Aktualno

 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2019 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  lastni spletni strani dne 20.01.2020 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Obvetilo o neuspelem javnem natečaju - Medobčinski redar pripravnik (m/ž)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Obvestilo o neuspelem internem natečaju

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike v Svetu Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17. 1. 2020
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika v Svetu zavoda Gorenjske lekarne in nadomestnega člana v Komisiji za kulturo in šport

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17. 1. 2020
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V ODDELKU ZA MESTNI SVET IN KRAJEVNE SKUPNOSTI V OKVIRU KABINETA ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15. 1. 2020 (8 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V KABINETU ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15. 1. 2020 (8 dni)
 • Javni natečaj za položajno uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA SEKTORJA (M/Ž) V SEKTORJU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15. 1. 2020 (8 dni)
 • Javni poziv za imenovanje predstavnika javnosti v svet javnega zavoda ZTKK

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1 (M/Ž) V SEKTORJU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA NEDOLOČEN ČAS

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 31.12.2019 (15 dni)
 • Javni razpis za prosto delovno mesto

  DIREKTOR  JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.12.2019
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 8.1.2020
 • Razpis športnih priznanj za 2019

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Zakup prostora za objavo informativnih vsebin v tiskanem mediju

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 22.01.2020 do 12:00
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Sveta javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj, Sveta javnega zavoda Zavod za šport Kranj, Sveta OŠ Jakoba Aljaža Kranj in Sveta Zavetišča Perun

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 4.12.2019
 • Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas v mestni upravi Mestne občine Kranj VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) V PROJEKTNI PISARNI

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.11.2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas v mestni upravi Mestne občine Kranj MEDOBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK (m/ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.11.2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR (M/Ž) V KABINETU ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA NEDOLOČEN ČAS

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 18. 11. 2019 (8 dni)
 • Interventno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 21.11.2019 do 12:00
 • Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1282 za omogočanje začasne rabe prostora za gradnjo začasnega parkirišča in dovozne poti ob Avtohiši Vrtač na Primskovem, na delih zemljišč s parc. št. 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1 vse k.o. Primskovo

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Upravljanje stanovanj, manjših kotlovnic in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14. 11. 2019 do 12:00.
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1282

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – ZA DOLOČEN ČAS

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do: 21. 10. 2019 (10 dni)
 • Razpis za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA DOLOČEN ČAS - nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do: 24. 10. 2019 (15 dni)
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje (SD ZN Zlato polje), oznaka območja po OPN – Kranj Zlato polje KR Z 1

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za delovno mesto računovodja (Zavod za šport Kranj)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14 dni
 • Razpis za delovno mesto vzdrževalec športne infrastrukture || (Zavod za šport Kranj)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 10 dni
 • Poziv za evidentiranje za nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 11.10.2019
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje«

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto DELOVODJA V (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7. 10. 2019
 • Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZA OBMOČJE UREJANJA KR K 4/1, KR K 42/, KR K 5 in KR K 6 - Kanjon KOKRE

   

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javna razgrnitev in javna predstavitev predloga modelov vrednotenja

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Poziva za evidentiranje kandidatov za (štiri) predstavnike Sveta javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2019/2020

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 2.10.2019
 • Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 25. 9. 2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA TEHNIČNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 10. 9. 2019 (8 dni)
 • Razpis za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA DOLOČEN ČAS - nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 11. 9. 2019 (15 dni)
 • Javno naročilo novogradnja objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in stadiona

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.09.2019 do 12:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije objektov MO Kranj - 2. faza

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Poziv občanom za sterilizacijo in kastracijo zapuščenih mačk ter sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA DOLOČEN ČAS - nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 16. 8. 2019 (15 dni)
 • Javno naročilo: Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin – ponovitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 02.09.2019 do 12:00 ure
 • Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30. 8. 2019 do 12:00.
 • Ureditev hladilnice na OŠ Jakoba Aljaža

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25. 7. 2019 do 12:00.
 • Javno naročilo: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD IN PZI »KOMUNALNA UREDITEV NASELJA HRASTJE«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.07.2019 do 12:00
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika v Skupščini Komunale Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.7.2019
 • Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.8.2019
 • Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2019 in 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javno naročilo: Izgradnja komunalne infrastrukture Britof -Predoslje in Mlaka pri Kranju – druga ponovitev - Sklop št. 2: Mlaka pri Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.07.2019 do 12:00 ure
 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D O2/3 – Šolski center Zlato Polje

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Nakup pisarniške računalniške opreme

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.07.2019 do 12:00
 • Javni razpis za izvedbo javne dražbe za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.7.2019
 • Javni razpis za receptorja V na Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14 dni
 • Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z id. št. 1172, za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi za storitveno dejavnost na zemljiščih parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256, vse k.o. Huje skupaj s pobudo investitorja KOLI ŠPED d.o.o., Savska cesta 22a, 4000 Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.6.2019
 • Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z id. št. 1154, za gradnjo stanovanjske hiše, nadstrešnice in terase na zemljiščih parc. št. 176/1-del in 176/9-del, obe k.o. Klanec skupaj s pobudo investitorja Pavla Žiberta, Oprešnikova ulica 34, 4000 Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.6.2019
 • Javni natečaj za položajno uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA KRANJ (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 18. 6. 2019 (15 dni)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.6.2019
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.6.2019
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (M/Ž) V SLUŽBI ZA INVESTICIEJ V OKVIRU PROJETKNE PISARNE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 28. 5. 2019 (8 dni)
 • Razpis za delovna mesta Vzdrževalec športne infrastrukture III

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: V razpisu
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2019/2020

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 3. 6. 2019
 • Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 36 mesecev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.05.2019 do 12:00
 • Javna razgrnitev DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ – spremembe št. 3

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 6.5.2019 do 23.5.2019
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR VI (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 3. 5. 2019 (8 dni)
 • Javni razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.6.2019
 • Dobava in montaža igral na otroških igriščih v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9. 5. 2019 do 12:00
 • Investicijsko vzdrževanje cest in javnih poti v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8. 5. 2019 do 12:00
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24. 5. 2019
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju SD2 OPPN Či2)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 23. 4. 2019 (15 dni)
 • Javno naročilo - Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.5.2019 do 10.00 ure
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.4.2019
 • Javni natečaj za položajno uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA KRANJ (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 16. 4. 2019 (15 dni)
 • Objava javnega naročila Gradnja razbremenilnika RA 13

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.04.2019 do 12:00
 • JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2019

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do: 6.5.2019
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za OVK

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.4.2019
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR VI (M/Ž) V PROJEKTNI PISARNI V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 8. 4. 2019 (15 dni)
 • Gradnja Centra trajnostne mobilnosti (operacija: Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.04.2019 do 12:00
 • Pridobivanje služnostnih in kupoprodajnih pogodb

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2. 4. 2019 do 12:00.
 • POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 04.04.2019 do 10:00
 • Javni natečaj za položajno delovno mesto PODSEKRETAR – VODJA KABINETA ŽUPANA (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 14. 3. 2019 (8 dni)
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 20.3.2019
 • Javni poziv za opravljanje prostovoljnega dela v pobratenem mestu

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.3.2019 do 12:00
 • Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju SD2 OPPN Či2).

