Župan Matjaž Rakovec predstavil letni pregled projektov

Kranj, mesto številnih priložnosti

 

Na srečanju z mediji je Matjaž Rakovec predstavil ključne razvojne, infrastrukturne in družbene projekte, ki jih je Mestna občina Kranj izvedla v prvem letu njegovega županskega mandata. Na srečanju so bili predstavljeni tudi projekti v začetni fazi, s katerimi želi mestna uprava svojim občanom in občankam zagotoviti boljše bivalne pogoje, vsem obiskovalcem pa hkrati tudi pestro dogajanje, kar bodo zagotovo pravi razlogi za obisk Kranja.

 

Predstavitev je kranjski župan strnil v nekaj ključnih področij delovanja mestne uprave: promet, energetski projekti, urejanje zelenih površin mesta, turizem, kultura, gospodarstvo, projekti, ki bodo zagotovili razvoj Kranja kot pametnega mesta, projekti s področja športa, izobraževanja, novosti pri zagotavljanju ustrezne civilne zaščite, projekti s področja sociale, nova stanovanjska politika ter projekti, ki so bodisi v teku ali so načrtovani in so sofinancirani s strani EU.

 

Pretočnost prometa in zelena mobilnost

V okviru projektov, vezanih na prometno situacijo, je župan poudaril dve večji krožišči; turbokrožišče Primskovo in novo krožišče v Bitnjah, ki bistveno pripomoreta k večji pretočnosti prometa na vpadnicah v Kranj. Novost je prvi P+R Zlato Polje, za katerega je mestna uprava že oddala projekte za sofinanciranje skupno 50 do 60 novih parkirnih mest, nekaj novih avtobusnih postajališč, postavljena pa bo tudi dodatna postaja sistema izposoje javnih koles KRsKOLESOM z 10 kolesi. Trenutno je v Kranju že 28 lokacij kolesarskih postaj, kjer si lahko uporabniki izposodijo tako električno kot navadno kolo, s 74 električnimi kolesi pa je kranjski sistem največji elektrificiran sistem izposoje koles v Sloveniji. Postavljene so bile 3 kolesarnice in 9 novih avtobusnih nadstrešnic.

Po zagotovilih župana je predvidena tudi gradnja 80 parkirnih mest na lokaciji Zdravstvenega doma Kranj. Kot pomembno črno točko Kranja, od Delavskega mostu proti Kranju, pa je župan izpostavil prečkanje povezovalne regionalne ceste, ki jo želi mestna uprava odpraviti z nadhodom Planina-Hrastje. Izvedba nadhoda, namenjenega pešcem in kolesarjem, je po zagotovilih župana možna v povezavi z Eko skladom.

Župan je poudaril tudi pomen rešitve avtocestnega priključka Kranj-sever kot ključne rešitve za razbremenitev prometnih tokov v Kranju (Zlatega polja in Primskovega). Izvedene prometne študije kažejo, da bi priključek pomembno zmanjšal razdaljo, dostopnost in zagotovil varnejšo povezavo do Kongresnega centra Brdo, ki bo v drug polovici leta 2021 glavno protokolarno prizorišče v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU. Mestna uprava je dala pobudo predsedniku vlade in pristojnim ministrstvom za vzpostavitev avtocestnega priključka Kranj – sever na regionalni cesti R1-210 (Škofja Loka–Kranj–Preddvor), ki bi z relativno skromnimi finančnimi sredstvi (ocenjena vrednost 3 do 3,5 milijonov evrov) močno razbremenil promet. Nov AC priključek Kranj – sever bi reševal navezavo na avtocestno omrežje za naselja na severnem delu Kranja ob državni cesti – od Britofa, Visokega, Preddvora in celo Jezerskega.

Mestna uprava nadaljuje z gradnjo kolesarskih povezav znotraj kolesarskega omrežja. Med prioritetnimi pa je tudi gradnja štirih brvi za kolesarji in pešce, in sicer dve čez reko Kokro in dve čez Savo ter oblikovanje integriranega potniškega terminala.

 

Energetski projekti

Mestna občina Kranj je v letu 2019 v sodelovanju s konzorcijem družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne izvedla energetske prenove stavb v svoji lasti. Prek projekta, sofinanciranega s strani Ministrstva za infrastrukturo iz programa Evropske kohezijske politike, je bilo bodisi obnovljenih ali delno prenovljenih 22 objektov v skupni vrednosti 6,2 milijona evrov brez DDV, pri čemer so zasebni partnerji investirali 3,1 milijona evrov, 2,25 milijona evrov predstavljajo nepovratna evropska kohezijska sredstva. Delež MO Kranj znaša nekaj manj kot 900 tisoč evrov.

