Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Po 38. redni seji Mestnega sveta MOK

Na zadnji seji v mandatu 2018-2022 so svetnice in svetniki za volitve v Državni svet RS imenovali kandidatko – predstavnico lokalnih interesov Ireno Dolenc in potrdili 12 volilnih predstavnikov. V načrt razvojnih programov so uvrstili postavitev Satelitskega urgentnega centra (SUC) Kranj pri ZD Kranj ter zagotovili dodatna sredstva za ureditev parkirišča za avtodome v KS Vodovodni stolp in za vzdrževanje občinskih cest. Odločili so o treh prostorskih zadevah in potrdili cene za polnjene električnih vozil na javnih polnilnicah na območju mestne občine.

 

Volilna opravila – volitve v Državni svet RS 2022

Mestni svet je potrdil sklep, ki se nanaša na število predstavnikov MOK v volilnem telesu za volitve člana Državnega sveta RS 2022. Določi se glede na število prebivalcev (56.658 na dan 1. 4. 2022) in tako MOK pripada 12 predstavnikov oziroma elektorjev (prej 11).

Kot kandidatko za članico državnega sveta ‑ predstavnico lokalnih interesov so določili Ireno Dolenc. Prvega predloga za kandidata mag. Igorja Velova mestni svet ni potrdil.

Predstavniki MOK v volilnem telesu 9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta pa so:

Davor Bogatinov, Milorad Gogić, Jernej Gril, Jakob Klofutar, Igor Nović, Vekoslav Panigaz, Boštjan Paušer, Domen Repič, Jožef Rozman, Miha Štangl, Boris Vehovec in Bojan Verčič.

 

Premoženjske zadeve

Potrdili so nov investicijski projekt za izvedbo Satelitskega urgentnega centra (SUC) Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo ter v proračunu 2022 za začetek projekta zagotovili 35.040 evrov. Odkar delujejo urgentni centri ob bolnišnicah, je Kranj ostal brez ustrezne celostne obravnave bolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji, zato ZD Kranj nujno potrebuje razširitev prostorov, da vzpostavijo delovanje SUC. Le-ta izvaja zunaj bolnišnični del službe nujne medicinske pomoči (NMP) ter je strokovno in organizacijsko vezan na urgentni center, ki deluje na njegovem območju (za Kranj je to Splošna bolnišnica Jesenice). SUC vzpostavijo, kjer zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanja NMP v okviru urgentnega centra.

Dozidava in preureditev prostorov ambulante NMP v SUC bo omogočala bolj poglobljeno obravnavo pacientov, pacienti bodo pregledani v ambulanti, narejene bodo ustrezne laboratorijske preiskave in na podlagi tega bo pacient prejel terapijo. Po izboljšanju bo odpuščen v domačo oskrbo, le če bo potrebno, bo napoten naprej na hospitalizacijo v ustrezne zdravstvene ustanove. Nadstreški za reševalna vozila bodo omogočili ustrezno parkiranje in hiter izvoz za intervencijo. Celotna investicija (SUC in sanacija parkirne ploščadi) po trenutni oceni znaša 2,53 milijona evrov, pri čemer mestna občina 

pričakuje sredstva sofinanciranja iz državnega razpisa v višini 1,46 milijona evrov. Zaključek projekta je predviden konec leta 2024.

Za izgradnjo parkirišča za avtodome v KS Vodovodni stolp so v okviru razvojnega načrta za gradnjo manjših parkirišč potrdili dodatna sredstva v višini 65.000 evrov in financiranje iz sredstev krajevne skupnosti do 40.000 evrov.

Prav tako so zagotovili dodatna sredstva za vzdrževanje cest v višini 208.757 evrov, ki so potrebna zaradi dviga cen industrijskih proizvodov, podražitev storitev na področju cestogradnje in nameravanih dodatnih sanacij.