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • SEZNANITEV JAVNOSTI Z DOPOLNJENIM OSNUTKOM ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM NAČRTU ZA NASELJE 8 STANOVANJSKIH HIŠ NA GOZDNI JASI (OPPN NA GOZDNI JASI)

  Javna razgrnitev traja od 4.3.2019 do 4.4.2019
  Javna obravnava bo 3.4.2019 ob 16 uri v sejni sobi št. 9

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni razpis za izvedbo javne dražbe za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.3.2019 do 12:00
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za tri predstavnike v Svet zavoda Osnovna šola Orehek Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.3.2019
 • Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta območja ČI2 – Centralne dejavnosti v Čirčah.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javno naznanilo OPPN za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« - Ponovitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.03.2019 do12:00 ure
 • Javno naročilo: Dobava in montaža notranje in tehnološke opreme za objekt »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« - PONOVITEV - Sklop št. 1: Notranja oprema

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.03.2019 do 13:00 ure
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, vzdrževalec športne infrastrukture III (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2.3.2019 (10 dni)
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, reševalec iz vode I (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2.3.2019 (10 dni)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svetu Zavoda za šport Kranj in za predstavnika v Skupščini Komunale Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.3.2019
 • Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.4.2019 ob 9:00
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Rok za oddajo vlog: 17. 4. 2019 (naložbe), 11. 9. 2019 (ostali ukrepi).

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17.4.2019 / 11.9.2019
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2019 in 2020.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 7.5.2019
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto MEDOBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK (M/Ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 20. 2. 2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC OBČINSKI URBANIST (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 20. 2. 2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 13. 2. 2019 (8 dni)
 • Javni razpis za delovno mesto, DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 9.2.2019 (8 dni)
 • Obvestila o končanem natečajnem postopku »podsekretar – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne služb (m/ž) -za nedoločen čas«

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto na položaju DIREKTOR MESTNE UPRAVE (M/Ž) V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 7. 2. 2019 (8 dni)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestno imenovanje v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj in Svet Mestne knjižnice Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.1.2019
 • Poziv za dodatno evidentiranje kandidatov za člane dveh komisij Mestnega sveta Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.1.2019
 • Javni razpis, ureditev pločnika od Gorič do Golnika – faza 2a

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.2.2019 do 12:00
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2018 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  lastni spletni strani dne 15.01.2019 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, vzdrževalec športne infrastrukture II (M/Ž).

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 19.1.2019 (10 dni)
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, reševalec iz vode I (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.1.2019 (10 dni)
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, vzdrževalec športne infrastrukture III (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 19.1.2019 (10 dni)
 • Javni razpis, IMENOVANJE 5-ČLANSKEGA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.1.2019
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske, za Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska in Svet zavoda Vzgojni zavod Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.1.2019
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane komisij pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.1.2019
 • Javni natečaj za delovno mesto, DIREKTOR ZAVODA ZA ŠPORT KRANJ (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 17.1.2019 (14dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA URADA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 14. 1. 2019 (8 dni)
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto:TAJNICA FUNKCIONARJA V KABINETU ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - M/Ž – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 7.1.2019
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku, PODSEKRETAR (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javno naročilo, izdajanje občinskega glasila Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.1.2019 do 9:00
 • Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za položajno delovno mesto podsekretar vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za delovno mesto, vzdrževalec športne infrastrukture II (m/ž), Zavod za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10 dni
 • Javni razpis za delovno mesto, reševalec iz vode I (m/ž), Zavod za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10 dni
 • Javni razpis za delovno mesto, Vodja športne infrastrukture III (m/ž), Zavod za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10 dni
 • Razpis za športna priznanja MO Kranja za leto 2018

  »Zavod za šport Kranj in MO Kranja objavljata razpis za športna priznanja za leto 2018.  Predloge za prejemnike priznanj je potrebno oddati do 15. januarja 2019. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2019
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2019.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.1.2019
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto:PODSEKRETAR (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ– za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.12.2018 (8 dni)
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KNJIGOVODJA VII/1 (M/Ž) V URADU ZA FINANCE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.12.2018 (3 dni)
 • Dobava in montaža nadstrešnic ter kolesarnic na avtobusnih postajah

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.12.2018 do 10:00
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II (M/Ž)

  V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ– za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 23. 11. 2018 (8 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA URADA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 28. 11. 2018 (15 dni)
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2018
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2018 do 9:00
 • JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMSKEGA UPRAVITELJA LAYERJEVE HIŠE, HIŠE UMETNIKOV - POPRAVEK

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19. 11. 2018
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž) V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE – za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 15. 10. 2018
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 16. 10. 2018
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 16. 10. 2018
 • Poziv promotorjem za gradnjo podzemne parkirne hiše v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.11.2018 do 12. ure.
 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25. 10. 2018
 • Storitve strokovnega nadzora na projektu: Izgradnja kolesarske infrastrukture (povezave 1-6) in Centra trajnostne mobilnosti

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16. 10. 2018 do 10:00
 • Storitve informiranja in obveščanja javnosti v okviru projekta: Izgradnja kolesarske infrastrukture (povezave 1 – 6) in Centra trajnostne mobilnosti

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16. 10. 2018 do 10. ure.
 • Obnova in dozidava objekta v Športnem parku Zarica

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18. 10. 2018 do 11. ure.
 • Gradbena dela za postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajah

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11. 10. 2018 do 10. ure.
 • JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMSKEGA UPRAVITELJA LAYERJEVE HIŠE, HIŠE UMETNIKOV

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2. 11. 2018
 • JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMSKEGA UPRAVITELJA STOLPA PUNGERT, OTROŠKEGA STOLPA

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2. 11. 2018
 • Obvestilo o neuspelem internem natečaju – medobčinski redar (šifra DM: C0650025) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST

  Mestna občina Kranj ponuja organizatorjem volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov brezplačna oglaševalska mesta za lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili. Organizatorji morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali poslati v priporočeni pošiljki na naslov: Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do srede 3.10.2018, do 10. ure.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.10.2018, do 10. ure
 • Poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt LEDNA DVORANA V KRANJU

  MO Kranj poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju promotor) k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta gradnje oz. postavitve Ledne dvorane v Kranju, v okviru katerega je predvidena izvedba skladno z izdelano idejno zasnovo (december 2011), projektiranje objekta, izgradnja oz. postavitev in model upravljanja nove Ledne dvorane.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12. 10. 2018 do 12:00 ure
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2018/2019

  Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2018/2019 ( razpis, pravilnik, prijavnica Terme Olimia in cenik) (rok: do 1.10.2018).

