Poslovna cona Rupa

Poslovna cona Rupa

Obstoječe obrtna cona na Rupi, ob avtocesti Ljubljana –Jesenice. Zahodna polovica območja je pozidana, z objekti v obratovanju. Vzhodna del območja so nepozidana zemljišča.

Dejavnosti na območju so: poslovna, proizvodna, trgovska.

 

Velikost območja 10 ha
Nezazidane površine 4,8 ha (48 %)
EUP in način urejanja

KR KO 19 - OPN (PIP)

KR KO 20 – OPPN (predviden)

Namenska raba IG – gospodarske cone (KR KO 19, KR KO 20)
Stanje zemljišča v naravi Zahodni del so pozidana stavbna zemljišča v uporabi, vzhodni del je gozd.
Komunalna opremljenost
  •  Asfaltirana krajevna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – primarno omrežje,
  • kanalizacija – primarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
 
  • število parcel: 106
  • število lastnikov: 33