V Kranju več projektov trajnostne mobilnosti

Župan Matjaž Rakovec si je s sodelavci ogledal potek del na gradbišču v soseski Planina in le-ta potekajo po zastavljenem terminskem načrtu. Če bodo posegom naklonjeni tudi vremenski pogoji, bodo končana v sredini leta 2020. Kot je poudaril župan, je vrednost operacije dobra dva milijona evrov, pri čemer je delež sofinanciranja tega iz sredstev EU in RS kar 1,3 milijona evrov. Nov Center trajnostne mobilnosti na Planini je novost v slovenskem prostoru. Poleg ozelenjene strehe so posebnost tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne. Neposredna okolica objekta bo opremljena po standardih, ki zagotavljajo večjo kakovost bivanja tudi slepim in slabovidnim.

 

Kot je povedal župan, je Center trajnostne mobilnosti novost v Sloveniji, za katero upa, da bodo Kranju sledile tudi ostale občine. Občani bodo v centru poleg shrambe koles in možnosti popravila koles pridobili tudi vse informacije o prevozih, tako s kolesom, avtobusom kot ostalimi prevoznimi sredstvi, saj si v Kranju želijo zmanjšati število avtomobilov. Letos so odprli kar tri nove postaje za izposojo koles, in sicer na Železniški postaji in dve v Predosljah. Ena od teh je tudi v Kongresnem centru Brdo kot predpriprava predsedovanju Slovenije Svetu EU. »Kranj ima največji elektrificiran sistem izposoje mestnih koles v Sloveniji. V letu 2016 je kolesarilo štiri odstotke občanov, do leta 2022 želimo povečati ta delež na 10 odstotkov. V ta namen se gradi in dopolnjuje kolesarska infrastruktura v Kranju, v načrtih za leto 2020 pa so poleg gradnje dodatnih kolesarskih povezav v mestu in okolici pomembne tudi kolesarske povezave s sosednjimi občinami ‑ Preddvorom, Naklim in Šenčurjem. V prihodnjih letih si želimo odpreti tudi most na Savski otok pri Majdičevem mlinu, kar bi bila velika pridobitev za prebivalce starega Kranja. Prav tako si želimo vzpostaviti povezavo do Stražišča, pred nakupovalnim središčem Savski otrok pa postaviti eno od kolesarskih postaj,« je povedal župan Matjaž Rakovec.

 

Predstavljena so bila že izvedena dela v okviru operacije, in sicer je zaključena večina del na kolesarskih povezavah 1-6 (ponekod manjka še signalizacija, na nekaterih odsekih se izvajajo zaključna dela). Prav tako se zaključujejo dela na objektu Centra trajnostne mobilnosti, kjer spomladi Mestna občina Kranj načrtuje dokončanje zunanje ureditve in prometnih površin (ukrepi za umirjanje hitrosti) ter vgradnjo notranje opreme v objekt.

 

Kratek opis projekta

Mestna občina Kranj bo v letih 2019 in 2020 dopolnila in dogradila manjkajočo kolesarsko infrastrukturo dolžine 8,8 km s pripadajočo opremo, površinami za pešce, javno razsvetljavo in odvodnjavanjem meteornih voda z novozgrajenih površin. Vzpostavil se bo tudi Center trajnostne mobilnosti. Z izvedbo projekta Kolesarske povezave v Kranju 1–6 bodo ustvarjeni boljši pogoji za varnejše kolesarjenje, zmanjšali se bodo negativni vplivi motorizirane mobilnosti na okolje in dvignila kakovost bivanja prebivalcev.

Pomembne prednosti zgrajenega kolesarskega omrežja:

  • znižanje izpustov toplogrednih plinov in hrupa, hitra in varna dostopnost do delovnega mesta in drugih pomembnih ustanov,
  • krepitev zdravja in motorike uporabnikov koles,
  • varno parkiranje kolesa,
  • spoznavanje mestnega naselja in naselij mestnih občin s kolesom,
  • večja privlačnost in kakovost življenjskega prostora v mestnem območju,
  • sodobna, trajnostna in vključujoča razvojna politika.

 

Partnerji projekta

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in Mestna občina Kranj. Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.192.460,94 evra. Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe 4.4 "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi", specifičnega cilja 4.4.1 "Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih".

 

Celotno besedilo je dostopno na spodnji povezavi.

Operacijo Kolesarske povezave v Kranju 1-6 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij na povezavi www.eu-skladi.si