Medijsko središče

S petnajste seje mestnega sveta v Kranju

Kranj, 13. maj 2020 – V Kranju so se mestni svetniki danes na redni seji obravnavali vrsto zadev, nekaterih predvidenih že za sejo marca, ki je zaradi epidemije koronavirusa ni bilo možno izvesti. Ob spoštovanju zaščitnih ukrepov so se svetniki seznanili s porabo proračunskih sredstev za zaščito proti širjenju virusne epidemije, odločili o več kadrovskih in premoženjskih zadevah, potrdili zaključni račun Mestne občine Kranj (MOK) za leto 2019 in se seznanili s poslovanjem javnih zavodov v letu 2019. Sprejeli so odlok glede spreminjanja meje parcel (v prvem branju), spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šolskega centra Zlato polje in razveljavili odlok o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo pri OŠ Staneta Žagarja.

 

Poročilo o porabi proračunske rezerve

 

Mestni svet se je seznanil s poročilom o porabi proračunske rezerve za stroške ukrepov zaščite in za zajezitev epidemije koronavirusa.

 

Na prvi dopisni seji po uvedbi posebnih razmer so za zagotavljanje preventivnih ukrepov na območju MOK namenili proračunska sredstva v višini do 800.000 evrov. Do 5. maja je bilo evidentiranih stroškov (izdanih naročilnic) 38.294,35 evrov, plačanih računov v višini 25.325,27 evrov, vsota prejetih računov, ki čakajo na valuto plačila, pa je bila 809,55 evra.

 

Sredstva so bila porabljena za zaščitna sredstva (razkužila, zaščitne maske, zaščitne vizirje, rokavice, škropilnice, označevalne trakove CZ MOK in ostali drobni inventar za civilne zaščite ter njenih enot), informiranje in obveščanje občanov (letaki, plakati), prehrambne pakete in zdravila za rizične skupine občanov (samo zalaganje stroškov, ki jih uporabniki plačajo). Civilna zaščita MOK je vsa zaščitna sredstva in opremo nabavila za svoje enote, Gasilsko reševalno službo Kranj, Komunalo Kranj, prostovoljce, občane in po potrebi tudi za Dom upokojencev Kranj in ostale javne zavode v Mestni občini Kranj.

 

Prav tako je Civilna zaščita MOK v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj organizirala logistiko in pripravila razkužila za Domplan (koncentrat je zagotovil Domplan), ki je le-ta ponudil občanom za obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb. Poleg navedenega je opravljala tudi aktivnosti izven svojih pristojnosti, kot so merjenje temperature v Domu upokojencev, pomoč pri prevozih občanov in pri reševanju medsosedskih sporov.

 

Kadrovske zadeve

 

Zaradi odstopa svetnice Tanje Graonja Krstev, ki ga je sporočila 17. marca 2020, je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj ugotovila, da nadomestni mandat pripade naslednjemu kandidatu z liste Zoran za Kranj Gašperju Petercu, ki ga je sprejel. Mestni svet je potrdil mandat novemu članu.

 

Prav tako je kot mestni svetnik odstopil Robert Kranjec in je nadomestni mandat sprejela Gordana Grobelnik. Mestni svet je potrdil mandat novi svetnici.

 

Mestni svet se je seznanil z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana Nadzornega odbora MOK in za novega člana imenoval Dušana Josevskega.

 

V svet senata za reševanje pritožb zoper delo policistov je imenoval Aleša Bizjana, Stanislava Lončariča in Aleša Trilarja.

 

Mestni svetniki so izrekli pozitivno mnenje h kandidaturi za delovno mesto ravnateljice OŠ Matije Čopa trem kandidatkam, Luciji Rakovec, Nataši Durjava in Kristini Zupančič.

 

Mestni svet je potrdil imenovanje Tomaža Vilfana za direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj, in sicer za mandatno dobo štirih let. Na javni razpis so se prijavili trije kandidati. Razpisna komisija je v odločanje mestnemu svetu predlagala Tomaža Vilfana, ki je po razpisnih pogojih v največji meri strokovno usposobljen za zasedbo tega delovnega mesta.

 

Mestni svet se je seznanil z dopisom predsednice Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj (ZTKK), stališčem župana in ostalo listinsko dokumentacijo, iz katere izhajajo očitane kršitve v zvezi z delom  direktorja zavoda mag. Tomaža Štefeta, ki v skladu z zakonodajo in odlokom lahko predstavljajo razlog za predčasno razrešitev. Očitane kršitve:

 

 • da pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda (napake pri javnih naročilih, pri obravnavi revizijskega poročila, pri zagotavljanju nadomeščanja lastnih odsotnosti, pri pripravi gradiv za svet zavoda in zagotavljanju izvajanja delovnih ur zaposlenih v skladu z delovno zakonodajo),
 • da neutemeljeno ni izvršil sklepov organov zavoda (neizvršena oddaja prostorov Kavarne Khislstein 12.56),
 • da je malomarno opravljal svoje dolžnosti tako, da je otežil ali onemogočil opravljanje dejavnosti zavoda (prepozna gradiva za seje sveta zavoda, neurejena pooblastila v času njegove daljše odsotnosti).

