Mestna občina

Javne razgrnitve

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 6 (SD IPN 6) in izhodišča za pripravo SD IPN 6

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja poslovno proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

Dokumentacija

Tekstualni del:

naslovnica

odlok

 

Grafični del

Priloge:

1

2

3

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Poslovno proizvodne cone HR 6/1 z okoljskim poročilom

Dokumentacija

Javno naznanilo

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA KR L1 KRANJ LABORE

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1705 za enoto urejanja prostora KR PL 37 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev

Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – sprememba št. 5 – tehnični popravek

Dokumentacija

Javno naznanilo

Dokumenti

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1705 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR PL 37

Dokumentacija

Javno naznanilo

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 1 Kranj Labore z okoljskim poročilom

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 1 Kranj Labore z okoljskim poročilom

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1558 za del enote urejanja prostora KR ST 9/1 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev za parcelno št. 173/2, k.o. Stražišče