s težavami zaradi različnih zasvojenosti in težavami v duševnem zdravju, žrtve nasilja in materialno ogrožene, vse s ciljem, da se bodo pravice do storitev in dajatev socialnega varstva uveljavljale po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon, in po načelih socialne pravičnosti.

Ob tem so sprejeli še Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, potreben zaradi razvoja in sprememb pri izvajanju nekaterih socialnovarstvenih programov. Z njim bodo med drugim lažje zagotovili sofinanciranje programov iz drugih občin, katerih občani so uporabniki teh programov.

 

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj za leto 2021 in poročilo o delu Policijske postaje Kranj za leto 2021 z oceno varnostnih razmer

Mestni svet mora enkrat letno oceniti izvajanje Občinskega programa varnosti (OPV), v katerem sta določena strateška (dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje javne varnosti in javnega reda ter varnosti nasploh) in operativni cilji (varnost cestnega prometa; varstvo javnega reda in miru; varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin; pretočnost intervencijskih poti; varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja).

Mestnemu svetu so tako v okviru izvajanja OPV predstavili Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2021 in Poročilo o delu Policijske postaje Kranj za leto 2021 z oceno varnostnih razmer. Podrobni podatki in pojasnila PP Kranj so na voljo na tej povezavi.

Končna ocena je, da se je OPV v letu 2021 izvajal dobro ter skladno z zastavljenimi cilji. Medobčinsko redarstvo namreč redno izvaja svoje naloge pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa, vzdrževanju javnega reda in zagotavljanju splošne varnosti ljudi in premoženja ter pri preprečevanju kriminalitete in drugih kaznivih ravnanj. Tudi podatki PP Kranj izkazujejo dobre varnostne razmere na področju preprečevanja kriminalitete: število kaznivih dejanj je v upadu, prav tako je dobra njihova preiskanost.

Na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi je stanje glede na prejšnja obdobja prav tako ugodno in stabilno ter v skladu s pričakovanji. Število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru se konstantno znižuje.

Izstopajoča posebnost tako v letu 2021 kot 2020 so bile kršitve Zakona o nalezljivih boleznih, zaradi česar se število ostalih kršitev razlikuje od predhodnih obdobij. V letu 2021 je bilo skupno ugotovljeno 1130 kršitev (1248 v 2020) javnega reda. Največji delež v letu 2021 predstavljajo kršitve Zakona o nalezljivih boleznih 426 (579 v 2020) ter kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, katerih je bilo ugotovljenih 317, kar predstavlja 15,7% zmanjšanje (376 v 2020).

 

Kar se zagotavljanja varnosti cestnega prometa tiče, se je v letu 2021 na območju delovanja PP Kranj (deluje na območju MOK ter občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor in Jezersko) zgodilo več prometnih nesreč kot v preteklem obdobju, in sicer 719 (654 v 2020), trije udeleženci so umrli (4 v 2020).

Da se posledice v prometnih nesrečah zmanjšujejo kljub rasti prebivalstva in večjemu številu registriranih vozil in ostalih udeležencev v cestnem prometu, je nedvomno vplivalo tudi usklajeno delovanje Policije, Medobčinskega redarstva in Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) pri vseh aktivnostih usmerjenih v povečanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, tako preventivnih kakor tudi represivnih.

V letu 2021 je bilo v Mestni občini Kranj 63 merilnih mest za merjenje prekoračitev hitrosti z mobilnim in stacionarnim radarjem ter samodejnim merilnikom hitrosti. Ugotovljenih je bilo 9.325 (4.240 v 2020) kršitev zaradi prekoračitve omejitve hitrosti vožnje, kar je 119 odstotkov več v primerjavi z letom 2020. Izstopa predvsem število kršitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje. Največja izmerjena hitrost je bila 133 km/h, pri omejitvi 70 km/h, in sicer na merilnem mestu Delavski most.

Glede na to, da je prehitra vožnja še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, bodo medobčinski redarji še vedno aktivno izvajali meritve hitrosti ter sankcionirali prekrške.

 

Sporazum o pobratenju Mestne občine Kranj z mestom Colorado Springs

Mestni svetniki so pritrdili sporazum o pobratenju Kranja s Colorado Springsom. Ideja o pobratenju se je razvila na pobudo Mestne občine Kranj in Ameriške gospodarske zbornice - AmCham Slovenija, katere član je tudi Goodyear Slovenija, ameriško podjetje, ki v Kranju zaposluje 1600 ljudi. Glavne priložnosti za sodelovanje med mestoma predstavljata gospodarstvo (ustvarjanje poslovnih vezi in krepitve gospodarskega povezovanja) in šport; sodelovanje pa želita mesti uresničevati tudi na področju izobraževanja, kulture, trajnosti, pametnega mesta in turizma.

Župana mest sta pismo o nameri za prijateljsko sodelovanje sklenila julija 2021, leto dni pozneje pa želita sodelovanje nadgraditi s sporazumom o pobratenju. V tem času je bilo v organizaciji Colorado Springsa in s podporo MOK na daljavo že izvedeno izobraževanje za mlade ambasadorje športa Gimnazije Franceta Prešerna za krepitev različnih kompetenc. Podpis sporazuma bo predvidoma v Colorado Springsu julija 2022.