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.10.2018
 • Izgradnja kolesarske infrastrukture in Centra trajnostne mobilnosti (operacija: kolesarske povezave v Kranju 1 – 6), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.10.2018 do 10:00 ure
 • Javno naročilo: Dobava in montaža notranje in tehnološke opreme za objekt »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.10.2018 do 09:45 ure
 • Javno naročilo: Storitve gradbenega nadzora pri Dozidavi in rekonstrukciji objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.10.2018 do 10:00 ure
 • Javno naročilo: Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.10.2018 do 10:00 ure
 • Postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajah v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14. 9. 2018 do 10. ure.
 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV K DOPOLNJENEMU OSNUTKU OPPN ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA LOGAR

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za uradniško delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ«,

  DOLOČEN ČAS - nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.9.2018
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.9.2018 do 12:00
 • Stališča do pripomb in predlogov občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlaka za območje ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Obvestilo o neuspelem internem natečaju – medobčinski redar v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.8.2018
 • Izgradnja Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.9.2018 do 09:00 ure
 • Javno naročilo: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF -PREDOSLJE IN MLAKA PRI KRANJU – PONOVITEV – Čistopis 2.8.2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.09.2018 do 11:00
 • IZGRADNJA TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.8.2018 do 9:00
 • Ureditev križišča pri »Čebelici«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.8.2018 do 11:00
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi)

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Komunalna ureditev Industrijske cone Laze v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.08.2018 do 10:00
 • 1. faza ureditve pločnika Goriče - Golnik

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6. 8. 2018 do 11:00
 • Prenova stanovanj v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 02.08.2018 do 10:00
 • Razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto DELOVODJA V (M/Ž) v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne

  za določen čas s 4 mesečnim poskusnim delom

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 10.7.2018
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PRIPRAVNIK- OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK (M/Ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  za čas opravljanja pripravništva v trajanju 8 mesecev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 10.7.2018
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Pisarni za evropska sredstva v okviru Kabineta župana

  za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 10.7.2018
 • Popravek Javnega razpisa za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Ureditev kolesarnic na območju Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20. 7. 2018 do 11:00
 • Javno naznanilo OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Ureditev parkirišča Huje - ponovitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.7.2018 do 11:00
 • Javni razpis za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019 – ponovljen razpis.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.9.2018
 • Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP KR Č 12 Kranj Čirče

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Poslovno - proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L1 Kranj Labore

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.6.2018
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.8.2018
 • Obnova Koroške ceste v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 07.06.2018 do 10:00
 • Razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2.6.2018
 • Javni razpis za prosto delovno mesto v Mestni upravi Kranj: Delovodja V (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 28. 5. 2018 (8 dni)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Začetek priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 3 (krajše: SD IPN – št. 3) – skrajšani postopek

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Začetek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – št. 4)

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2018/2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.6.2018
 • Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

  Rok za postavitev vprašanj: 4.6. do 12. ure

  Rok za predložitev prijav: 15.6. do 9. ure

  Odpiranje prijav: 15.6. ob 9.05

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.6. 2018 ob 9:05
 • Svetovanje pri izvedbi javnih naročil in javno – zasebnih partnerstev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.5.2018 do 10:30
 • Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 – Stanovanjska soseska Ob Savi«

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.5.2018 do 10:00
 • Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljevanju postopkov priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami Ml 7/1-13 Mlaka pri Kranju.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.06.2018
 • Razpis za delovno mesto Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje in prostor - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 23. 4. 2018 do 8. 5. 2018 (15 dni)
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglaševalskih mest - PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS - 2018

  Žrebanje v sredo 16.5.2018 ob 10:00, sejna soba št.9

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.5.2018 ob 10:00
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor).

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Ureditev parkirišča Huje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.05.2018 do 9:30
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglaševalskih mest - referendum o ZIUGDT 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.4.2018 do 10:00
 • Ureditev obračališča in avtobusnega postajališča pred OŠ Orehek

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.4.2018 do 9:30.
 • Nakup in nadgradnja strojne opreme

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.4.2018 do 10:00
 • Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.5.2018 do 10:00
 • IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF - PREDOSLJE IN MLAKA PRI KRANJU - PONOVITEV (Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja – 2.sklop (2. faza))

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.05.2018 do 09:00 ure
 • SEZNANITEV JAVNOSTI Z OSNUTKOM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI SPOMINSKEGA PARKA UDIN BORŠT ZA ZGODOVINSKI IN KULTURNI SPOMENIK

  Javna predstavitev traja od 30.3.2018 do 31.5.2018.
  Javna obravnava bo dne 19.4.2018 ob 13:00.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.3.2018 - 31.5.2018
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.5.2018
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.3.2018
 • Razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske. (LEAG)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8 dni do 20.3.2018
 • Ureditev potoka Trenča

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28. 03. 2018, do 09:30
 • Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje in prostor v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas ; Prijava: od 27.2.2018 do 7.3.2018 (8 dni).

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.3.2018
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Rok za oddajo vlog: 6. 4. 2018 (naložbe), 11. 9. 2018 (ostali ukrepi).

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Rok za oddajo vlog: 6. 4. 2018 (naložbe), 11. 9. 2018 (ostali ukrepi).
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2018.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 23.2.2018
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 7.5.2018
 • Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Ureditev otroških igrišč v Mestni občini Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.2.2018 do 9:30
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

  Rok za postavitev vprašanj:

  do 31. 1. 2018 do 12:00 ure

  Rok za predložitev prijav:

  do 20. 2. 2018 do 09:00 ure

  Odpiranje prijav:

  dne 20. 2. 2018 ob 10:00 uri

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 31.1.2018 in do 20.2.2018
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parkirnih avtomatov.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 7.2.2018
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2017 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  spletni strani dne 23.01.2018 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za dva člana Nadzornega odbora Fundacije Vincenca Drakslerja.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 5.2.2018
 • Javni poziv Mestne občine Kranj za udeležbo mladostnikov na mednarodnem turnirju v Carigradu

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 25.1.2018
 • Poziv za evidentiranje članov NO FVD za mandat 2018-2023

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 23.1.2018 do 0:00
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Razpis za delovno mesto: Delovodja V (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 04.01.2018 do 12.01.2018 (8 dni)
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Rok prijave: 2.2.2018 ob 09:00 / Odpiranje: 2.2.2018 ob 10:00
 • Javni razpis za dodelitev koncesij za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS na 26. seji dne 18.3.1999

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.1.2018 do 10. ure.
 • Geološko geotehnične in hidrogeološke raziskave za izvedbo zadrževalnikov na Sorški reki in Žabnici

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.01.2018 do 8:00
 • Razpis za športna priznanja za leto 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2018
 • Občinski podrobni prostorski načrt Kokrica

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sistemski administrator VII/1 (m/ž) v Uradu za tehnične zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 22.11.2017 do 30.11.2017 (8dni)
 • Izdelava PGD in PZI dokumentacije za projekt Planina v sodelovanju z zainteresirano javnostjo - ponovitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2017 do 9:30
 • Prenova kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.12.2017 do 9:30 ure.
 • Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.12.2017 do 10:00
 • Javno naročilo: Najem 5 osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj za dobo 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.11.2017 do 09:30
 • Obvestila o končanem natečajnem postopku za javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji referent (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe - za nedoločen čas«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.10.2017
 • Razpis za delovno mesto: Podsekretar občinski pravobranilec (m/ž) v Uradu za splošne zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 18.10.2017 do 23.10.2017 (3 dni)
 • Razpis za delovno mesto: Sistemski administrator VII/1 (m/ž) v Uradu za tehnične zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 18.10.2017 do 26.10.2017 (8 dni)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 1.11.2017
 • Izdelava PGD in PZI dokumentacije za projekt Planina v sodelovanju z zainteresirano javnostjo

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.11.2017 do 9:30
 • Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.11.2017 do 9:30
 • Razpis za delovno mesto: Višji referent (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 29.09.2017 do 09.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2018.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov športa v MO Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne, izobraževalne in druge dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za elektorje in za člana državnega sveta.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: sreda, dne 4.10.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  • nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo
  • nadomestnega člana Sveta zavoda Kranjski vrtci
  • člana Sveta javnega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
  • tri člane Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske

