Poslovna cona Iskra Labore

Poslovna cona Iskra Labore

Obstoječe industrijsko poslovno območje na Laborah. Severni del je pozidan in v obratovanju. Južni del so nepozidana kmetijska zemljišča.

Dejavnosti na območju so: poslovna, industrijska, trgovska.

 

Velikost območja 23,3 ha
Nezazidane površine 11 ha (47 %)
EUP in način urejanja

KR L 3 - OPN (PIP)

KR L 4– OPPN (predviden)

Namenska raba IG – gospodarske cone (KR L 3, KR L 4)
Stanje zemljišča v naravi Severni del so pozidana stavbna zemljišča v uporabi, južni del so njive in travniki.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana regionalna cesta I. reda,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacija – sekundarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
 
  • število parcel: 59
  • število lastnikov: 34