Aktualno

Vabljeni na brezplačna usposabljanja, ki se bodo izvajala v okviru projekta RaSTKo - Razvoj spretnosti in temeljnih kompetenc.

 

Ljudska univerza Kranj je na javnem razpisu Temeljne kompetence 2023-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila finančna sredstva za izvajanje projekta RaSTKo - Razvoj spretnosti in temeljnih kompetenc, ki se bo izvajal do junija 2029. Programi, ki se izvajajo v sklopu projekta, so za udeležence brezplačni.

Pri izvajanju programov bodo sodelovali z različnimi izvajalci, strokovnimi delavci ter skušali pokriti različna področja za dvig spretnosti in kompetenc odraslih, še posebej ranljivih skupin.

 

Namen projekta: povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

 


Datum objave: 28.9. 2022

MESTNA OBČINA DO NAZIVA MLADIM PRIJAZNA OBČINA

Mestna občina Kranj, ki velja za prostovoljstvu in branju prijazno občino ter se ponaša z varno točko ter demenci prijazno točko, je bogatejša za še en naziv. Inštitut za mladinsko politiko ji je podelil certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od 2022 do 2026.

 

Mestna občina Kranj je na mednarodni dan mladih, 12. avgusta 2022, oddala prijavo na poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2022–2026. Certifikate za obdobje štirih let podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, in sicer lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Pristojni so certifikat Mladim prijazna občina Mestni občini Kranj odobrili v mesecu septembru, uradno pa ga bo prejela na svečani podelitvi do konca leta.

 

 


Datum objave: 28.9. 2022

ŠOLA ODPRTIH VRAT V TRAINSTATION SUBART

V SubArtu bodo v oktobru in novembru izvedli več delavnic za mlade s področja kulturnega ustvarjanja. V Šoli odprtih vrat se bodo letos posvetili izobraževanju zainteresiranih mladih posameznikov in skupin za delo na področju kulturne ustvarjalnosti. Več v tej novici.

 


Datum objave: 12.8. 2022

MEDNARODNI DAN MLADIH

Danes, 12. avgusta 2022, praznujemo mednarodni dan mladih. Združeni narodi so leta 1999 razglasili 12. avgust za mednarodni dan mladih z namenom, da se vsako leto razpravlja o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade. Namen mednarodnega dneva mladih je opozarjanje na položaj, vlogo, pravice in dolžnosti mladih, pa tudi na izzive, s katerimi se soočajo v obdobju prehoda v odraslost.

 

Letošnja osrednja tema mednarodnega dneva mladih je medgeneracijska solidarnost ter s tem povezano ozaveščanje o medgeneracijskih razlikah in preprekah.

Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta. V Mestni občini Kranj ima stalno prebivališče 8507 mladih, kar predstavlja 14,9 odstotkov in 11.410 prebivalcev, kar znaša 20 odstotkov starih najmanj 65 let vsega prebivalstva mestne občine. To pomeni, da je starejša generacija dosegla in izrazito presegla mlajšo.

Področje mladinskega sektorja pokriva tudi prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih. V Ljudski univerzi Kranj – medgeneracijskem centru pripravljajo brezplačne aktivnosti tudi za mlade – aktivnosti za zabavno in aktivno preživljanje prostega časa, učno pomoč za učence osnovnih šol, ustvarjalne aktivnosti, aktivnosti za pridobivanje uporabnih znanj, za spoznavanja sebe in svojih potencialov ter za razvijanje pozitivnega stališča do starejših.

 

Evropsko leto mladih, KR ZA mlade v Kranju

Mladi predstavljajo pomembno družbeno skupino, ki se še posebej v zadnjih letih na ravni celotne države sooča s številnimi izzivi, ki zahtevajo sistematično in celovito obravnavo na vseh ravneh.