  Razpisne datoteke

  Zaključen: sreda, dne 4.10.2017
 • Izvajanje geodetskih storitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.10.2017 do 10:00
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2017/2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 29.9.2018
 • Vzpostavitev multimedijskega komunikacijskega vozlišča (MKV) kot osnovo Pametne skupnosti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.9.2017 do 9:30
 • Javno naročilo: Najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj za dobo 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.09.2017 do 09:30
 • Zavarovanje premoženja in oseb Mestne občine Kranj in drugih povezanih subjektov za obdobje 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 05.10.2017 od 10:00 ure
 • Javni razpis za podeljevanje štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2017/2018 v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.09.2017 do 12:00 ure
 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranj za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 01.09.2017 do 10. ure
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglaševalskih mest za volitve predsednika Republike Slovenije.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.09.2017
 • Javno naročilo: Ureditev otroških igrišč v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29. 8. 2017, do 9.30
 • JR za prosto delovno mesto: Podsekretar- občinski pravobranilec (m/ž) v Uradu za splošne zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.8.2017
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - GH PLANINA

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - KD PRIMSKOVO

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - VRTEC BITNJE

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - GRADNJA REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNO VADBENEGA CENTRA KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.9.2017 do 12:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - PRIZIDEK OZ. NADZIDAVA OBSTOJEČE TELOVADNICE NA OŠ STANETA ŽAGARJA V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • INVESTICIJSKO, TEKOČE IN INTERVENTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.8.2017 do 9.30
 • : Izbira izvajalca za nadgradnjo sistema za izposojo koles KRSKOLESOM

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.8.2017, do 10. ure
 • Protipoplavna zaščita in sprehajalna pot ob CČN Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.7.2017, do 9.30
 • RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.9.2017 do 24.ure
 • Javno naročilo: Izbira koncesionarja za urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.7.2017 do 8.30, odpiranje 31.7.2017 ob 12.00
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2017 in 2018 - ponovljen razpis

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.9.2017
 • Javno naročilo - Sanacija fasade na Trubarjevem trgu 3

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.07.2017 do 9.30 ure
 • Javno naročilo - Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.7.2017 do 12. ure
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 01.09.2017
 • Javno naročilo: Operativni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.07.2017 do 09:30 ure.
 • Javno naročilo: Storitve informiranja in obveščanja javnosti v okviru operacije: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.06.2017 do 09:00 ure.
 • Javno naročilo: Storitve gradbenega nadzora za operacijo “Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.07.2017 do 09:00 ure.
 • Javno naročilo: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF - PREDOSLJE IN MLAKA PRI KRANJU (Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja – 2.sklop (2. faza))

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.07.2017 do 09:00 ure
 • Izgradnja krožišča pri sodišču v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.6.2017, do 9.30
 • Javno naročilo: Ureditev avle OŠ Simona Jenka Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.06.2017 do 09:30 ure.
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2017/2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2..6.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR V (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.5.2017
 • Objava Javnega razpisa za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.5.2017 do 12. ure
 • - Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS na 26. seji dne 18.3.1999

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.5.2017 do 10. ure.
 • Poziv za podelitev štipendij kategoriziranim vrhunskim športnikom

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.5.2017
 • Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Mestne občine Kranj in Krajevne skupnosti Stražišče za obdobje 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.05.2017 do 09:30 ure.
 • Javno naročilo: Prestavitev javne kanalizacije in obnova vodovoda v Stražišču med Pševsko in Škofjeloško cesto

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.5.2017 do 11. ure
 • OBNOVA SANITARIJ NA OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.05.2017 do 09:30 ure
 • Javni natečaj za dve prosti delovni mesti - medobčinski redar (m/ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  JN za dve prosti delovni mesti - medobčinski redar (m/ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.4.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in za člane Svetov javnih zavodov: Gasilsko reševalne službe Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj in Gorenjskega muzeja.

  Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in  za člane Svetov javnih zavodov: Gasilsko reševalne službe Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj in Gorenjskega muzeja.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • Oskrba s toplotno energijo na območju dela mestne občine Kranj - Zlato polje

  Oskrba s toplotno energijo na območju dela mestne občine Kranj - Zlato polje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • - Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2017

  Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic  za leto 2017 (razpis, pravilnik, prijavnica Terme Olimia, prijavnica Novalja/Barbariga in cenik)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine kompaktor Bomag

  Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine kompaktor Bomag

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.3.2017
 • Podelitev koncesije za izgradnjo OŠ Stražišče - telovadnica

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2017 in 2018.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.5.2017
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.5.2017
 • Objava Javnega razpisa za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.3.2017 do 12. ure
 • Javno naročilo: Rekonstrukcija OŠ Helene Puhar 2. faza, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.3.2017 do 9.30
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

  Mestna občina Kranj javno razgrnja dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015. Dopolnjen osnutek OPPN Kranj Sava bo javno razgrnjen od 13. februarja 2017 do 17. marca 2017 v času uradnih ur, v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://www.kranj.si. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Kranj Sava bo potekala v sredo, dne 1. marca 2017 ob 16:00 uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

  V času javne razgrnitve je možno podati pisne pripombe in predloge, vezane na dopolnjen osnutek OPPN Kranj Sava. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 17. marca 2017 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN Kranj Sava« oz. na elektronski naslov ana.gradisar@kranj.si

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.3.2017
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.4.2017
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2016 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  spletni strani dne 03.02.2017 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Datum objave: 03.02.2017
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSI NAČRT ZA OBMOČJE Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

  Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Razpis za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.2.2107
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (M/Ž) V PISARNI ZA EVROPSKA SREDSTVA V OKVIRU KABINETA ŽUPANA - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž) V URADU ZA TEHNIČNE ZADEVE - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT V PROJEKTNI PISARNI - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto REFERENT V KABINETU ŽUPANA - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 23.2.2017
 • Izvedba dveh prehodov za pešce preko državnih cest v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.02.2017 do 09:30
 • Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.1.2017
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine – nakladalec na gosenicah Caterpillar

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.01.2017
 • Javna razgrnitev SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI 2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Razpis za športna priznanja za leto 2016

  "MO Kranj in Zavod za šport Kranj objavljata razpis za športna priznanja za leto 2016. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem". 

  Razpis in pravilnik lahko preberete na spletni strani Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2017, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI 2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.1.2017 do 10. ure.
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)- V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE -za določen čas

  Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)- V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE -za določen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.12.2016
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - spremembe št. 1

  Spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN1

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto MEDOBČINSKI REDAR (m/ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ - za nedoločen - 4 delovna mesta

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.11.2016
 • Javno zbiranje ponudb za prodaje premičnine – kogeneracije

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.10.2016
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin, oktober 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: rok 27.10.2016
 • Nakup, namestitev in vzdrževanje opreme za izgradnjo brezžičnega omrežja Wifi v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2016 do 10:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu za novogradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.12.2016 do 9.00 ure
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.10.2016
 • Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah in Glasbeni šoli v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj in Gorenjskem muzeju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.11.2016 do 09:30 ure
 • Poziv za evidentiranje kandidatov

  Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  -          Nadomestnega člana Statutarno pravne komisije

  -          Nadomestnega podpredsednika Komisije za pritožbe

  -          Nadomestnega člana Komisije za turizem.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2016
 • Namera za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Namera za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.10.2016
 • JAVNO NAROČILO: NAKUP ELEKTRONSKE PISARNIŠKE OPREME

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.10.2016 do 10:00
 • POVABILO NAROČNIKA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM K STROKOVNEMU DIALOGU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Ni podatka
 • Razpis za prosto delovno mesto ravnatelj (m/ž) Kranjskih vrtcev

