Medijsko središče

Po deveti seji mestnega sveta v Kranju

Mestni svetniki potrdili prvi predlog proračuna Mestne občine Kranj

 

Na 9. redni seji so se danes sestali kranjski mestni svetniki. V prvi obravnavi so sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021. Proračun za leto 2020 znaša 82,9 milijona evrov, za leto 2021 pa 68,4 milijona evrov. V nadaljevanju podajamo pregled obravnavanih točk po dnevnem redu.

 

 

Premoženjske zadeve

Pri premoženjskih zadevah so mestni svetniki obravnavali dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj ter dopolnitev načrta pridobivanja  nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj. Prva dopolnitev je bila potrebna, saj bo sprememba načrta omogočala menjavo nepremičnin in prestavitev ceste, s tem pa se bo omogočil gospodarski razvoj območja (poslovna cona), za katerega se sprejema OPPN Hrastje.
 S preostalimi sprejetimi sklepi pri tej točki so mestni svetniki omogočili izvzem iz javnega dobra na nepremičnini, parcelna številka 819/2, v izmeri 208 m2, k.o. Hrastje, ki je potrebno, da lahko mestna uprava nadaljuje s postopki menjav parcel, ki bodo omogočale razvoj območja OPPN Hrastje.

 

Odvzem koncesije po Koncesijski pogodbi za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj

V letu 2018 je bila po sprejemu odloka o izvedbi JZP in potrditvi na Mestnem svetu sklenjena koncesijska pogodba, po kateri bi moral GGD kot koncesionar zgraditi novo telovadnico in z njo upravljati 15 let. Do gradnje objekta zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja še ni prišlo, niti doslej gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano. Glede na to je uprava preverila možnost umestitve telovadnice na drugo lokacijo in ugotovila, da jo je možno umestiti tudi na območje med obstoječo telovadnico in gozdiček. Ocenjujemo, da vplivno območje predvidene nove umestitve telovadnice na območju OŠ Stane Žagar ne bi smelo posegati  na sosednje objekte oz. zemljišča. Mestna uprava je preverila tudi možnost črpanja EU sredstev za ta namen. Možno je črpati 1,4 mio evrov iz sredstev CTN in cca. 300.000 evrov in sredstev Eko sklada, kar ustvari bistveno razliko glede financiranja in s tem vpliva na proračun Mestne občine Kranj. Mestni svet je na današnji seji sprejel sklep, da mestni upravi predlaga, da dodatno preuči obstoj javnega interesa za nadaljevanje izvajanja predmeta koncesije kot koncesionirane dejavnosti v obliki javno-zasebnega partnerstva.

 

 

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Kranj

S predlaganim Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj se na novo ureja organizacijska struktura mestne uprave. Dodajajo se nove notranje organizacijske enote ter predlaga drugačna struktura ter poimenovanje nekaterih notranjih organizacijskih enot. Vse z namenom boljše organiziranosti in večje učinkovitosti, pa tudi večanja odgovornosti javnih uslužbencev v mestni upravi. Kot je pojasnil direktor Mestne uprave Bor Rozman, je sprejetje odloka nujno za bolj učinkovito in transparentno delo uprave. Odlok je bil v prvi obravnavi sprejet.

 

 

Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leti 2020 in 2021

Osnutek odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 predvideva skupaj za 67,2 mio EUR prihodkov in drugih prejemkov ter 82,9 mio EUR odhodkov in drugih izdatkov. Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki v višini 15.654.060 EUR bomo v l. 2020 pokrili s predvidenim ostankom sredstev na računih proračuna konec leto 2019 (ocena 4,355 mio EUR), med prejemki proračuna pa predvidevamo tudi zadolževanje do višine 11,3 mio EUR.

Osnutek Odloka o proračunu za leto 2021 predvideva za 58,9 mio EUR prihodkov in drugih prejemkov ter za 68,4 mio EUR odhodkov in drugih izdatkov. Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki v višini 9,537 mio EUR bomo v letU 2021 pokrili s predvidenim ostankom sredstev na računih proračuna konec leta 2020, med prejemki proračuna pa predvidevamo tudi zadolževanje do višine 9,55 mio EUR.

Oba osnutka sta tako na prihodkovni kot odhodkovni strani zelo optimistična in izrazito investicijsko naravnana. V okviru načrta razvojnih programov predvideva v leto 2020 kar za 37,7 mio EUR projektov in v leto 2020 za 21,7 mio EUR.

Mestni svetniki so predlagali tudi nekaj investicij in povišanja posameznih postavk v proračunu. Vse predloge bo Mestna uprava Kranj preučila ter se do naslednje obravnave proračuna do njih tudi opredelila. 

Na septembrski redni seji Mestnega sveta Kranj je že bil sprejet osnutek Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj. Nov odlok je potrebno sprejeti zaradi posodobitve z veljavno zakonodajo. Odlok posebnih načel ne zasleduje, prenaša le ureditev zakona, ki ureja javne finance. Prejemki proračunskega stanovanjskega sklada bodo s sprejetjem novega odloka določeni izključno kot namenski vir prihodkov sklada. Prejeti prihodki bodo tako porabljeni za obnove in nakupe novih stanovanj. 