Mestna občina Kranj z namenom izboljšanja položaja mladih, vključevanja mladih v vse dimenzije javnega življenja in zagotavljanja kakovostnega prehoda mladih iz otroštva v odraslost izvaja posamezne ukrepe na področjih mladinskega dela, izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, mobilnosti, zdravja in ranljivih skupin, športa, kulture, varstva okolja in narave, informiranja in participacije v procesih odločanja. V februarju letos je objavila anketo Prebivaš–se izobražuješ–delaš–ali zadržuješ v Kranju, katero je izpolnilo več kot 400 mladih med 15 in 29 leti. Z anketo je MOK pridobila pogled mladih, njihovih želja in potreb v Kranju. V mesecu maju in juniju so se odvijale delavnice z mladinskimi organizacijami in zainteresiranimi s področja mladinske dejavnosti. Na teh so obravnavali predloge iz ankete, ki so pomembni za razvoj mladim prijaznega Kranja. Zbrani so v dokumentu Strategija razvoja mladinskega dela v Mestni občini Kranj 2022–2030, ki je v javni obravnavi do 8. septembra.

Na današnji mednarodni dan mladih je Mestna občina Kranj oddala tudi prijavo na poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2022–2026, ki se vsako leto (s štiriletno veljavnostjo) podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik.

»Ker si v Kranju želimo napredno in okolju prijazno družbo, se preobražamo v trajnostno, zeleno in pametno skupnost. Naše aktivnosti in koncepti so naravnani v to smer na vse več področjih. S tem se zavzemamo za zmanjšano rabo energije, stroškov in obremenitev okolja. Tako vzpostavljamo pogoje za kakovostno in zdravo prihodnost mladih, za boljši jutri. Dobro se zavedamo, kako pomembna je skrb za rodove prihodnosti. Do uresničitve vseh ciljev in ugodnih rezultatov bomo prišli s čim več povezovanja ter vzajemnega sodelovanja med mladimi in lokalnimi odločevalci. Zgolj s skupnimi močmi in konstruktivnim dialogom bomo namreč napredovali tudi kot skupnost. Na vseh področjih,« je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in zaželel mladim vse dobro ob mednarodnem dnevu mladih.

 


Datum objave: 9. 8. 2022

MOK pripravila Strategijo razvoja mladinskega dela v MOK za obdobje 2022–2030

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in zainteresiranimi s področja mladinske dejavnosti ter na podlagi rezultatov ankete za mlade prebivaš–se izobražuješ–delaš–ali zadržuješ v Kranju pripravila Strategijo razvoja mladinskega dela v MOK za obdobje 2022–2030 in ga daje v javno obravnavo. Pripombe zbira do 8. septembra 2022.

Mestna občina Kranj (MOK) je v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in zainteresiranimi s področja mladinske dejavnosti ter na podlagi rezultatov ankete za mlade prebivaš–se izobražuješ–delaš –ali zadržuješ v Kranju pripravila strateški dokument na področju mladinskega dela med letoma 2022 in 2030. Od 9. avgusta do 8. septembra 2022 ga daje v javno obravnavo. Strategija razvoja mladinskega dela v MOK za obdobje 2022–2030 je dostopna tukaj. Zainteresirani lahko pripombe posredujejo na elektronski naslov: maja.pritekelj@kranj.si ali po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najpozneje do 8. septembra 2022.


Datum objave: 1. 8. 2022

Javno povabilo za 4000 zaposlitev mladih za nedoločen čas

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 4000 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. V program se bodo lahko vključile osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 25 let. Vključenim mladim se bo skozi program omogočil hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.

Program se bo izvajal v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter se bo izvajal se bo do konca leta 2024. Zanj je namenjenih 27.360.000 evrov iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Na spletni strani ZRSZ je objavljeno Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela


Datum objave: 14. 7. 2022

Povabilo k sodelovanju pri projektu PreseNEETi

 

Mladinski svet Slovenije sodeluje pri projektu PreseNEETi, s katerim želijo opolnomočiti in socialno aktivirati osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) na trg dela in v družbeno okolje. Ciljna skupina so, skratka, mladi med 15. in 29. letom starosti, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v projekt bodo vključili skupno 30 oseb.

 

Vzpostavili bodo podporne storitve za prikrajšane skupine mladih ter jih opolnomočili do te mere, da se bodo aktivno vključili na trg dela v obliki prostovoljstva ali zaposlitve v lokalni skupnosti. Preko individualnega svetovanja in sistema mentorstva pa jim bodo nudili pomoč pri premagovanju ovir in osebnih stisk. 

 

Prijave sprejemajo do petka, 15. julija 2022.