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • - Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2016/2017 (razpis, pravilnik, prijavnica Terme čatež, prijavnica Terme Olimia in cenik)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.9.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR (m/ž) - v Kabinetu župana

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 23.9.2016
 • Javni poziv promotorjem za OŠ Stražišče-telovadnica

  Javni poziv promotorjem za OŠ Stražišče-telovadnica

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.11.2016
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj«

  Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj"

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.11.2016 do 9.00 ure.
 • RUŠITVENA DELA NA OBJEKTU CANKARJEVA 2 V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.8.2016, do 09:30 ure
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do vključno 2.9.2016 do 12.00 ure
 • JAVNA RAZGRNITEV Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Br 1 - Britof jug

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Pozvi za letovanje otrok v sklopu mednarodnega sodelovanje Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: različni
 • UGOTOVITVENI SKLEP - OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Zaključen:
 • JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA BR 1 – BRITOF JUG«.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • »VKLJUČITEV VODNEGA VIRA JAVORNIK V OBSTOJEČI VODOVODNI SISTEM«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.7.2016 do 10:00
 • REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA OSNOVNE ŠOLE HELENE PUHAR, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.07.2016 do 9:30 ure
 • RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do vključno četrtka, 15. septembra 2016, do 24. ure
 • Objava razpisa za delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC VII/1

  Razpis za strokovno tehnično delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.06.2016
 • UGOTOVITVENI SKLEP – Mestna občina Kranj stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt (OPPN Zmrzlikar in Krt) ne more zavzeti, ker ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.«

  UGOTOVITVENI SKLEP – Mestna občina Kranj stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt (OPPN Zmrzlikar in Krt) ne more zavzeti, ker ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.«

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževaje samopostrežnega sistema za izpososjo mestnih koles v mestni občini kranj

  Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževaje samopostrežnega sistema za izpososjo mestnih koles v mestni občini kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.6.2016 do 9:00
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017 – PONOVLJEN RAZPIS

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javna objavao stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN Avtobusni terminal in OP Avtobusni terminal

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2016/2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javno naročilo: Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.6.2016 do 10:00
 • Javno naročilo: nakup avtobusov

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-svetovalec v Skupni službi notranje revizije Kranj

  OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-svetovalec v Skupni službi notranje revizije Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Razpis za oddajo poslovnega prostora v domu KS Kokrica

  Razpis za oddajo poslovnega prostora v domu KS Kokrica

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem – poslovni prostor na naslovu Mavčiče 69

  Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem – poslovni prostor na naslovu Mavčiče 69

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov

  Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  -          Predstavnike v svetih javnih zavodov OŠ Franceta Prešerna Kranj (3 predstavniki), OŠ Matije Čopa Kranj (3 predstavniki), OŠ Jakoba Aljaža Kranj (3 predstavniki), OŠ Simona Jenka Kranj (3 predstavniki) in Glasbene šole Kranj (3 predstavniki),

  -          Predstavnika v Nadzornem odboru Fundacije Vincenca Drakslerja,

  -          Nadomestnega podpredsednika Statutarno pravne komisije.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.5.2016.
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku »svetovalec (m/ž) v Projektni pisarni – za nedoločen čas

  Obvestilo o končanem natečajnem postopku »svetovalec (m/ž) v Projektni pisarni – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN Zgornje Bitnje)

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN Zgornje Bitnje)

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Izgradnja parkirišča v Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simona Jenka

  Izgradnja parkirišča v Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simona Jenka

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.4.2016 do 10:00.
 • Nadzidava in gradnja prizidka k vrtcu v Čirčah v Kranju, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.04.2016 do 10:00
 • Razpis za ravnatelja Glasbene šole Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • PODELITEV KONCESIJE ZA UREJANJE, VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

  PODELITEV KONCESIJE ZA UREJANJE, VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.05.2016, do 9. ure
 • JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 03.05.2016
 • Javni natečaj: svetovalec v Projektni pisarni na spletni strani MOK

  svetovalec v Projektni pisarni na spletni strani MOK

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.3.2016
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.4.2016
 • Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.3.2016
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: rok za oddajo vlog je 15.4.2016, končni rok za preostale vloge pa 12.9.2016.
 • evidentiranje nadomestnih članov v Komisiji za gospodarstvo in v Komisiji za kulturo in šport

  evidentiranje nadomestnih članov v Komisiji za gospodarstvo in v Komisiji za kulturo in šport

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.3.2016
 • OBNOVA MOSTU NA HUJAH V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.03.2016 do 9:00
 • Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

  Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem

  Preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.3.2016 do 10. ure
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto SVETOVALEC (m/ž)- V SKUPNI SLUŽBI NOTRANJE REVIZIJE KRANJ -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.2.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE -za nedoločen čas.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.02.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (zaporedna številka 69) -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2016
 • Javnii natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javnii natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (zaporedna številka 68) -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.02.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera za tržno stanovanje.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15 dni
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.03.2016 do 12. ure
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za okolje in prostor v Občinski upravi Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.01.2016
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku

  Razpisne datoteke

  Zaključen: osmem dni od vročitve sklepa
 • RAZPIS za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj -za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu) , Objava: 13.01.2016; Rok za prijavo: do 21.01.2016;

  RAZPIS za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj -za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.01.2016
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2016 do 10. ure
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE

  Javna razgnitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016


  Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNA RAZGRNITEV: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (oddaja tržnega stanovanja v najem)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.12.2015
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.12.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev
  kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Razpis »Skupaj za dober namen 2015« za izbiro nevladne organizacije za namen podelitve sredstev pridobljenih v okviru projekta skupaj za dober namen

  Gasilsko reševalna služba Kranj objavlja javni razpis za donacijo v sklopu akcije Skupaj za dober namen 2015. Donacija je namenjena nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju športa, kulture, zaščite okolja, turizma idr.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.11.2015
 • Javno naročilo: Izdajanje občinskega glasila

  Mestna občina Kranj objavlja javno naročilo za izdajanje občinskega glasila

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2015 do 10.ure
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.11.2015
 • Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.11.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.11.2015
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Projektni pisarni - za nedoločen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 20.10.2015;

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.10.2015
 • Javni poziv civilnim organizacijam ali vzgojno varstvenim organizacijam s področja prometne varnosti.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR (M/Ž) Mestne knjižnice Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike ustanovitelja (4) v Svetu javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega člana (1) Komisije za kmetijstvo.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
Prikaži več rezultatov
Prikaži manj rezultatov

 

Druge javne objave:

 

