Medijsko središče

Po osmi seji mestnega sveta v Kranju

Danes se je na svoji osmi redni seji sestal Mestni svet Mestne občine Kranj. Mestni svetniki so sprejeli osnutke treh odlokov ter dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanje KR L1 Kranj Labore.

Mestni svetniki so sprejeli osnutek odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj. Veljavni odlok je bil v letu 2002 sprejet na podlagi takrat veljavnega Zakona o javnih financah. Sprejetje novega odloka je bilo potrebno zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.

Člani mestnega sveta so na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dali pozitivno mnenje mag. Nataši Durjava za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj.

 

Premoženjske zadeve

Mestni svetniki so potrdili tudi dopolnitev načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem, na podlagi katerega bo mestna uprava lahko kupila hišo v mestnem jedru ob kanjonu Kokre za ureditev stanovanjske problematike ter zemljišče za ureditev sprehajalne poti ob kanjonu Kokre, ter prodaji enega stanovanja, ki je obremenjeno z najemnikom.

 

Prostorski načrti

Mestni svetniki so sprejeli tudi dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanje KR L1 Kranj Labore. Območje urejanja je opredeljeno v izvedbenem prostorskem načrtu mestne občine Kranj in se nahaja na jugozahodnem delu soseske Stražišče. Območje je v celoti primarno namenjeno industrijskim, proizvodnim, skladiščnim in servisnim dejavnostim, pri čemer pa se za potrebe priključevanja območja na obstoječo ali načrtovano prometno in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo dovoljujejo posegi tudi na robna območja izven opredeljene enote urejanja prostora. Slednje bo omogočen širjenje dejavnosti podjetjem, ki že delujejo na območju (Conitech Slovenija d.o.o., Trelleborg Slovenija d.o.o., MLADO d.o.o. ter GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES d.o.o.)

 

Sprejeli so tudi odlok o podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo novih stanovanjskih objektov v naselju Na gozdni jasi v Srakovljah.

 

Letni program športa

S področja družbenih dejavnosti je bil na seji sprejet osnutek odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa s pripombami, danimi v razpravi. Na naslednji seji bo predložen svetnikom odlok v drugo branje. Sprejem odloka je osnova za obravnavo in sprejem Letnega programa športa 2020 v Mestni občini Kranj. »Gre za povsem nov odlok, ki je krajši in preglednejši. Podrobna merila in kriteriji bodo namreč zajeti v letnem programu športa, ki ga prav tako sprejema mestni svet,« je dejal podžupan Janez Černe.

 

Kulturni dom Simona Jenka

Po tem, ko je pred leti Mestne občina Kranj kupila zadružni dom Mavčiče, so ga svetniki danes vpisali v razvid nepremičnin s statusom javne kulturne infrastrukture v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj si bo prizadevala, da bo v čast pesniku Simonu Jenku ob 150. obletnici njegove smrti objekt prenovila in preimenovala v Kulturni dom Simona Jenka. V spremljajočih obnovljenih prostorih bodo tudi prostori krajevne skupnosti, ker so obstoječe v celoti odstopili za potrebe vrtca. Objekt trenutno ni v funkciji, ker je potreben popolne obnove, nekoč pa je že služil kulturnim prireditvam. 

Na predlog Sveta Gasilsko reševalne službe Kranj so kranjski mestni svetniki podali soglasje statutu omenjenega zavoda.