Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Po 4. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili nove cene grobnin, storitev pogrebne službe, storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Potrdili so zaključni račun Mestne občine Kranj (MOK) za leto 2022, spremembe in dopolnitve Odloka o kriterijih in merilih za sofinanciranje krajevnih skupnosti, manjše spremembe ustanovnega akta Zavoda za turizem in kulturo Kranj in se seznanili s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2022. Z Direkcije RS za infrastrukturo so predstavili projekta izgradnje drugega tira železniške proge na relaciji Ljubljana‑Kranj.

 

Grobnine in pogrebna služba

Grobnine se trenutno zaračunavajo po cenah, ki veljajo od 1. januarja 2014 in ne pokrivajo vseh stroškov. Razen za raztros pepela, ko je veljavna cena od 1. februarja 2022. Cene najema različnih vrst grobov se povečujejo za 21 odstotkov. Mestni svet je nove cene potrdil in bodo uveljavljene z obračunom septembra 2023 za grobove na pokopališčih v Kranju in Bitnjah.

Od leta 2018 se cene 24-urne dežurne pogrebne službe niso spremenile. Zaradi povišanja stroškov, predvsem predvidenega povišanja neposrednih stroškov dela, je izvajalec pripravil nov elaborat s povišanjem cene za 10 odstotkov. Storitev 24-urne dežurne pogrebne službe obsega prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca, to je Komunale Kranj, vključno z njihovo uporabo. Cena je enaka za vse pokojnike ne glede na oddaljenost od hladilnih prostorov izvajalca javne službe in bo po novem znašala 218,35 evrov brez DDV. Mestni svet je ceno potrdil, uporabljala se bo od 1. maja 2023.

 

Spremembe cen komunalnih storitev

Veljavne cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov so bile sprejete leta 2017. Komunala Kranj pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ne glede na izvedene ukrepe racionalizacije, beleži izgubo. Zato je za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pripravila predlog povišanja cen za 41 odstotkov, za zbiranje bioloških odpadkov pa za 77 odstotkov. Zaradi izgube se bo v obdobju enega leta izvajal poračun, kar bo za uporabnike pomenilo še dodatno povišanje, vendar bo to povišanje delno izničil količinski poračun za odpadke.  

Pri izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode (javna kanalizacija) Komunala Kranj beleži pozitiven rezultat, zato se bodo cene za to javno službo nekoliko znižale, kar bo na skupni položnici za komunalne storitve še dodatno ublažilo povišanje cen za odpadke.

Pri uporabnikih, ki imajo greznice ali male komunalne čistilne naprave, se bodo cene povišale. Razlog je v poenotenju cene omrežnine za čiščenje za gospodinjstva, ki so priključena na javno kanalizacijo, in gospodinjstva, ki imajo greznico ali malo čistilno napravo, ter delno povišanje cen storitev prevzema blata.

 

Za povprečno gospodinjstvo (4 osebe, poraba vode 16 m3/mesec, zbiranje mešanih in bioloških odpadkov) v individualni hiši, ki je priključena na kanalizacijo, je trenutni znesek na položnici 61,02 evra, od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 bo znesek 70,76 evra, po preteku šestmesečnega količinskega poračuna pri odpadkih, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, bo znesek znašal 74,83 evra, od 1. 7. 2024 dalje pa 69,30 evra.

Za povprečno gospodinjstvo (4 osebe, poraba vode 16 m3/mesec, zbiranje mešanih in bioloških odpadkov), ki ima greznico, je trenutni znesek na položnici 50,24 evra, od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 bo znesek 68,14 evra, po preteku šestmesečnega količinskega poračuna pri odpadkih, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, bo znesek znašal 72,21 evra, od 1. 7. 2024 dalje pa 65,46 evra.

Izdatki na položnici za povprečno gospodinjstvo, ki ima malo komunalno čistilno napravo, bodo za 7,61 EUR nižji kot za gospodinjstva, ki imajo greznice, in sicer zaradi nižje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.

 

Pregled mesečnih izdatkov za povprečno gospodinjstvo v EUR z DDV in vsemi pripadajočimi dajatvami

 

 

Svetnice in svetniki so nove cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov potrdili, veljati začnejo s 1. julijem 2023 oziroma naslednji mesec po sprejemu na seji občinskega sveta (Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko), ki spremembe sprejme zadnji.

Mestni svet je spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode ter cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami, potrdil, v veljavo stopijo 1. julija 2023 oziroma naslednji mesec po sprejemu na seji občinskega sveta (Kranj, Šenčur, Naklo), ki spremembe sprejme zadnji.

