Podpora nadaljnjemu razvoju podeželja

Mestna občina Kranj je letos za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja namenila 153.400 evrov. Po obeh odpiranjih vlog, prispelih na javni razpis, bo 138 vlagateljem dodelila sredstva v skupnem znesku 145.005 evrov. Rezultati razpisa so od danes tudi javno objavljeni. Podpora programom, ki niso zakonska obveza občine, sicer predstavlja doprinos k razvoju primestnih krajevnih skupnosti.

 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 se je s končno oddajo vlog zaključil 11. septembra. Pomoči se dodeljujejo preko ukrepov na področju pridelave kmetijskih proizvodov, predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva ter ostalih ukrepov, kot sta podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Cilji ukrepov so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in k trajnostnemu razvoju.

 

Največ vlog za kmetijsko pridelavo

Na podlagi prvega in končnega odpiranja vlog bo Mestna občina Kranj (MOK) na podlagi izdanih sklepov in podpisanih pogodb do konca leta 2020 dodelila skupno 145.005 evrov za različna področja: 71 vlagateljem za naložbe na področju kmetijske pridelave, enemu za ohranjanje kulturne dediščine na kmetiji, 36 vlagateljem za ohranjanje gozdarstva in osmim sodelujočim na razpisu za dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Dvanajst vlagatelj bo prejelo sredstva za podporo šolanju, desetim pa za podporo delovanja kmetijskih društev. Sedem vlog ni bilo ugodno rešenih, saj niso izpolnjevale pogojev javnega razpisa.

Glede na število vlog in razpoložljiva sredstva najvišji odobreni znesek za kmetijsko pridelavo in dopolnilne dejavnosti znaša 1.782 evrov, za gozdarstvo 1.188, za šolanje 400, za kmetijska društva pa tisoč evrov.

Sicer pa namerava MOK po sprejemu ustreznih  pravnih podlag na vseh ravneh – od evropske, državne do občinske –, vlagati proračunska sredstva v tovrstne namene tudi v prihodnjih letih ter tako podpirati ohranjanje in razvoj podeželja.