Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Sajovic Žabnica

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Sajovic Žabnica.

 

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 5. oktobra 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov ana.gradisar@kranj.si.


Razpisna dokumentacija:

Sklep o začetku postopka priprave

Izhodišča

Namenska raba

Situacija izhodišča

POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KRČ

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Krč.

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 29. decembra 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov suzana.jamsek@kranj.si.


Razpisna dokumentacija:

 

Sklep o začetku priprave OPPN

Izhodišča za pripravo OPPN širitev kmetije Krč 

 

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2494 za enoto urejanja prostora KR J 21 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2494 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR J 21

- na zemljiščih s parc. št. 906/11, 906/15 in 906/16, vse k.o. 2100 Kranj.

 

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

Javna razgrnitev predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje

Datum objave: 31. 5. 2020
Rok za prijavo: 15. 6. 2020

 

Od 31. 5. 2020 do 15. 6. 2020 bo javno razgrnjen predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za rekonstrukcijo LC 183241 Kranj-Hrastje

 

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

Predlog Sklepa o javni razgrnitvi

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi

Načrt parcelacije skladno z 199. členom ZUREP

Načrt parcelacije - grafični prikaz poteka rekonstrukcije - DOF

Načrt parcelacije - grafični prikaz poteka rekonstrukcije - po namenski rabi

Utemeljitev javne koristi

 

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2357 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KO 19, na zemljiščih s parc. št. 126/8 in 137/10, obe k.o. 2101 Rupa

Razpisna dokumentacija

Gradivo

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2237 za enoto urejanja prostora KR SA 5 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev

Razpisna dokumentacija

Gradivo

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 6 (SD IPN 6) in izhodišča za pripravo SD IPN 6

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 4 (KOLODVOR)

Poročilo s posvetovanja z javnostmi v obliki delavnice na temo urbane opreme v starem mestnem jedru Kranja