Na podlagi trenutno veljavnega  odloka Zavod za turizem in kulturo Kranjupravlja tudi z Galerijo Prešernovih nagrajencev. Zaradi predvidenega prenosa delovanja galerije na Gorenjski muzej je treba spremeniti organizacijsko strukturo zavoda in število članov sveta zavoda. Namen  sprejema sprememb in dopolnitev odloka je izločitev Galerije Prešernovih nagrajencev kot organizacijske enote iz upravljanja zavoda, spremeniti število organizacijskih enot (sedaj tri, po novem dve organizacijski enoti), zmanjšanje števila članov sveta zavod, iz sedem na pet članov, (število predstavnikov ustanovitelja se zmanjša iz štiri na tri (od tega enega predstavnika imenuje župan izmed javnih uslužbencev mestne uprave). Namesto posameznega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti za področje kulture in za področje turizma se vzpostavi enega skupnega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Nadalje se bo na novo  urejalo tudi ravnanje z nepremičninami, s katerimi upravlja zavod.

Zaradi priključitve Galerije Prešernovih nagrajencev k Gorenjskemu muzeju, je treba spremeniti tudi odlok o Gorenjskem muzeju. V spremembo odloka so tako vključene določbe, ki galerijo določajo kot notranjo organizacijsko enoto Gorenjskega muzeja. Vključena pa je tudi sprememba izobrazbe, ki jo mora izpolnjevati direktor Gorenjskega muzeja. Določene so tudi  nepremičnine, s katerimi upravlja muzej ob prevzemu galerije. Odlok je bil sprejet v prvem branju.

 

 

Nagrade in priznanja Mestne občine Kranj

Mestni svetniki so potrdili predloge komisije za nagrade in priznanja za letošnje nagrajence ob prazniku Mestne občine Kranj. Naziv častni občan bosta na slavnostni akademiji prejela zakonca Andrej in Marija Štremfelj. Andrej Štemfelj je alpinist in gorski vodnik, eden najboljših himalajskih plezalcev na svetu. V svoji bogati alpinistični karieri je bil na sedemnajstih odpravah v Himalajo in še na šestih v druga tuja gorstva. Še vedno je edini Slovenec, ki je bil dvakrat na najvišjem vrhu sveta. Kot prvi zakonski par sta bila leta 1990 na vrhu z ženo Marijo. V osemdesetih letih je bil načelnik Alpskega odseka Kranj, od leta 2004 do 2010 načelnik Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije. Dvakrat je bil inštruktor v šoli za nepalske gorske vodnike, od tega enkrat vodja, leta 2019 je dobil zlati cepin za življenjsko delo. Marija Štremfelj je alpinistka, športna plezalka in gorska vodnica. V alpski odsek Kranj se je vpisala leta 1975 in do danes opravila številne alpinistične vzpone doma in v tujini. Kot prva Slovenka je leta 1986 presegla višino 8000 m. Na vrhu Mt. Everesta (1990) je bila kot prva Slovenka in 13. ženska na svetu. Njuni dosežki že sami povedo veliko. Predlagatelj ju kandidira kot zakonca, saj se zaveda, da vidnih dosežkov ne enega ne drugega ne bi bilo toliko, če si ne bi vsa desetletja zakonca brezpogojno stala ob strani in se pri vsem popolnoma podpirala. Nekaj izjemnih rezultatov sta dosegla tudi skupaj. Kot dolgoletna življenjska sopotnika si vse dosežke enega in drugega delita in jih dojemata kot skupne.

Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2019 bo prejelo  Kulturno društvo Brdo Kranj za ohranjanje in bogatitev kulturne dediščine.

Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2019 bodo prejeli:  Bogdan Koci in Jakob Drmota za zgled in nesebično pomoč pri reševanju življenj in prvi pomoči pri zastoju srca, Biljana Djaković za doprinos pri delovanju Rdečega križ,. Matjaž Jerala za ozaveščanje o pomenu in aktivnem delovanju za ekološko pridelavo in sožitje z naravo, Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje ob 90-letnici delovanja in za skrb in zagotavljanje požarne varnosti v kraju in širše in Planinsko društvo Kranj za razvoj planinstva ob 120-letnici delovanja. 

Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2019 bodo prejeli:  Zvonimir Debeljak za doprinos na področju smučarske inovativnosti, Klub En korak več, društvo za pomoč osebam po pridobljeni možganski poškodbi,  za razvoj programov za vsakodnevno pomoč osebam po možganski poškodbi, Mestna knjižnica Kranj za stalno delo in inovativne pristope pri vzpodbujanju branja vseh starostnih skupin. 

Veliko Prešernovo plaketo za leto 2019 bodo prejeli mag. Irena Jeras Dimovska za prispevek na področju restavratorstva, likovnega ustvarjanja in popularizacije likovne dejavnosti mesta Kranja ter Gregor Grašič in  Primož Grašič za razvoj glasbene kulture v Kranju in širšo prepoznavnost Jazz Kampa Kranj.

Mestni svetniki so prisluhnili županovi predstavitvi sodelovanja s podjetnikom Miranom Šubicem. Župan je predstavil, da je v Službi za komuniciranje Mestne občine Kranj zaposlenih pet javnih uslužbencev. Eden s kar 870 urami presežka poleg področja komuniciranja pokriva še področje mednarodnega sodelovanja, druga s kar 740 presežki ur pa poleg komuniciranje še finance kabineta, tretja je od maja na bolniškem staležu, medtem ko preostali dve pokrivata v večji meri področje prireditev in protokola. Iz vsega naštetega izhaja, da so uslužbenci v službi prekomerno obremenjeni, zato je angažiranje novih sodelavcev nujno. Ponudnik je bil izbran na podlagi običajnega postopka z najnižjo ceno in odličnim poznavanjem lokalnega okolja.