 

Mestni svet je na predlog župana soglasno sprejel sklep o začetku postopka za razrešitev direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj mag. Tomaža Štefeta in ga pozval, da se v 15 dneh od prejema sklepa izjasni o očitanih kršitvah.

 

Premoženjske zadeve

 

Mestni svet je potrdil naslednje premoženjske zadeve:

 • Prenehanje obstoja javnega dobra:
  • na treh parcelah v katastrski občini Nemilje: v naravi parcele predstavljajo dvorišče oziroma opuščeno pot. Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra bo MOK zemljišča prodala glede na vloge lastnikov sosednjih zemljišč, ki bodo tako funkcionalno zaokrožili svoja zemljišča;
  • na parceli v Zgornji Besnici, prav tako za namen prodaje za zaokrožitev sosednjega zemljišča;
  • dveh parcelah v Čirčah: gre za nepremičnino, ki je bila namenjena za izvedbo Podjetniškega inkubatorja, kar ni bilo realizirano, in bo MOK nepremičnino vrnila oziroma prenesla na Republiko Slovenijo.

 

Prav tako so svetniki sprejeli dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 2020, in sicer za prodajo petih zemljišč (Babni vrt, Zgornja Besnica in tri v Nemiljah) ter dveh deležev na stavbah, in sicer na Koroški cesti 29 in Kidričevi cesti 47a v Kranju. Potrdili so tudi prerazporeditve sredstev in dopolnitve načrta pridobivanja zaradi uveljavljanje predkupne pravice za nakup nepremičnine v Mavčičah za potrebe izvajanja programa predšolske vzgoje in za dopolnitev sredstev za izvajanje monitoringov na območju centralne čistilne naprave.

 

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj

 

V prvi obravnavi je mestni svet soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Statuta, ki širijo pristojnost mestnega sveta, da imenuje predstavnike MOK v vseh oblikah javnopravne osebe, ne le za primer javnih zavodov (kot je to določala prej veljavna dikcija statuta). Dopolnjena je tudi določba statuta, da mora biti na vsaki seji rezerviran čas za vprašanja, pobude in predloge, ki jih postavljajo člani mestnega sveta, na način, da se določba nanaša le na redne seje mestnega sveta. Sprejete spremembe statuta se nanašajo tudi na omejitev pristojnosti delovnih teles mestnega sveta in Sosveta za krajevne skupnosti, da obravnavata le zadeve iz pristojnosti mestnega sveta, ki so predmet odločanja na njegovih rednih in izrednih sejah (ne pa na dopisnih sejah).

 

Zaključni račun MOK za leto 2019

 

Primerjava vseh prejemkov proračuna in vseh izdatkov pokaže, da so bili prejemki skupaj z najetim kreditom realizirani v višini 57,69 mio evrov, izdatki skupaj z odplačilom kredita pa v višini 56,27 mio evrov. Realizirani prejemki so torej za 1,4 mio evrov presegli izdatke.

 

Za leto 2019 so bili v Odloku o proračunu MO Kranj predvideni prihodki in drugi prejemki v višini dobrih 63,2 mio evrov. Načrtovani prihodki in drugi prejemki proračuna so bili realizirani v višini dobrih 54,1 mio evrov ali 85,6 % v primerjavi s sprejetim proračunom. V letu 2019 je bila planirana tudi zadolžitev do višine 12 mio evrov, realizacija znaša 3,5 mio evrov.

 

Proračun MO Kranj za leto 2019 je bil realiziran z indeksom 70,9 (z odplačilom dolga). Posebni del brez upoštevanja načrtov razvojnih programov (NRP) je v primerjavi s sprejetim planom realiziran z indeksom 90, NRP pa z indeksom 45,6 (pretežno zaradi časovnega zamika pri realizaciji investicijskih projektov, sofinanciranih s sredstvi EU in države (Gorki 2, PŠ Center, Urbana prenova Kranja 1). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v višini 23,09 mio evrov. Od tega je dobrih 18,58 mio evrov nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP ter 4,5 mio evrov nerealiziranih odhodkov v delu brez NRP.

 

Podrobneje je zaključni račun razčlenjen v prilogi.

 

Poslovanje javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2019

 

Mestni svetniki so se seznanili s poslovanjem 18 javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti (dva s področja zdravstva, 12 s področja vzgoje in izobraževanja, trije s področja kulture in en s področja športa), enim s področja turizma in kulture, gasilsko-reševalne službe in energetike ter potrdili razporeditve presežkov ter pokritje izgube v enem zavodu.

 

Skoraj vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOK, so v letu 2019 poslovali pozitivno, razen Kranjskih vrtcev, ki so ustvarili 20.245 EUR izgube. Pokrili jo bodo iz ostanka presežkov prihodkov nad odhodki v letu 2020. Kranjski vrtci so se v prvem obdobju šolskega leta 2019/2020 srečali z nekaj nepredvidenimi situacijami, ki jih ni bilo moč zaobiti. Dotikale so se predvsem varnosti, zdravja in bivalnih pogojev uporabnikov. Izvedba popravil, menjav, sanacij in dodatnih preventivnih ukrepov ter aktivnosti, poleg redno načrtovanih, je povzročila dodatne finančne obveznosti, kar je povzročilo negativno poslovanje zavoda.