 

Urejanje zelenih površin

Na zadnji seji je mestna uprava s strani svetnikov dobila zeleno luč za ureditev Kanjona Kokre v zeleno oazo mesta. V prihodnih letih bo v sodelovanju s Prostorož na eni izmed javnih stavb urejena prva zelena streha. Novost je tudi največji park v Kranju, poimenovan po Kranjčanu Janezu Bleiweisu, ki je bil v 19. stoletju med zaslužnimi za obstoj slovenskega jezika in naroda. Prav tako sta bosta v Kranju urejena dva nova drevoreda in Majdičev log. Kot je povedal župan, se dogovarja z Elektro Gorenjska, Gorenjskimi elektrarnami in Supernovo, da bi v bližnji prihodnosti odprli dostop na Savski otok oziroma Majdičev log, in sicer prek obstoječega mostu čez savski kanal pri Majdičevem mlinu.

 

Turizem

Župan je izpostavil številne prireditve, Prešernov smenj, Prešerni karneval, Gregorjevo, Sprejem športnikov, Kranfest, Vinsko pot in Noč čarovnic v Rovih, Prešerni december, Slavnostno akademijo ter predstavil košarico za predsedovanje Svetu EU, v okviru katere so nosilci predsedovanja prav Kranj določili kot vodilno destinacijo za srečanja na ministrski ravni, ki se bodo odvijala na Brdu pri Kranju. Mestna uprava je na Vlado RS že posredovala ponudbo za organizacijo srečanj na pod-ministrski ravni z dodatnimi nastanitvenimi ter konferenčnimi zmogljivostmi v Kranju in okolici. Mestna občina Kranj se namerava v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj v začetku leta 2020 prijaviti v program Zelene sheme slovenskega turizma ter tako v prihodnjem letu izpeljati vse potrebne aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green. Pridobljeni znak obiskovalcem daje obljubo, da destinacija deluje po trajnostnih načelih in da je predana stalnemu izboljševanju trajnosti poslovanja. Ambicija mestne uprave  je pridobitev zlatega znaka.

 

Gospodarstvo

Cilj podjetniškega inkubatorja je ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, namenjen pa bi bil najemu podjetjem v rasti, podjetjem na začetku poti in co-working skupnosti, ki jo že danes gradi Kovačnica. Kot je poudaril župan, v Kranju prepoznava izjemno prisotnost podjetniške žilice. Kot enega od načinov, da bi zadržali čim več podjetnikov, pa je predstavil gradnjo ceste in infrastrukture Poslovne cone Hrastje. Mestna občina Kranj namreč načrtuje širitev Poslovne cone Hrastje, kar zahteva ustrezen dostop oz. prometno ureditev. Med prvimi ukrepi je predvidena celovita obnova lokalne ceste, ki bo omogočala normalno delovanje vseh gospodarskih subjektov v razširjeni Poslovni coni Hrastje ter varen in tekoč promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov. Investicija je z vključenimi potrebnimi odkupi zemljišč ocenjena na 2,4 milijona evrov (z DDV), večino sredstev pa namerava mestna uprava pridobiti iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

Kranj, pametno mesto

Kot je pojasnil župan, mestna uprava z novim odlokom o organizaciji pridobiva novo, zelo pomembno organizacijsko enoto, Sektor za razvoj in pametno mesto. V prihodnji finančni perspektivi bo predvidoma kar nekaj milijard sredstev zagotovljenih za razvoj pametnega mesta s ciljem zmanjševanja toplogrednih izpustov. Mestna uprava se je teh projektov že lotila, novi bodo prikazovalniki hitrosti, postavljeni na kritičnih mestih, nov bo tudi sistem prikazovanja prihodov avtobusov na avtobusnih postajališčih in prikazovalniki zasedenosti parkirišč, kar bo prineslo časovne prihranke voznikom, okolju in prebivalcem pa manjšo obremenjenost z izpušnimi plini. Mestna uprava načrtuje tudi nakup novih električnih avtobusov, prav tako predvidevajo sprejem odlokov in pripravo dokumentacije za izvedbo projektov e-mobilnosti in energetskih sanacij za obdobje 2020-2021. Načrtovana je tudi zamenjava javne razsvetljave z led tehnologijo, s čimer bodo prispevali h ekonomski učinkovitosti, zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in kakovostnejšemu okolju za občane.

