Razpis za socialno podjetništvo

V Uradnem listu RS, št. 24/19  z dne 12. 4. 2019, je objavljen javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2019. Višina razpisanih sredstev je 40.000 evrov. Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 evrov, najvišji znesek pa 10.000 evrov na upravičenca. 

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila) od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. št. 04/2373 130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-pošta barbara.ciric@kranj.si.

Rok za oddajo vloge je 24. maj 2019. 

Kategorije:
aktualno