Osnovne šole v Kranju

Urad za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj zagotavlja nemoteno delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

Osnovnošolsko izobraževanje v Mestni občini Kranj izvajajo:

 • osnovne šole,
 • osnovna šola s prilagojenim programom (OŠ Helene Puhar Kranj),
 • in glasbena šola.

 

Osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano v osnovni šoli za odrasle v okviru Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Kranj. 

 

Mestna občina Kranj je za potrebe osnovnošolskega izobraževanja s sprejetimi odloki ustanovila deset osnovnih šol, v okviru katerih deluje osem podružnic.

 

Seznam osnovnih šol v Kranju 

 

OSNOVNE ŠOLE

NASLOV  TELEFON
Osnovna šola Orehek Kranj s podružnico Mavčiče, VVE Zasavska c. 53 C, 4000 Kranj 04 2019 500
Osnovna šola Simona Jenka Kranj, s podružnicama Trstenik in Goriče, VVE na matični šoli Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj 04 2559 700
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj Cesta 1. maja 10A, 4000 Kranj  04 2802 800
Osnovna šola Predsolje Kranj z VVE Predoslje 17A, 4000 Kranj 04 2810 400
Osnovna šola Stražišče Kranj s podružnicami Žabnica, Besnica in Podblica, VVE v Žabnici in Besnici Šolska ulica 2, 4000 Kranj  04 2700 300
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj s podružnico Kokrica in VVE na Kokrici Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj  04 2010 340
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj  04 2801 510
Osnovna šola Matije Čopa Kranj Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj  04 2013 681
Osnovna šola Helene Puhar  – šola s prilagojenim programom Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj  04 2014 290
Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center s podružnico Primskovo, VVE na matični šoli Komenskega ulica 4, 4000 Kranj  04 6203 600

Vključevanje učencev s posebnimi potrebami 

V program osnovne šole se v skladu z odločbo o usmeritvi vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, za katere bo strokovna komisija ugotovila, da lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka ter ob dodatni strokovni pomoči.

 

Financiranje 

Javnim osnovnošolskim zavodom je lokalna skupnost dolžna po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati zlasti:

 • plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
 • glasbenim šolam sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
 • sredstva za prevoze učencev v osnovne šole v skladu z 56. členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami  ob pouka prostih dnevih,
 • sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
 • sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
 • sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodnih skupnosti,
 • ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo.

 

Splošni cilji osnovnošolskega izobraževanja

Splošni cilji osnovnošolskega izobraževanja so Zakon o osnovni šoli (ZOsn - Uradni list RS,  št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K in 76/23):

 

 • zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
 • spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
 • pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti,
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
 • razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
 • razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
 • razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
 • doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
 • razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih
 • razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

Vzgoja in izobraževanje 

Eva Kotolenko, višja svetovalka

E: eva.kotolenko@kranj.si

T: 04 2373 157