 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 976/1 in 966/3 (NAMERA)
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (drazba-6-2-2020)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 101/3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2124 Hrastje parcela 819/2 v deležu 1/1 za zemljišče katastrska občina 2124 Hrastje parcela 585/2 v deležu 1/1 (namera
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v 1. nadstropju objekta na Naslovu Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj (namera)
 •  Javni razpis za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem (Razpis)
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (Razpis)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/5 v izmeri 128 m2 in zemljišče katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/8 v izmeri 81 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/14 v izmeri 233 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 Kranj parcela 976/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2121 KLANEC parcela 401/2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2140 Podreča parcela 979/5 v izmeri 267 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v pritličju  objekta Vodopivčeva ulica 8, Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 287/1 in zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 60/0 v skupni izmeri 15 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2695 Planica parcela 827/1 v deležu 1/1 za zemljišče katastrska občina 2695 Planica parcela 389/10 v deležu 1/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 159/3 (NAMERA)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 211/7 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 250 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2140 Podreča parcela 979/5 v izmeri 267 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 kranj parcela 913/8 (namera)
 • Objava namere o brezplačnem prenosu stvarnega premoženja - za KS Hrastje (10.5.2019) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2140 Podreča parcela 992/5 v deležu 1/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2132 Bitnje parcela 2725/5 v deležu 1/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 182/31 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 565/15 v izmeri 97 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemjišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 159/3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/5 v izmeri 128 m2 in del zemljišča katasterska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/4 v približni izmeri 88 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 Stražišče parcela 924/46 v deležu 1/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 980/5 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 966/3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v mansardi objekta na naslovu Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 Kranj parcela 1216/4 v deležu 469/10000 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prostor v pritličju objekta na naslovi Gasilska ulica 17, 4000 Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi za zemljišča k.o. 2098 Struževo parcela 130/2, 130/29, 130/27, 130/22, 130/25, 130/23, 130/21 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2122 Huje parcela 182/31 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2100 Kranj parcela 886/24 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2100 Kranj parcela 887/78 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 Stražišče parcela 1227/83 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2120 Primskovo parcela 246/17 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (ponudba) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 404/5 v izmeri 128 m2 in parc. št. 404/4, v približni izmeri 88 m2, obe k.o. 2086 - Srednja vas (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 203/14, k.o. Klanec (namera
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 103/7 in 103/8, k.o. Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 86/2 k.o. Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišč parc. št. 380/8 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišča parc. št. 684/4, 684/5, 684/7, 684/8 k.o. Pševo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi brezplačne neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice (namera) (za parcele 736/2, 860 in 760 k.o. Predoslje
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj (namera, obrazec, rok: do 6.11.2018)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2136 Breg ob Savi parcela 574/10 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče k. o. 2088 Goriče parcela 711 v izmeri 1800 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 Kranj parcela 339/13 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 976/1, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2123 Čirče parcela 58/3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj (namera, rok: 28.9.2018)
 • Objava namere za oddajo prostora v najem - postavitev avtomatov (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17.(namera, obrazec, rok: 28.8.2018)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe o prodaji redarske uniforme  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 657/5 k.o. Mavčiče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 2715/34 k.o. Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1227/92 k.o. 2131 Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1227/91 k.o. 2131 Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2135 Drulovka parcela 526/8 (ID 6867628) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2122 HUJE parcela 190/4 (ID 3829207)  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 37/3 k.o. Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 468/2 k.o. golnik (namera)
 • Objava o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 74/31 k.o. Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 590 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2132 Bitnje parcela 2715/34 (ID 3808424) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – ODDAJA TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM ( namera, vloga, rok: 3.4.2018)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2122 HUJE parcela 182/31 (ID 5886493) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2122 HUJE parcela 151/5 (ID 1791429) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 444/21, k. o. 2100 – Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1271/1 (ID 3516066) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/27 (ID 6255114), katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/28 (ID 6255113), katastrska občina 2122 HUJE parcela 272/5 (ID 4950338), katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/3 (ID 4280132), katastrska občina 2122 HUJE parcela 102/2 (ID 3629200), katastrska občina 2122 HUJE parcela 102/1 (ID 4248718) in katastrska občina 2122 HUJE parcela 266/4 (ID 1486828) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 445 (ID 1004722), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 436 (ID 5370359), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 435 (ID 4867466) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 434 (ID 2011407) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 58/2 (ID 28663), katastrska občina 2122 HUJE parcela 57/1 (ID 3553882), katastrska občina 2122 HUJE parcela 56/9 (ID 3387402), katastrska občina 2122 HUJE parcela 56/1 (ID 3686101) in katastrska občina 2122 HUJE parcela 55/2 (ID 4730813) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2136 Breg ob Savi parcela 491 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2131 Stražišče parcela 278/14 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 49/2 (ID 2747460) in katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 50/2 (ID 3587201) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 886/24, 889/47 in 887/78, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 564 (ID 2674340)  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 182/4 (ID 2516518), katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 290/1 (ID 3133839) in katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 290/4 (ID 2125769) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – poslovni prostor na naslovu Oldhamska cesta 14, 4000 Kranj.(namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 913/8 (ID 2960247) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/45 (ID 6678687) (namera
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – prostora na naslovu Slovenski trg 1, 4000 Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – Oddaja tržnega stanovanja v najem. (namera) (vloga - ponudba za namero)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – poslovni prostor na naslovu Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor na naslovu Tomšičeva ulica 34, 4000 Kranj. (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/38 (ID 1439520) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 635/2 (ID 2967501) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2088 GORIČE parcela 737 (ID 1653379) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za zemljišča v mestnem jedru v Kranju v let 2018 (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2121 KLANEC parcela 250/10 (ID 6799354) in katastrska občina 2121 KLANEC parcela 250/9 (ID 6799352) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 913/8 (ID 2960247) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 278/1, k. o. 2131 - Stražišče (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 721/4 (ID 6593542), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 676/6 (ID 3691580) in katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 676/5 (ID 4362730) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 1516/2 (ID 5011504), katastrska občina 2132 BITNJE parcela 1524 (ID 2211098) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 1525/3 (ID 523548) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/3 (ID 6752061), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/4 (ID 6752062), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/5 (ID 6752057), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/6 (ID 6752059), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/7 (ID 6752056), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/8 (ID 6752055) in katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/11 (ID 6752058) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 144/5, k. o. 2102 - Kokrica (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 38/3 (ID 3482122), katastrska občina 2105 BRITOF parcela 38/2 (ID 4489329) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 38/1 (ID 4154375) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1096/4 (ID 5221148) in katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1120/3 (ID 2030136) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2140 PODREČA parcela 134 (ID 1858276) (namere)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor na naslovu Pot na Kolodvor 2 4000 Kranj (namera)

 • objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 195/1 (namera)

 • objava namere o sklenitvi služnotne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2732/2 (namera)

 • objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 899/1 in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 899/3 (namera)

 • objava namere objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 886/47 in 887/78 k.o. 2100 - Kranj (namera)

 • objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 401/2 k.o. 2121 Klanec (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor na naslovu Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/1 (ID 2148097), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/8 (ID 4164691), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/82 (ID 2759393), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1257/2 (ID 1158139) in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 61/17 (ID 4857029) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 646/1 (ID 298460), katastrska občina 2105 BRITOF parcela 641/4 (ID 2984931) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 641/3 (ID 3153381) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1260/1 (ID 2956714), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 634/20 (ID 6269885), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 665 (ID 2934511), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/7 (ID 4347157), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/4 (ID 1833361) in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/8 (ID 4164691) (namera)

 • objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2121 KLANEC parcele 543/2, 543/5, 392/1, 395/2 in 392/2 (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 916/1 (ID 3941357)  (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor na naslovu Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 1918/1 (ID 4321886)  (NAMERA)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 899/1 (ID 2750982) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 899/3 (ID 6305337) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1114 (ID 5360160) in katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 443/25 (ID 6051263) (namera)

