Pomembno je sodelovanje med državo in občinami

Namen srečanja ministra dr. Iztoka Puriča (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ) in župana MO Kranj Matjaža Rakovca je bil pregledati dosedanje sodelovanje med SVRK in MOK, saj ima SVRK pomembno vlogo pri sodelovanju s pristojnimi ministrstvi glede porabe kohezijskih sredstev skladno s sprejeto kohezijsko politiko za posamezno finančno perspektivo.

 

Župan Matjaž Rakovec je ministra dr. Iztoka Puriča seznanili s projekti, za katere je kranjska občina že prejela odločitev o podpori s strani SVRK kot organa upravljanja, saj ima SVRK dejansko velik pomena za občine in ima tudi ključno vlogo pri dodeljevanju kohezijskih sredstev (seveda skladno z direktivami EU). Mestna občina Kranj tako posredno sodeluje s SVRK pri projektih CTN (celostne teritorialne naložbe) na dveh nivojih, in sicer za degradirana območja - dozidava in rekonstrukcija OŠ Simona Jenka, PŠ Center ter projektih trajnostne mobilnost - kolesarske povezave 1-6 in Center trajnostne mobilnosti. Pomemben je tudi mehanizem DRR (dogovor za razvoj regij), ker ima MO Kranj prek projekta Gorki 2. sklop, 2. faza, odločitev o podpori za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Britof–Predoslje, ki se že izvaja, in za območje Mlake, za kar teče postopek javnega naročila. V Kranju se izvajajo tudi energetske sanacije, in sicer prek mehanizma javno-zasebnega partnerstva. Vključenih je 11 delnih ali celovitih energetskih sanacij, ki bodo zaključene v letu 2019. Hkrati se pripravljajo novi projekti za celovite ali delne sanacije 16 objektov v lasti občine, s katerimi bi kranjska občina kandidirala na naslednji razpis kohezijskih sredstev.

 

Minister je pohvalil Mestno občino Kranj, da je zgleden primer dobrega sodelovanja s SVRK, kar se kaže že v rezultatih pridobljenih sredstev za projekte, pohvali je tudi strokovnost zaposlenih pri pripravi ustreznih dokumentacij za prijave in pridobivanje EU sredstev. Pogovor je potekal tudi o novi finančni perspektivi 2021-2027, ki sicer zmanjšuje obseg sredstev za države članice, in predlagal, naj bodo občine pozorne na vsebine nove finančne perspektive, da bi lahko izvajale projekte, za katere v poračunu primanjkuje sredstev (npr. obnove šol, vrtcev). Sodelovanje med obema institucijama se bo nadaljevalo na bolj operativni ravni s strokovnimi službami MOK in SVRK.

 

Pomembno je sodelovanje med državo in občinami
Kategorije:
sporocila-za-javnost