 

Zavodi bodo presežke sredstev iz leta 2019 v glavnem namenili za nabavo potrebnih osnovnih sredstev, za različna vzdrževanja v objektih in zunanjih površin ter za izboljšave delovnih procesov.

 

Razveljavitev javno-zasebnega partnerstva za OŠ Staneta Žagarja

 

Mestni svetniki so potrdili Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja. Razveljavitev odloka je posledica sklenitve sporazuma o razvezi koncesijske pogodbe z družbo GGD, s katero je MOK dosegla dogovor, da se gradnja objekta ne bo izvajala z mehanizmom javno-zasebnega partnerstva, ker ima MOK možnost črpanja EU sredstev in sredstev Eko sklada za ta projekt.

 

Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj

 

V Zakonu o urejanju prostora je v četrtem odstavku 186. člena določeno, da občina lahko sprejme odlok, s katerim bodo določena območja, na katerih bo potrebna pridobitev soglasja za spreminjanje meje parcele. Poglavitna vsebina odloka je določitev območij, na katerih je potrebno soglasje za spreminjanje mej zemljiških parcel. V postopku izdaje soglasja se bo preverjala skladnost predlagane spremembe meje parcele s pogoji za parcelacijo, ki so določeni v prostorskih aktih. Glede na to, da se v prostorskih aktih določila o pogojih za parcelacijo nanašajo le na stavbna zemljišča, sledi temu tudi določitev območij, na katerih je potrebno soglasje. Iz tega razloga so kot območje obveznega soglasja določena stavbna zemljišča v skladu z občinskim prostorskim načrtom.

 

Razlog za uvedbo soglasja občine v upravnih postopkih spreminjanja meje je stanje na področju sprememb parcelnih mej. Razširjena je namreč praksa, ko se v postopkih parcelacij zemljiških parcel ne oblikujejo gradbene parcele, ki predstavljajo zemljišče pod stavbo in funkcionalno zemljišče, ki pripada tej stavbi, temveč se odmerjajo parcele minimalnih velikosti, ne glede na dejansko porabo prostora. Razlog je pogosto v želji po zmanjšanju komunalnega prispevka in drugih dajatev.

 

Mestni svet je v prvem branju odlok potrdil. Pripombe svetnikov bodo upoštevane v predlogu odloka za drugo branje.

 

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Šolskega centra Zlato polje

 

Celotno osrednje območje kompleksa ZN Zlato polje je bilo do sedaj namenjeno razvoju univerzitetnega in srednješolskega središča širšega gravitacijskega območja Gorenjske.

 

Predmet sprememb in dopolnitev ZN Zlato polje je funkcionalna celota (oznake FC P1 in del FC I) in predstavlja zahodni del območja ob Koroški cesti. Območje se navezuje na Koroško cesto kot mestno vpadnico, na katero sta predvidena dva priključka, ter na notranjo zbirno cesto ob predelu z oznako FC P1. Na obravnavanem območju je poleg družbene dejavnosti dopustna tudi poslovno-trgovska dejavnost in stanovanja ob hkratnem zagotavljanju ustreznega koridorja cestnega in zelenega obcestnega prostora ter zadostnega števila parkirnih mest.

 

Mestni svetniki so odlok v drugem branju potrdili in bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Ponovno odločanje o oprostitvi najemnin za nepremičnine v lastni MOK in krajevnih skupnosti

 

Svetniki so ponovno obravnavali sklep, ki so ga glede oprostitve plačila najemnin nepremičnin v lasti MOK in krajevnih skupnosti za čas trajanja prepovedi opravljanja gospodarske dejavnosti sprejeli na dopisni seji 24. aprila 2020, in odločili, da ga ne sprejmejo.

 

Župan je izvrševanje sklepa zadržal zaradi sprejema Zakona o ugotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki bistveno drugače ureja institut oprostitve najemnin za nepremičnine v lasti države in občin. Ker je zakon nadrejeni akt sklepu MOK, ni potrebe po samostojnem urejanju s strani občine.

 

O oprostitvi najemnine oziroma njenega dela bo na podlagi določbe 34. člena zakona odločil župan, ob upoštevanju pogojev iz točke 3.1 Začasnega okvira:

 • Najemnik dne 31. decembra 2019 ni bil podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 51/2014/EU;
 • Skupni znesek javnih sredstev, ki jih prejme najemnik, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvira, ne sme preseči 800.000 eurov ali 120.000 eurov, če je najemnik dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 eurov, če je najemnik dejaven na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
 • Vsi navedeni zneski morajo biti izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev.
 • Skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne sme preseči omejitev, določenih v prejšnji alineji;
 • Ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo dodelitve pomoči de minimis oziroma pomoči, dodeljene v skladu s Splošno uredbo o skupinskih izjemah, če so spoštovane določbe relevantnih aktov Evropske komisije.

 

Naslovna fotografija: Pixabay