PŠ Center: dozidave in rekonstrukcije potekajo po terminskem načrtu

Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simon Jenko-PŠ Center« konec junija pričela z gradbenimi deli. Po dobrih petih mesecih dela dobro napredujejo, predvsem potekajo po načrtih in skladno z zastavljenim terminskim planom. Kot je ob ogledu poudaril župan Matjaž Rakovec: »Več kot zadovoljen sem, da s projektom rešujemo dolga leta degradiran in opuščen objekt, ki je delno sameval kar od leta 2007, ko se je iz prostorov (vzhodnega krila) izselila tedanja srednja ekonomska šola. S prenovo izboljšujemo predvsem pogoje in povečujemo kapaciteto števila otrok v objektu. Danes šolo obiskujeta 302 osnovnošolca, po prenovi bo objekt lahko zagotovil prostor za več kot 600 otrok; 526 osnovnošolcev in kar 96 vrtčevskih otrok.«

 

 »Kot smo si lahko skupaj ogledali, so danes dobro vidni orisi novega objekta. Veliko je že narejenega. Kot so mi zagotovili izvajalci del in nadzornik, dela potekajo po terminskem načrtu. Dela bodo tako zaključena – kot planirano – v juniju 2020. Prihodnje leto bo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje in 1. septembra 2020 bodo otroci prestopili prag obnovljene šole, ki nam bo v Kranju, verjamem, vsem v ponos,« je poudaril župan in dodal, da je vrednost obnove približno 6 milijonov evrov, delež MO Kranj znaša 1,85 milijona evrov, projekt je sofinanciran tako s strani EU kot tudi RS Slovenije.

 

 »Naša šola je s 1300 otroci ena izmed največjih v Sloveniji. Objekt je bil zidan leta 1938, pouk trenutno poteka v šestih dislociranih enotah; poleg matične šole so to še Goriče, Trstenik, Primskovo, Gradbena šola in Center. Organizacija pouka je trenutno res izziv,« je povedal ravnatelj Rudolf Planinšek in dodal, da upa, da se bodo izvajalci držali rokov ter da bosta s 1. septembrom pouk in organizacija pouka stekla normalno.

 

Investicija obsega celovito obnovo zapuščenega objekta, celovito energetsko sanacijo (prenova fasade, strehe in predpriprava za sončno elektrarno), prenovo skupne jedilnice ter ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem. Mestna občina Kranj z obnovo doslej degradiranega objekta izboljšuje kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča tudi za mlade družine. Prav tako bodo v Kranju z obnovo dosegli boljše prostorske pogoje, izvedbo osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter dostopnost rekreacijskih površin na območju centra Kranja. S prenovo tega šolskega objekta Mestna občina Kranj prispeva k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča, torej skrbi tudi za okolje.

 

Na kratko o prenovi

Operacija vključuje celovito prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje srednje ekonomske šole za namene štirih enot vrtca, osmih enot osnovne šole in prostore uprave osnovne šole. Zajema tudi opremljanje (t. i. Vzhodno krilo, Komenskega ulica 4), prenovo fasade (energetska sanacija) in skupne jedilnice obstoječega aktivnega dela objekta Osnovne šole Simona Jenka – Podružnične šole Center (t. i. Zahodno krilo, Komenskega ulica 2) in prenovo in ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem. 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, delno pa tudi Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, in sicer v okviru prednostnih naložb »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa« s ciljem »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih«.

 

Celotno sporočilo za medije je dostopno na tej povezavi.