 

Misija EU za podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030

Mestni svet se je seznanil, s tem, da se je Kranj uvrstil v misijo Evropske komisije za podnebno nevtralna in pametna mesta. Gre za eno od petih misij, ki jih opredeljuje nov program Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorje Evropa. Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta bo podpirala, promovirala in predstavljala 100 evropskih mest, med njimi tudi Kranj, pri njihovi preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030 ter jih spremenila v eksperimentalna in inovacijska središča.

Doseči podnebno nevtralnost do leta 2030 sicer pomeni za mesto zelo ambiciozen cilj. Predvsem bo treba v mestu občutno zmanjšati izpuste vseh toplogrednih plinov, za preostanek emisij pa ustvariti učinkovite ponore. V teh procesih bodo morali sodelovati vsi: mestna uprava, občani, raziskovalne institucije in zasebni sektor, bo pa imel Kranj zaradi uvrstitve v misijo boljše pogoje za dosego ciljev in tudi možnost sofinanciranja določenih aktivnosti. Koncept pametnega mesta  bo pri tem služil kot opora pri doseganju zastavljenih ciljev. Pripraviti bo treba načrt za pot v podnebno nevtralnost na naslednjih področjih: upravljanje (sistematično spremljanje rezultatov uvedenih ukrepov; vzpostaviti bo treba učinkovito sodelovanje med nacionalnim in lokalnim nivojem ter med deležniki iz raziskovalne sfere, civilne družbe, politike in gospodarstva); prostorsko načrtovanje (ukrepi na področju preprečevanja širjenja mest na podeželje, varovanja zelenih površin in preprečevanja gentrifikacije in prostorske segregacije); zelena infrastruktura in upravljanje z vodami (vzpostaviti mrežo mestnih parkov in urbanih gozdov, zasajanje novih in ohranjanje starih dreves ter pametno upravljanje z vodami za preprečevanje poplav in blaženje posledic suš in vročinskih valov); energetska infrastruktura (postopno uvajanje obnovljivih virov energije in sočasno ukinjanje fosilne infrastrukture); gradnja (obsežne energetske prenove obstoječih stavb in dosledno upoštevanje krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju); ravnanje z odpadki (dosledni ukrepi za zmanjševanje odpadkov ter ponovno uporabo in reciklažo predmetov; ukiniti bo treba prakse, ki niso del krožnega gospodarstva (npr. odlaganje in sežiganje odpadkov)); mobilnost: učinkovit in cenovno ugoden javni prevoz, zmanjševanje parkirnih mest v središču mesta, spodbujanje kratkih razdalj, dobro organiziran promet in intermodalnost, varna in privlačna infrastruktura za kolesarje, pešce in gibalno ovirane, uvajanje infrastrukture za vozila na alternativni pogon.

 

Ostale zadeve

Mestni svet je sprejel sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja obeh krajevnih skupnosti in sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevnih skupnosti Planina in Huje za združitev obeh krajevnih skupnosti. V prvem branju so sprejeli spremembe Poslovnika Mestnega sveta MOK, ki se nanašajo na bolj natančno ureditev poteka dopisnih sej.

 

Premoženjske zadeve

Mestni svetniki so se strinjali s prerazporeditvijo proračunskih sredstev za projekte, ki še čakajo na sofinanciranje iz EU sredstev oziroma so se terminsko zamaknili. Namen je zagotoviti finančna sredstva za projekte, ki jih je možno takoj realizirati. Za nakup štirih stacionarnih merilnikov hitrosti za Medobčinsko redarstvo se prerazporedi 160.000 evrov, 100.000 evrov za vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za izvedbo del na Savskem otoku, v Besnici in Hrastju), 200.000 evrov za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (odvodnjavanje ceste na Malijev hrib, ureditev obcestnega jarka med Goričami in Golnikom, obnova ceste med Nemiljami in Podblico), 160.000 evrov za dokončanje Bleiweisovega parka (zelene površine, otroška igrala), 85.000 evrov za dela v Dnevnem varstvu starejših na Planini ter 130.000 evrov za vzdrževanje in obnove šol (za dokončanje vhodnega platoja in prezračevalnega sistema na OŠ Jakoba Aljaža in izvedbo povečanja elektro odjemnega mesta podružnične šole Mavčiče).

 

Mestni svet je sprejel tudi dopolnitev načrtov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2022. Načrt pridobivanja predvideva nakup solastniškega deleža nepremičnin v povezavi z ureditvijo solastniških razmerij pri magistralnih vodih z ostalimi občinami, načrt razpolaganja pa prodajo solastniškega deleža nepremičnin v Tupaličah in Stražišču, ravno tako za ureditev solastniških razmerij pri magistralnih vodih z ostalimi občinami, medtem ko gre v Babnem vrtu za prodajo lastnikoma zaradi funkcionalne zaokrožitve, v Britofu pa za prodajo gradbene parcele v območju OPPN Britof jug (v skupni vrednosti dobrih 100.000 evrov).

 

Kadrovske zadeve

Mestni svetniki so se seznanili z odstopom Boštjana Trilarja s funkcije člana Mestnega sveta MOK in potrdili mandat Jerneju Pavliču.

Za nadomestnega predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje so imenovali svetnika Tomaža Ogrisa. V Svetu Osnovnega zdravstva Gorenjske bo mestno občino zastopal Domen Hvala. Dali so tudi pozitivna mnenja h kandidaturam za ravnateljico Kranjskih vrtcev, in sicer Diti HorvatičekUrški Kejžar in Mojci Pelcel.