 • Obajva namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 60 in 287/1, k. o. 2100 - Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2732/2 (ID 4980047) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 101/12 (ID 5304975), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 101/9 (ID 602866), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 101/6 (ID 1946069), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 104/7 (ID 4633698), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 634/7 (ID 6138035), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 638/2 (ID 829259), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 96/2 (ID 593934), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 21/4 (ID 6691193), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 29/7 (ID 663232) in katastrska občina 2140 PODREČA parcela 134 (ID 1858276) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 345/6 (ID 4447269) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišč parc. št. 444/30, 444/32, 444/34, 448/14, 345/6 vse k.o. 2100 KRANJ (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2121 KLANEC parcela 276/2 (ID 2789437) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parcelna številka 58/3, k. o. 2123 - Čirče (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/66 (ID 4259356), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/62 (ID 2914985), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/65 (ID 228163), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/64 (ID 1402727), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/58 (ID 941768), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/54 (ID 3766295), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/52 (ID 1948744), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/50 (ID 4256381), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/47 (ID 1864920), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/43 (ID 3629318), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/38 (ID 2747265) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/29 (ID 1529923) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1009/11 (ID 4793953) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1009/1 (ID 763449) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 789/2 (ID 1152109) in katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 793/6 (ID 1990443) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 559/15 (ID 1320109), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 557/1 (ID 1655066), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 981/1 (ID 1973966), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 992/1 (ID 4830100), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 992/4 (ID 1135462), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1000 (ID 1638560), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 984 (ID 3318177), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1015/4 (ID 4493774), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1012 (ID 5165719), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 987 (ID 5165714), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 983/1 (ID 463081), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1015/7 (ID 1478373), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 992/6 (ID 5165715), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 982 (ID 2647113), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 639 (ID 1668748), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 650/1 (ID 2677514), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 638/1 (ID 1333638), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 645 (ID 2341546), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 648 (ID 4021356), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 637 (ID 2004312), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 636/3 (ID 6360096), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 640/3 (ID 6411227), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 657/4 (ID 6731623), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 657/3 (ID 6731622), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 657/5 (ID 6731621), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 45/3 (ID 2747535), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 85/2 (ID 4107518) in katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 148/5 (ID 406396) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 36/1 (ID 3177657), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 130/5 (ID 6167814), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 130/7 (ID 6167816), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 132/10 (ID 6000886), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 717 (ID 2706350) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 669 (ID 3482095) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 141/2 (ID 6109210) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela zemljišča parcelna številka 203/4, k. o. 2121 - Klanec (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/1 (ID 6596082) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča  katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1257/2 (ID 3912734) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1120 (ID 19035) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi  neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parcelna številka 684/2, 684/4, 684/5, 684/6, 684/8, 684/10 in 684/12, vse k. o. 2130 - Pševo (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 966/3 (ID 6217334) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 976/1 (ID 4636233) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2134 ŽABNICA parcela 3067/1 (ID 2467256) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1120 (ID 19035) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 10/6 (ID 18188), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 10/8 (ID 4888225), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 135/4 (ID 2243041), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 16 (ID 2716010), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 17/2 (ID 60398), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 18/2 (ID 3019748), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 20/2 (ID 2136896), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 500/2 (ID 3440326), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 506/1 (ID 1256569), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 506/2 (ID 3608261), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 507 (ID 1927689), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 64/11 (ID 3177716), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 153/25 (ID 4426521), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 135/11 (ID 1906867), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 136/11 (ID 4594370), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 136/4 (ID 1738949), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 137/17 (ID 4081115), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 137/19 (ID 3042344), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 139/4 (ID 2275867), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 143/11 (ID 3730567), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 147/8 (ID 2572082), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 148/23 (ID 4418372), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 149/11 (ID 1571100), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 149/2 (ID 1046645), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 151/15 (ID 2033989), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 151/5 (ID 4154386), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 152/1 (ID 4772800), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 152/17 (ID 4604710), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 153/13 (ID 4930383), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 153/22 (ID 3587376), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 153/23 (ID 2915319), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 156/20 (ID 1018964), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 156/23 (ID 3009103), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 156/6 (ID 2362835), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 157/3 (ID 1696065), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 157/5 (ID 2200004), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 158/6 (ID 4720212), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 159/21 (ID 1967099), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 159/33 (ID 707463), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/1 (ID 1195184), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/11 (ID 3289779), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/7 (ID 4762471), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/8 (ID 228425), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/9 (ID 3008888), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 26 (ID 5175275), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 527 (ID 1571101) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 583 (ID 4625914) in katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 577/11 (ID 6251586)  (namera

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 468/1 (ID 5108874) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/38 (ID 2747265), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/43 (ID 3629318), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/47 (ID 1864920), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/50 (ID 4256381), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/52 (ID 1948744), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/54 (ID 3766295), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/58 (ID 941768), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/64 (ID 1402727), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/65 (ID 228163), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/29 (ID 1529923), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/62 (ID 2914985) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/66 (ID 4259356) (namera)

 •  

  Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1120/1 (ID 184325) in katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1096/4 (ID 5221148) (namera

   

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2088 GORIČE parcela 744 (ID 3837210) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposrednje pogodbe za tržno stanovanje (namera) (vloga)

 • Objava namere o sklenitvi neposrednje pogodbe za tržno stanovanje (namera) (vloga)

 • Javno naznanilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj (naznanilo)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora  (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2790/1 (ID 949944) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 402/1 (ID 4992992) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 500/2 (ID 3440326) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/46 (ID 1938313), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/45 (ID 96321), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/44 (ID 1271737), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/43 (ID 4127348), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/41 (ID 2447251) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/36 (ID 1104027) (namera)

 •  

  Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/11 (ID 1141327) (namera)

   

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 2715/34 k.o. Bitnje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 460/2 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 904/5 (ID 2789284) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del katastrska občina 2100 KRANJ parcela 904/5 (ID 2789284), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 904/9 (ID 940983) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 904/12 (ID 6305358) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1161 (ID 3713669) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/11 (ID 3289779) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 182/31 k.o. Huje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 267 (ID 3146069), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 263/1 (ID 3313768), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 62/4 (ID 2978378), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 262/5 (ID 654895), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 262/3 (ID 4014839), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 71/4 (ID 3052384), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 21/6 (ID 4722081), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 168 (ID 3114739), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 583 (ID 4625914), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 574/3 (ID 757060), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 573/1 (ID 595162), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 574/8 (ID 3276001), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 573/4 (ID 5129980), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 573/3 (ID 3282296), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 576 (ID 1267371), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 575/1 (ID 1770567), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 575/2 (ID 3786518), katastrska občina 2137 JAMA parcela 26 (ID 427436), katastrska občina 2137 JAMA parcela 504 (ID 1979941), katastrska občina 2137 JAMA parcela 261 (ID 542050), katastrska občina 2137 JAMA parcela 501 (ID 4347845) in katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 577/11 (ID 6251586) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2121 KLANEC parcela 405/9 (ID 6664535), katastrska občina 2121 KLANEC parcela 547/8 (ID 6664543), katastrska občina 2121 KLANEC parcela 547/9 (ID 6664545), katastrska občina 2121 KLANEC parcela 421/8 (ID 6664539) in katastrska občina 2121 KLANEC parcela 421/9 (ID 6664540) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za zemljišča parcelna številka 130/1, 130/2, 130/21, 130/22, 130/24, 130/26, 130/27, 130/28, 139/29 in 130/30 vse k.o. 2098 - Struževo  (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1110/1 (ID 4721088), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1111/3 (ID 5842951), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1110/2 (ID 1865252), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 745/2 (ID 1477039) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 745/3 (ID 4494515) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1155/1 (ID 4889047) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1017/2 (ID 6663473) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 248/1 (ID 746055), katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 263/4 (ID 6526729) in katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 263/1 (ID 4105935) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 445/15 (ID 2872926), katastrska občina 2105 BRITOF parcela 651 (ID 2313717) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 342/2 (ID 584471)

  namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 239/18 (ID 2898528) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 239/14 (ID 3570680) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za zemljišča v mestnem jedru Kranja v letu 2017 (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/17 (ID 2148096) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 436 (ID 5370359) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/7 (ID 5148216) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/8 (ID 3300736) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 163/2 (ID 4311249), katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 168/2 (ID 3303192), katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 168/11 (ID 1959029), katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 168/1 (ID 5150544) in katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 168/14 (ID 280735) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 504/1 (ID 2243055) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1304/1 in 1323/1, k. o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 330/42 (ID 5328581), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 330/64 (ID 4154478), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 330/20 (ID 784067), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 438/4 (ID 732169) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 324/11 (ID 5287331) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2791/1 (ID 2629672) (namera)
 • Objava nemere o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaj tržnega stanovanja v najem (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 160/65 k.. Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 149 k.o. Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1278/2, k. o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostori - Sejmišče 3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1090/2, k. o. 2120 - Primskovo- (namera).
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 563/1 k.o. Stražišče - (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 56/10 k.o. Srednja vas - (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 436, k. o. 2087 - Golnik - (namera)

 

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - za prodajo stanovanja (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1117/2, k. o. 2102 - Kokrica -(namera).
 • Objava namere za oddajo dveh avtobusov v najem (namera)
 • Objava namere o o oddaji v najem tržnega stanovanja (namera) (rok: 6.12.2016)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stvarnega premoženja (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za objekt z oznako P – 123, ki leži na zemljišču parc. št. 553/139 k.o. Mostec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne podgode za nepremičnino, na naslovu Tomšičeva 21, Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parcelna številka 147/1, 461, 141/2, 137/8, 136/8, 135/1, 132/10, 127/8, 128/1, 100/4, vse k.o. 2129 – Spodnja Besnica, parcelna številka 1266/2 in 678, obe k.o. 2131 – Stražišče (namera)
 • "Sklep o določitvi odškodnine za služnost"
 • Objava namera za sklenitev neposredne pogodbe - za oddajo tržnega stanovanja v najem (namera, obrazec za ponudbo)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 369/5, k. o. 2087 – Golnik (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za nizkopodni avtobus za izvajanje mestnega potniškega prometa v MO Kranj (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na zemljiščih parc. št. 1185/11, 1185/1 in 1187/2, k.o. Stražišče (namere)
 • Objava namere za sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 556/16 k.o. Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 192/7, 401/1, 401/2 in 404/1, k. o. 2089 – Tenetiše
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1009/1 in 1009/11, obe k.o. Kranj (namera)
 • Objavo namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišč parc. št. 543/2, 543/5, 392/1, 395/2 in 392/2, vse k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Objavo namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišč parc.št. 444/53, 444/54, 444/55 in 445/34, vse k.o. 2100-Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1043, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 436, 437, 438/6, 468, 467/2, k. o. 2087 – Golnik (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 248/1, k. o. 2098 - Struževo in parc. št. 1010, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 668/2, k.o. 2105 - Britof in parc. št. 710/1, k.o. 2103 - Predoslje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1119/18, 1132 in 1138, k. o. 2085 – Babni vrt (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 966/3, k. o. 2100 – Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 565/39 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 112, k. o. 2102 – Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 458/1, k. o. 2102 – Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 512, k. o. 2137 - Jama (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parcelna številka 109/1 k.o. Primskovo (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 565/36 in 553/9 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 1091/73, 1091/1, 1091/65, 1091/80, 1091/77, 1091/86, 1231/1, 854/5, 852/10, 857/4, 1091/102, 1091/129, 1091/111, 1091/118, 957/14, k. o. 2120 – Primskovo in parc. št. 75/7, 331/15, 1112/3, k. o. 2102 – Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišč parcelna številka 565/32 k.o. 2136 – Breg ob Savi, parcelna številka 1257/2 in 1177/13, obe k.o. 2131 – Stražišče, parcelna številka 60/0, 882/11, 920/3, 943/17 in 893/5, vse k.o. 2100 – Kranj, parcelna številka 61/3, 201/0 in 101/2, k.o. 2122 – Huje, parcelna številka 217/1 k.o. Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 182/31 k.o. 2122 – Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 159/1 k.o. 2122 – Huje (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 269/19, 269/10, 257/18 in 440/0, vse k.o. Golnik (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 565/39 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 582/4 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino na zemljišču parc. št. 31/1 k.o. Huje (namera) - OBJAVLJENO 2. 3. 2016
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 269/19 in 269/10, k. o. 2087 - Golnik (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 150/23 in 1250/2, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 993, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 244/9 k. o. 2121 – Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 967, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 450 in 456, k. o. 2129 – Spodnja Besnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 290/6 in 296/1, k. o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 247/1, 250/2, 324/2, 325/1, 325/9, 329/8, 330/17, 330/21, 330/22, 330/23, 330/38, 369/3, 370/1, 436, 439, 440, 443, 453, 455, 456, 461/2 in 468 vse, k.o. 2087 – Golnik (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 967/0 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišč parc. št. 130/1, 130/2, 130/21, 130/22, 130/24, 130/26, 130/27, 130/28, 139/29 in 130/30 vse k.o. 2098 - Struževo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. -980/5 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 297/9, k. o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o prodaji premičnin KS Trstenik (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera za tržno stanovanje)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče 582/4 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 217/1, k. o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1155/1 in 1156, k. o. 2085 – Babni vrt (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za zemljišča v mestnem jedru Kranja - dele zemljišč parc. št. 287/1, 280/18, 1047/1, 287/5, 268/0, 966/3, 976/1, 974, 60/0, 97/0, 98/0, 99/0 in 100/0, vse k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1124/1 in 1124/17, k. o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 201/3 in 404/3, k. o. 2089 - Teneti-še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 240, k. o. 2105 - Britof -še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 405/6, 547/2 in 421/2, k. o. 2121 – Klanec - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 641/4, k. o. 2105 - Britof - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 160/7, 160/9 in 160/11, k. o. 2123 – Čirče - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 138, k. o. 2100 - Kranj - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 30246, k. o. 2134 - Žabnica - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 29/2, 436, 437, 438/1 in 438/6, k. o. 2087 – Golnik - še (namera)

 

Rezulati:

 

 • Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2019 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2019 (rezultati)
 • Rezultati razpisa Urada za družbene dejavnosti v letu 2019 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2019. (rezultati)
 • Rezultati javnih razpisov za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019. (rezultati)
 • Rezultati JR za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2018. (rezultati)
 • Rezultati JR za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018. (pdf, excel)
 • Rezultati JR za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018 (pdf, excel)
 • Rezultati JR za področje kulture in športa v letu 2018 (rezultati)
 • Rezultati JR za področje družbenih dejavnosti (rezultati)
 • Rezutati JR za področje športa (rezultati)
 • Rezultati JR nevladnih organizacij s področij socialnega varstva, mladinskih dejavnosti (rezultati)
 • Obvestlo o končanem javnem natečaju (rezultati)
 • Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017, z dne 18.1.2016 (rezultati)
 • Rezultati JR za področje kulture (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 9/17) (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016 (rezultati)