Poslovna cona Sava Labore

Poslovna cona Sava Labore

Obstoječe industrijsko-poslovno območje na Laborah. Vzhodni del je v celoti pozidan, z objekti v obratovanju.

Dejavnosti na območju so: poslovna, proizvodna. Zahodni del so nepozidana kmetijska zemljišča.

 

Velikost območja 46,9 ha
Nezazidane površine 16 ha (34 %)
EUP in način urejanja KR L 1 – OPN (PIP)
KR L 2/1, 2/2 - OPPN (predviden)
KR L 7 - OPPN (PIP)
Namenska raba

IG – gospodarske cone (KR L 7)

IP – površine za industrijo (KR L 1, KR L 2/1, KR L 2/2)

Stanje zemljišča v naravi Vzhodni del so v celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi, zahodni del so njive in travniki.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana regionalna cesta I. reda,
  • železniška proga v bližini,
  • vodovod – primarno omrežje,
  • kanalizacija – sekundarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
 
  • število parcel: 176
  • število lastnikov: 48