Odlično obiskana prva delavnica na Drulovki

Rezultat združitve evropskega projekta AGORA in participativnega proračuna Mestne občine Kranj

 

V Osnovni šoli Orehek Kranj je v torek, 24. avgusta 2021, potekala prva delavnica, ki je rezultat združenja dveh projektov Mestne občine Kranj (MOK): evropskega projekta Interreg Podonavje Agora, kjer je MOK eden izmed projektnih partnerjev, in participativnega proračuna občine, ki ga MOK pripravlja za leti 2022 in 2023. Mestna občina Kranj z obema projektoma podpira participacijo javnosti, saj je ta ključnega pomena za sooblikovanje prostora, v katerem bivamo.

 

Mestna občina Kranj si prizadeva deliti in nadgraditi izkušnje na področju urejanja prostora in je zato aktiven partner različnih evropskih projektov, med drugimi tudi projekta AGORA, ki ga sofinancira program Interreg Podonavje. Osrednja tema projekta je usmerjena v iskanje inovativnih rešitev na področju urbane prenove.

 

Namen uvodne faze projekta je bil z analizo izluščiti tista mestna območja, ki imajo neizkoriščen potencial in skozi nadaljevalni proces poiskati oziroma prepoznati ustvarjalne mehanizme in pristope za ustrezen razvoj izbranih območij ter z njihovo pomočjo razviti strategijo urbane prenove za podobna območja. To pomeni pripraviti dolgoročen načrt za prenovo prepoznanih območij, pri čemer je ključnega pomena vključevanje in povezovanje vseh zainteresiranih deležnikov, ki lahko pripomorejo k uvajanju sprememb v procesu in izboljšanju poteka dela na lokalni ravni.  

 

Planina – primer dobre prakse

Mestna občina Kranj ima na področju urbane prenove dobro izkušnje. Pridobila si jih je tudi s prenovo stanovanjske soseske Planina, kjer so izvedli številne aktivnosti. Projekt je bil nagrajen kot inovativen primer in na področju urbane prenove prepoznan tudi kot primer dobre prakse. Na ta način lahko služi kot vzor drugim podobnim prenovam. Ker pri projektu AGORA stremimo k inovativnosti, smo za iskanje rešitev na območju Drulovka združili dva projekta, evropski projekt AGORA in participativni proračun Mestne občine Kranj v upanju, da lahko ideja o združitvi postane del strategije za nadaljnje prenove območij, saj je participacija javnosti skupno načelo obeh projektov.

 

Mestna občina Kranj je izmed nabora podobnih sosesk v mestu Kranj stanovanjsko sosesko novejše Drulovke prepoznala kot potencial za prenovo. Pridružitev mesta Kranj k evropskemu projektu AGORA predstavlja priložnost tako za mesto kot za Drulovko. Mesto bo skozi projekt AGORA svoje znanje na področju urbane prenove nadgradilo in uporabilo pri iskanju rešitev za prenovo Drulovke. Osnovna ideja je bila, da bi na podlagi izkušenj, ki si jih je mesto pridobilo na primeru soseske Planina, te prenesla in v okviru projekta AGORA nadgradila na območju Drulovke. Cilj aktivnosti je izboljšati sodelovanje med mestom in prebivalci ter skupaj najti rešitve, ki bi pripomogle k izboljšanju identitete in podobe soseske ter dvigniti kakovost bivanja v njej. Na podlagi skupnih rešitev, ki bi bile plod dobrega sodelovanja med mestom in prebivalci, bi soseska nove Drulovke postala še lepša, bolj vabljiva, soseska, v kateri bi si ljudje želeli živeti in na katero bi bili prebivalci ponosni.

 

Aktivnosti na pilotnem območju projekta in aktivnosti znotraj participativnega proračuna so se začele z delavnico, ki je potekala v prostorih Osnovne šole Orehek Kranj.

 

 

Velik interes krajank in krajanov

Delavnica je bila zelo dobro obiskana, saj se je je udeležilo več kot 50 udeležencev, prebivalcem pa je dala priložnost, da sooblikujejo njihovo bivalno okolje. Udeleženci so se po uvodnem nagovoru vodje Urada za okolje in prostor Janeza Ziherla in vodje Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti Tatjane Bilbija, razdelili v tri tematske skupine, in sicer na področje zelenih in športnih površin, družabnih dogodkov in varnosti.

 

V sklopu tematske skupine zelene in športne površine so se udeleženci pogovarjali o otroških igralih, športnih igriščih, zelenicah, vrtičkih, peš poteh, urbani opremi, zasaditvah ..., v sklopu tematske skupine varnost so se posvetili prometni in požarni varnosti v soseski, pojavu vandalizma, odpadkom, črni gradnji … V sklopu 'družabni dogodki' pa so razmišljali o kulturnih in športnih dogodkih, dnevnem varstvu, različnih oblikah druženja in podobnem. Delavnico je spremljala tudi Barbara Mušič, predstavnica Urbanističnega inštituta RS, ki pri projektu AGORA aktivno sodeluje v vlogi znanstvenega partnerja.   

 

Udeleženci so delili svoja razmišljanja, vidike, izluščili izzive, ki jih vidijo v prostoru, ter podali predloge in želje, ki bi po njihovem mnenju izboljšale bivanje v soseski. Dogajanje v tematskih skupinah je bilo zelo aktivno, udeleženci so se izmenjali v vseh treh tematskih skupinah, kjer so odlično sodelovali, kar je bil tudi namen delavnice, torej aktivna participacija javnosti.

 

Del vabila na dogodek je bila tudi kratka anketa, ki so jo udeleženci izpolnili in prinesli na delavnico ter s tem sodelovali v nagradnem žrebanju za simbolične nagrade. Vprašanja na anketi so bila vsebinsko usklajena s tematskimi področji delavnice.

 

Dobri temelji za nadaljnje sodelovanje

Ob zaključku delavnice so se seznanili z osnovnimi informacijami o nadaljnjih aktivnostih, ki bodo potekale v sklopu participativnega proračuna. Rezultate delavnic oziroma zbrane predloge po določenih kriterijih in merilih bo obravnavala strokovna komisija, ki bo opravila dokončno presojo in potrdila predloge, v nadaljevanju pa pripravila nabor izvedljivih rešitev, o katerih se bo nato javno glasovalo. Po izvedenem glasovanju bo sledila potrditev izbranih predlogov glede na število pridobljenih glasov in razpoložljiva sredstva ter priprava dokumentacije za uvrstitev v proračun. O vseh aktivnostih za izvedbo participativnega proračuna bo Mestna občina Kranj sproti obveščala občane prek različnih komunikacijskih kanalov ­– z objavami na spletni strani www.kranj.si, prek mobilne aplikacije iKranj, na Facebooku in s pomočjo krajevnih skupnosti.

 

Izvedena delavnica z rezultati in proces participativnega proračuna bosta usmeritvi za nadaljnje aktivnosti na projektu AGORA in na pilotnem območju soseske Drulovka, o čemer bo Mestna občina Kranj občane prav tako sproti obveščala.  

 

Mestna občina Kranj se zahvaljuje Osnovni šoli Orehek Kranj, KS Orehek Drulovka in vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in pripravi delavnice, največja zahvala pa gre udeležencem oziroma prebivalcem novejše Drulovke, ki so pokazali velik interes za sooblikovanje svojega bivalnega okolja.

 

Vabimo vas, da spremljate spletno stran Mestne občine Kranj, kjer boste lahko sledili aktualnim informacijam glede participativnega proračuna in bodo na voljo tudi informacije o projektu AGORA.

 

Intereg

  

Kategorije:
aktualno