 

Zaključni račun 2022

Prihodki in drugi prejemki so bili realizirani v višini dobrih 63,3 milijona evrov (75,1% realizacija glede na sprejeti proračun z vključenim zadolževanjem), izdatki skupaj z odplačilom kredita pa v višini 66,2 milijona evrov. Stanje sredstev na računu MOK je bilo 31. decembra 2022 v višini nekaj več kot 5 milijonov evrov. V letu 2022 je bila planirana zadolžitev do 12 milijonov evrov, vendar ni bila potrebna.

V primerjavi z letom 2021 so bili prihodki in drugi prejemki višji za dobrih 3,5 milijona. Največji delež predstavljajo davčni prihodki (dohodnina 33 milijonov evrov in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 10 milijonov evrov ter davek na promet nepremičnin 1,6 milijona evrov).

Največji delež izdatkov (18,4 milijona evrov) je bil namenjen za področje izobraževanja, od tega za vrtce 9,8 milijona evrov, osnovno šolstvo 6 milijonov evrov, glasbeno šolstvo 1,4 milijona evrov, za pomoč v osnovnem šolstvu 723 tisoč evrov in za izobraževanje odraslih 326 tisoč evrov.

 

Za tekoče stroške je bila poraba v višini 18,1 milijona evrov, tekočih transferov je bilo 26,8 milijona evrov in investicijskih odhodkov 16,4 milijona evrov. Večji izvedeni projekti: prizidek telovadnice pri OŠ Staneta Žagarja (2,57 milijona evrov), ureditev prostorov za Kovačnico – podjetniški inkubator Kranj (2,37 milijona evrov), urbana prenova Kranja (1,24 milijona evrov), investicijsko vzdrževanje cest (727 tisoč evrov), rekonstrukcija ceste Breg‑Mavčiče (650 tisoč evrov), komunalna ureditev industrijske cone Laze (620 tisoč evrov), vzdrževanje in obnove šol (530 tisoč evrov), športni objekti (529 tisoč evrov), prostori za dnevno varstvo starejših na Planini (525 tisoč evrov). Investicije po krajevnih skupnostih so bile skupaj s projekti participativnega proračuna v višini 905 tisoč evrov.

Mestni svet je zaključni račun MOK za leto 2022 potrdil.

 

 

Financiranje krajevnih skupnosti

V času izvajanja Odloka o kriterijih in merilih za financiranje delovanja krajevnih skupnosti, ki je bil sprejet junija 2021, so se v praksi pokazale potrebe po spremembah, ki bi tako krajevnim skupnostim kot mestni upravi omogočale lažje uresničevanje odloka. Krajevne skupnosti bodo odslej že pri sami pripravi proračuna opredelile, kateri projekti se bodo uvrstili v načrt razvojih programov (NRP). Sprememba bo omogočala tudi, da se posamezna krajevna skupnost odpove pravici porabe sredstev in jo odstopi drugi krajevni skupnosti, če se oceni, da bi za projekt potrebovali več sredstev, kot jim po delitvi pripada, in če se obe krajevni skupnosti s tem strinjata. Z namenom čim večje realizacije projektov po odloku le-ta predvideva tudi, da v primeru, ko posamezna krajevna skupnost ne predlaga nobenega projekta za uvrstitev v NRP, to naredi mestna uprava. Sprememba odloka predvideva tudi komisijo, ki bo preverjala, ali so predlogi izvedljivi, kdo je lastnik nepremičnine, morebitne stroške obratovanja in vzdrževanja ter kdo bo z objektom upravljal.

Namen spremembe odloka je tako, da postane bolj življenjski, da bo poslovanje še bolj transparentno in da gredo v Mestni občini Kranj še bolj naproti krajevnim skupnostim. Slednjim namreč želijo v čim večji meri povrniti moč ter pristojnosti odločanja.

Mestni svet je spremembe in dopolnitve odloka potrdil po skrajšanem postopku.

 

Ostali sklepi

Potrdili so manjše spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj. Te se nanašajo na regulacijo izvajanja tržne dejavnosti skladno s finančno zakonodajo, ki določa, da morajo prihodki pokrivati odhodke, in prevzem tržnic v upravljanje.

Mestni svet se je tudi seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOK, v letu 2022, potrdil predlagane razporeditve presežkov in pokrivanje primanjkljajev iz poslovnih izidov ter potrdil predlog izplačil redne delovne uspešnosti za ravnatelje oziroma direktorje teh zavodov. Podrobnejši podatki so v gradivu.