 

Šport

Na področju projektov, s katerimi mestna uprava izboljšuje pogoje za izvedbo športnih programov, je župan predstavil novo razsvetljavo nogometnega igrišča in atletske steze, ki bo omogočila organizacijo tekem, vadbe in treningov tudi v večernih urah oziroma v času, ko ni več dovolj naravne svetlobe. Atletski stadion bo deležen obnove tartana ter dograditve 100 metrov steze na vzhodni strani 400-metrske steze (ob tribuni Hribček). Novost je tudi balon na tartanskem igrišču.

 

Izobraževanje

Mestna uprava že izvaja projekt prenove PŠ Center. V načrtu so še prenova objekta na Cankarjevi 2, s katero želijo odpraviti socialno degradacijo z revitalizacijo in reaktivacijo opuščenega objekta nekdanje srednje gradbene šole v starem mestnem jedru Kranja. Investicija bo omogočila umestitev dveh novih centralnih dejavnosti s področja kulture v degradirano območje, in sicer glasbene šole in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Kranj (JSKD), ki strokovno pokriva in koordinira področje ljubiteljske kulture. Nova bosta tudi dva oddelka v Vrtcu Kokrica in trije oddelki Vrtca Bitnje. Z gradnjo telovadnice in učilnic OŠ Staneta Žagarja bodo v Kranju poleg telovadnice pridobili še šest učilnic.

 

Gasilsko-reševalna služba

Župan je predstavil tudi večjo investicijo na področju civilne zaščite, in sicer nakup nove avto lestve, s katero bo zagotovljeno učinkovito gašenje in reševanje z višin. Sredstva za nakup so poleg kranjske  zagotovile še občine Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka in Tržič ter sredstva iz požarnega sklada. Nova pridobitev bo močno povečala varnost občanov, gasilcem pa omogočila učinkovito gašenje in reševanje z višin.

 

Sociala

Po mnenju župana Kranj izredno veliko vlaga v programe sociale. Dela že intenzivno potekajo na projektu novega doma za upokojence, s katerim občina želi izboljšati življenjske pogoje starostnikov, izboljšati zdravstveno stanje starostnikov, ki bodo bivali v domu, zmanjšati čakalne dobe za vpis v dom, zagotoviti rast kakovosti življenja starostnikov in povečati dodano vrednost mesta. V okviru Strategije razvoja starejših v MO Kranj bo januarja 2020 izveden Forum za starejše. Kot zelo pomembno pa je župan izpostavil deinstitucionalizacijo kot alternativni pristop oskrbe starejših.

 

Nova stanovanjska politika

Župan je v predstavitvi omenil tudi ureditev nove stanovanjske soseske Kranjska iskra (v preteklosti imenovana Kozolci), s katero bo Kranj pridobil kar 380 novih stanovanj, od tega bo 80 varovanih stanovanj, celotni promet pa bo po načrtih sodeč potekal pod zemljo. Za področje urejanja Soseske ob Savi (Stanovanjski sklad RS) je župan omenil veliko investicijo za potrebno infrastrukturo, ki jo urejanje zahteva. Dotaknil se je tudi spomladi objavljenega javnega razpisa, na podlagi katerega bo dodeljenih predvidoma 20 neprofitnih stanovanj v lasti MO Kranj.

 

Kultura

Znotraj projektov na področju kulture so bili izpostavljeni: tradicionalni festival tedna slovenske drame, in kandidatura za Evropsko prestolnico kulture 2025, bogat program za otroke v otroškem stolpu Pungert in poslanstvo Galerije Prešernovih nagrajencev.

 

Evropska sredstva sofinanciranja

Župan je ob koncu predstavil še nabor projektov, za katere je mestna občina Kranj že oddala vloge za sofinanciranje, ter EU projekte v teku in v pripravi. Povabil je še k sodelovanju v projektu »V Kranju dobro v srcu mislimo«, s katerim želi skupaj s podžupanoma tudi sam, z različnimi dogodki in aktivnostmi (izbor županovega vina, pošiljanje SMS-ov, dobrodelno kuhanje ob sobotah vse do zadnje sobote v decembru) prispevati k zbiranju sredstev za tiste, ki potrebujejo pomoč. Višina zbranih sredstev bo objavljena na županovem koncertu, prav tako družina, kateri bodo sredstva namenjena.

 Prezentacija