Razpis za socialno podjetništvo za leto 2022

V Uradnem listu RS, št. 20/22  z dne 18. 2. 2022, je objavljen Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2022.

 

Višina razpisanih sredstev je 40.000 evrov. Intenzivnost dodeljene de minimis pomoči znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov (DDV ni vključen), ki so:

  • stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
  • stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov,
  • stroški najema poslovnih prostorov,
  • stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela,
  • stroški nakupa strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva,
  • stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

 

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 evrov, najvišji znesek pa 10.000 evrov na upravičenca. 

Rok za oddajo vloge je 20. maj 2022.

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila).

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na telefonski številki 04/2373 130 ali na e-naslovu barbara.ciric@kranj.si