 

Premoženjske zadeve

Svetnice in svetniki so potrdili izbrise javnega dobra na več parcelah, in sicer v Spodnji Besnici zaradi prodaje zemljišča pod objektom, na zemljišču v Nazorjevi ulici v Kranju zaradi prodaje pripadajočega zemljišča k stavbi, na parceli v Kranju zaradi uskladitve katastra s kategorizacijo državne ceste (križišče Oldhamske in Bleiweisove ceste pri zdravstvenem domu), na Golniku zaradi prodaje pripadajočih zemljišč in Drulovki zaradi ustanovitve stavbne pravice na podlagi javne dražbe.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 2023 so dopolnili s parcelama na Golniku in v Spodnji Besnici.

 

Kadrovske zadeve

Mestni svet je potrdil razrešitev gospoda Gorazda Bajda kot predstavnika ustanoviteljice Mestne občine Kranj v Svetu Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. Razlog je neudeležba na sejah sveta zavoda in s tem neizpolnjevanje funkcije, ki mu je bila zaupana. 

V Svet Osnovne šole Orehek Kranj so po poteku mandata dosedanjim članom imenovali Željka Ivančiča, Srečka Štagarja in Marjana Tušarja.

Za nadomestnega člana v Svetu Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj so potrdili Aleksandra Okiljevića, saj je dosedanja članica Sonja Mašić podala odstopno izjavo.

V Svetu Osnovne šole Matije Čopa Kranj pa bo MOK zastopal Marin Perković Karadža in nadomestil Elvisa Radončića, ki je odstopil.

V Svet Gasilsko reševalne službe Kranj so imenovali mag. Maja Fritza, Bojana Homana in Jureta Megliča.

Za predsednika Sveta javnega zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske so imenovali Iztoka Jenka.

Svetnice in svetniki so Mirjani Bizjak h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Franceta Prešerna  ter Diti Horvatiček, Nataši Pfajfar in Alešu Žlebniku h kandidaturam za ravnatelja/-ico Dijaškega in študentskega doma Kranj podali pozitivna mnenja.

 

Predstavitev projekta izgradnje drugega tira železniške proge na relaciji Ljubljana‑Kranj

Kot je uvodoma povedal župan Matjaž Rakovec, je načrtovana gradnja železniške infrastrukture na območju Kranja, še posebej pa na območju Orehka, v zadnjem času razburila številne občane. »Prepričan sem, da gre v tem primeru predvsem za neustrezno seznanjenost. Izpostaviti želim, da je projekt drugega tira izjemnega pomena ne samo za državo, ampak tudi za celotno Mestno občino Kranj. V okviru izgradnje drugega tira Ljubljana-Kranj se za Kranj načrtujejo številne dolgoročne strateške rešitve, ki jih v Mestni občini Kranj pozdravljamo. Prepričan sem, da bomo zato tudi v tem primeru zmogli preseči strankarske delitve in bomo projekt tudi objektivno podpirali. Prepričan sem tudi, da se bo za vstop v Kranj oziroma odsek Orehek-Drulovka poiskalo ustrezno varianto, ki bo po analizi ugotovljena kot najprimernejša v prostoru.«

 

Projekt je podrobneje predstavil Dejan Jurkovič iz Direkcije RS za infrastrukturo, vodja Sektorja za investicije v železnice, s sodelavci. Zasleduje se več ciljev, med njimi so posodobitev in nadgradnja železniške proge, povezljivost v mednarodno omrežje, povečanje potniškega prometa, doseganje konkurenčnih potovalnih časov, posodobitev postajališč, povečanje vloge tovornega prometa in zaustavitev trenda povečevanja cestnega prometa, zmanjšanje negativnih vplivov prometa na bivanje, delo in okolje. Izhodišča načrtovanja so doseči konkurenčne čase železniških prevozov, pa tudi standarde v mednarodnem omrežju, ki omogočajo hitrosti potniških vlakov do 160 km/uro za potniške vlake. Za dosego tega je potrebno na posameznih odsekih iskati rešitve izven obstoječe trase železniške proge in upoštevati ohranitev obstoječih postaj in postajališč. Med Ljubljano in Kranjem bo na treh odsekih potreben odmik od obstoječe proge. Med njimi je tudi odsek pri Orehku in za to območje proučujejo več variant, nobena pa še ni določena. Pripravljavci državnega prostorskega načrta (DPN) predvidoma za poletje načrtujejo javno razgrnitev, v dokument pa bo vključena varianta poteka trase drugega železniškega tira, ki bo najbolj ugodna po tehnoloških, prostorskih, ekonomskih kriterijih in po družbeni sprejemljivosti.

Mestni svet je sprejel sklep, da podpira čimprejšnjo izgradnjo drugega tira, vzpostavitev novega skupnega potniškega terminala z nadhodom do Stražišča, izgradnjo novih postajališč s P+R parkirišči, ureditev hodnika za pešce in kolesarje preko mostu čez Savo do Struževa ter rekonstrukcijo podvoza pod železnico na Gorenji Savi.