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 2022 so uvrstili tri parcele na območju k. o. Kranj ‑ gre za delež na stanovanjski hiši z zemljiščem ob hiši in gozdno parcelo na Zlatem polju, ki ga želi kupiti solastnik nepremičnine, ter več zemljišč oz. deležev v poslovni coni Hrastje – sklenjene bodo menjalne pogodbe z lastniki zemljišč v skladu z določili veljavne pogodbe o komasaciji.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK za leto 2022 pa se vključi več zemljišč v poslovni coni Hrastje – sklenjene bodo menjalne pogodbe z lastniki zemljišč v skladu z določili veljavne pogodbe o komasaciji in zemljišče v mestnem jedru Kranja – nakup zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

 

Prostorske zadeve

Mestni svet je v prvem branju potrdil spremembe in dopolnitve Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu (OPN) MOK (spremembe št. 7, tehnični popravek). Mestna občina želi odpraviti napačen zaris meje naselja Zgornja Besnica na severovzhodnem delu, ki se nanaša na del zemljišča v obsegu 33 m2 in je v veljavnem OPN MOK nepravilno opredeljeno kot gozdno zemljišče. Lastnik želi zgraditi prizidek in do odprave napake ne more pridobiti gradbenega dovoljenja. Tokratna sprememba in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta MOK tako ne pomenita načrtovanja nove prostorske ureditve oziroma določanja nove izvedbene regulacije prostora.

Sprejeli so tudi obvezno razlago določb prvega odstavka 33. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje osmih stanovanjskih hiš Na gozdni jasi. Razlaga se možnost odstopanja tlorisnih gabaritov tudi za več kot 10 odstotkov navzdol. Navzgor pa je odstopanje omejeni z 10 odstotki.

Prav tako so potrdili lokacijsko preveritev za več parcel na Drulovki, katere namen je opredeliti manjše individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v Izvedbenem prostorskem načrtu (IPN) MOK. Dovoli se novogradnja skladiščnega objekta na mestu nekdanjega objekta, s pisnim soglasjem soseda so dovoljeni manjši odmiki in faktor zazidanosti največ 0,8. Območje se nahaja v Krajevni skupnosti Orehek – Drulovka, na desnem bregu Save pod južno obvoznico v Savski loki, znotraj obratujočega poslovno-proizvodnega kompleksa in meri okoli 2619 m2.

 

Ostali sklepi

Na območju mestne občine je v okviru projekta e-Mobilnost koncesionar zgradil mrežo 15 javnih električnih polnilnic oziroma 32 polnilnih mest za osebna vozila. Polnilnice so postavljene na Slovenskem trgu, Gregorčičevi ulici, Cesti Kokrškega odreda, Župančičevi ulici in Cesti talcev. Od 1. januarja 2023 naprej bo polnjenje plačljivomestni svet je potrdil cene, in sicer bo skupaj z DDV znašalo 0,24 evra/kWh, dodatek za trajanje polnjenja nad 180 minut bo 0,03 evra/minuto in štartnina 0,4 evra. Enourno polnjenje za 9 kWh bo tako stalo 2,56 evra, za 11 kWh 3,04 evra ter za 240 minut in 40 kWh 11,80 evra. V primerjavi s štirimi drugimi ponudniki je cena na polnilnicah MOK najnižja.

Mestni svet je sprejel pobudo svetnika Janeza Černeta za spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v MOK, s katero se želi predel cestne povezave Likozarjeva ulica-Cesta 1. maja uvrstiti med zbirne mestne ceste. S tem se omogoči večji nabor možnosti omejevanja količine prometa in zagotovi večja varnost udeležencev v prometu. Sedaj je navedeni odsek uvrščen med glavne ceste z dovoljeno višjo hitrostjo od splošne omejitve hitrosti v naselju, čeprav ne predstavlja nadaljevanje državne ceste skozi mesto.

Potrdili so tudi prečiščeno besedilo Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

 

Opomba: Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj, osnutek Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov Mestne občine Kranj v najem in Ustanovitev Zavoda za razvoj športa Triglav Kranj so bili umaknjeni z dnevnega reda.