Medijsko središče

Po deseti seji mestnega sveta v Kranju

Kranjski mestni svetniki so na današnjem srečanju mestnega sveta obravnavali skupno 15 točk dnevnega reda, in sicer dve točki zadnje, prekinjene 9. seje Sveta MO Kranj in skupno 13 točk dnevnega reda 10. seje Sveta MO Kranj.

 

Med drugim je bil sprejet dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanje Kanjona Kokre, s soglasno potrjenimi spremembami in dopolnitvami Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja je MO Kranj postala 100-odstotna ustanoviteljica fundacije, s sprejeto obvezno razlago 47. člena Odloka o občinskem OPPN avtobusni terminal pa je bila podana osnova za pridobitev novih parkirnih mest na območju nekdanje kotlovnice, kar bo bistveno razbremenilo prostorsko parkirno stisko na območju Zlatega polja.

 

Po potrditvi zapisnika in poročila o izvršitvi sklepov so bile obravnavane naslednje kadrovske zadeve; na podlagi priporočila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je mestni svet g. Dragu Zalarju, ge. Mateji Zukanovič, g. Gašperju Strniši, g. Matiji Horvatu in ge. Luciji Rakovec izdal pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj, prav tako je izdal pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj ge. Staši Sitar in ge. Diani Šumenjak.

 

S področja urejanja prostora je bil sprejet dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja kanjona Kokre (KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6), v prvi obravnavi.Ureditev območja kanjona izhaja iz prvonagrajene, na javnem natečaju mestnega jedra Kranj v navezavi na Kanjon Kokre, pridobljene rešitve iz leta 2009, ki določa sonaravno usklajen razvojni režim, ki bo večal uporabnost prostora na osnovi ohranjanja naravnih značilnosti, kanjon pa uredil v zeleno in rekreacijsko območje Kranja. Osnova nadaljnjega razvoja kanjona pa je vezana na sprejetje prostorskega akta, ki bo omogočal načrtovano ureditev kanjona, in sicer dopolnitev že obstoječe infrastrukture, povečanje dostopnosti in prehodnosti območja ter s tem izpostavitev pomena kanjona za identiteto in bivanjsko kakovost Kranja. Odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za varovanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje za gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

 

Po predstavitvi projekta Električna mobilnost v Kranju s strani mestne uprave, Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in ROC, ekonomske analize, so mestni svetniki sprejeli osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu (JZP) za izvedbo projekta »Električna mobilnost v Mestni občini Kranj«. V preteklih letih je mestna uprava že pričela izvajati številne aktivnosti na področju električne mobilnosti; izposojo električnih koles, polnilnice za električna vozila, nameščeni sta dve sončni elektrarni, izdelana je bila študija lokacij električnih polnilnic, izveden popis voznega parka mestne občine in podobno. Če želi mestna uprava še naprej predstavljati vzor na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, je prav, da postopoma prične nadomeščati obstoječi vozni park z električnimi vozili, po potrebi pa tudi vozila na druge alternativne vire. Predlog JZP predvideva izvedbo projekta postopne zamenjave občinskega voznega parka za električna vozila, postavitev električnih polnilnic in sončnih elektrarn na način, s katerim se bo investicija pokrila s prihranki zaradi znižanja stroškov. Predlagani odlok določa obveznosti koncesionarja ter postopek njegove izbire. Ta poteka s postopkom konkurenčnega dialoga. Odlok med drugim določa pogoje in merila za izbor koncesionarja, vzpostavitev in trajanje koncesijskega razmerja, prenehanje in ostale elemente koncesijskega razmerja.

 

Sprejeti Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. (z vsemi upoštevanimi amandmaji) nadomešča Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o. (Uradni list RS, št. 1/00, 55/11) in na novo določa pravila imenovanja in razrešitve direktorja javnega podjetja, pristojnosti nadzornega sveta in skupščine javnega podjetja, nov odlok pa razširja tudi dejavnosti podjetja ter postavlja pravila regulacije cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb.

 

Svetniki so za potrebe ustreznega urejanja prometa v Kranju sprejeli osnutek Odloka o pravilih cestnega prometa v MO Kranj, ki vsebuje v osnovi enake rešitve, kot jih ima dosedanji odlok, odpravlja pa administrativne napake kot so pravne vrzeli, besedilo je natančnejše in jasneje določeno, kar onemogoča različno interpretacijo in s tem oteženo izvajanja določb odloka, prav tako pa je vsebina novega odloka, ki ureja promet v MO Kranj, usklajena tudi z Zakonom o pravilih cestnega prometa.

 

S področja urejanja in izvedbe družbenih programov so svetniki sprejeli predlog Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MO Kranj, ki usklajuje posamezne člene z ZŠpo-1; in sicer tako po pravnih kot vsebinskih dikcijah, in bo osnova za pripravo Letnega programa športa (katerega končno različico bo sprejel Svet MO Kranj) in Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa.

 

Sprejet je bil tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj, ki določa postopek javnega razpisa za nevladne organizacije, preimenovanje CSD Kranj (kot posledici reorganizacije) v ime CSD Gorenjska, enota Kranj in pri sodelovanju z nevladnimi organizacijami določa tudi primere vračila sredstev pokopa, višino prispevka uporabnikov programa Centra za odvisnosti, in pa javni poziv izvajalcem programa LAS.

 

S področja urejanja in izvedbe družbenih programov so svetniki sprejeli tudi dva odloka, ki nadomeščata doslej veljavna pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v MO Kranj kot podlagi javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov, in sicer so sprejeli Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v MO Kranj in pa Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v MO Kranj.

 

Posebno pozornost so svetniki namenili tudi obravnavi sprememb o kranjski fundaciji. Z uveljavitvijo predlaganih sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja MO Kranj postaja 100-odstotna ustanoviteljica fundacije, katere soustanovitelj g. Vincenc Draksler kot fizična oseba, je lani umrl. Gospod Draksler je v Švici ustanovil fundacijo, ki naj bi tudi v bodoče sofinancirala delovanje Fundacije Vincenca Drakslerja, zato sprememba ustanovitvenega akta določene pravice podeljuje tudi švicarski fundaciji (npr. imenovanje člana nadzornega odbora, soglasje na vse organizacijske spremembe, nakup in odtujitev nepremičnin, imenovanje uprave), dodatne dopolnitve Akta pa so tudi spremembe v številu članov uprave in nadzornega odbora, hkrati pa se širi tudi področje delovanja fundacije. Svetniki so na seji pooblastili župana Matjaža Rakovca, da v imenu ustanovitelja MO Kranj podpiše notarski zapis Akta o spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja.

 

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, ki obravnava predvsem imenovanje vodjo Galerije Prešernovih nagrajencev je bil sprejet, s čemer se Galerija Prešernovih nagrajencev prenaša iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj na Gorenjski muzej.

 

S sprejeto obvezno razlago 47. člena Odloka o občinskem OPPN avtobusni terminal pa je bila podana osnova za pridobitev novih parkirnih mest na območju nekdanje kotlovnice, kar bo bistveno razbremenilo prostorsko parkirno stisko na območju Zlatega polja.

 

Termin za izjavo župana Matjaža Rakovca, vezano na vsebino 10. seje, bo v četrtek, 7. novembra 2019, ob 9.15 v Komunikacijskem središču MO Kranj (pritličje stavbe Mestne uprave Kranj, trakt A).