Več informacij na: https://mss.si/preseneeti-se/

 

 

 


Datum objave: 10. 2. 2022

Prispevajte k Strategiji za mlade v Mestni občini Kranj in izpolnite anketo

Mestna občina Kranj z mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade v Kranju pripravlja Strategijo za mlade.

 

V dokumentu bodo zbrani konkretni ukrepi za mlade s področja izobraževanja, stanovanjske politike, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa in participacije ter drugih področij, ki bodo skozi proces priprave strategije prepoznani kot pomembni za mlade. 

 

Če imate med 15 in 29 let, v Kranju prebivate, se izobražujete, delate ali ga obiskujete, vabimo k izpolnjevanju ankete!

 

Anketa je na voljo na tej povezavi do 11. marca 2022.

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo.

 

 


Datum objave: 18. 1. 2022

MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih vabi na informativna dneva

 
  • 19. 1. 2022 za Erasmus+: Mladina

in

  • 20. 1. 2022 za Evropsko solidarnostno enoto.

 

Program in povezavo do prijave najdete tukaj.

Dogodka bosta izvedena v obliki webinarja in sta odprta za vse potencialne prijavitelje, tako organizacije, institucije, kot neformalne skupine.

 


Datum objave: 18. 1. 2022

Vabilo Zavoda IZRIIS, informacijski izobraževalni inštitut za izobraževanja in svetovanje

 

  • vabijo na BREZPLAČNO on-line izobraževanje o škodljivosti tobaka in alkohola za dijake slovenskih srednjih šol, ki poteka v petih sklopih.

 

Motivacijske in interaktivne vsebine po metodi "learning by doing" najdete tukaj.

 


Datum objave: 13. 12. 2021

Leto 2022 bo Evropsko leto mladih

 

Slovenija je z uspešno zaključenimi pogajanji o razglasitvi Evropskega leta mladih 2022 dosegla nov pomemben mejnik slovenskega predsedovanja na področju mladine in odprla vrsto priložnosti za mlade v letu 2022. Mladim naproti pa prihaja tudi Mestna občina Kranj, ki pripravlja strategijo za mlade.

 

Svet Evropske unije je 10. decembra potrdil dogovor političnega trialoga z Evropskim parlamentom, ki ga je slovensko predsedstvo doseglo 6. decembra 2021 z zapiranjem še zadnjih odprtih vprašanj o proračunu. Evropsko leto mladih bo tako v ospredje postavilo glas mladih, s tem pa številne plati življenja mladih od izobraževanja, zaposlovanja pa vse do dobrega počutja, njihove samozavesti in zdravja, kulturnega udejstvovanja in iskanja rešitev za izzive prihodnosti.

 

V prihajajočem letu bodo tako v državah članicah kakor tudi v okviru Evropske komisije v sodelovanju z drugimi institucijami EU, organizacijami civilne družbe in mladimi vse leto organizirane številne dejavnosti (konference, dogodki ter informativne in promocijske kampanje) na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni. Te bodo naslavljale prednostne naloge, ki so poudarjene v ključnih ciljih na področju mladine, kot so enakopravnost in vključenost, trajnost, duševno zdravje in dobro počutje ter kakovostna zaposlitev. V evropsko leto mladih bodo vključeni tudi številni mladi, ki bivajo zunaj EU.

 

Evropsko leto mladih bo tesno povezano z izvajanjem instrumenta NextGenerationEU, ki mladim zagotavlja nove perspektive, vključno s kakovostnimi delovnimi mesti ter možnostmi za izobraževanje in usposabljanje, poleg tega pa podpira udeležbo mladih v družbi. V letu 2022 bo Slovenija pripravila nov nacionalni program za mladino za naslednjih deset let. V pripravo bodo vključevali tudi mlade in si tako začrtali program, ki bo od mladih za mlade in za prihajajoče generacije.

 

Več informacij je na voljo v tej novici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Boljše razmere za mlade v prihodnje tudi v Kranju

Mladim naproti pa prihaja tudi Mestna občina Kranj, ki pripravlja strategijo za mlade. »S tem vzpostavljamo pogoje za kakovostno in zdravo prihodnost mladih, za boljši jutri. Dobro se zavedamo, kako pomembna je skrb za rodove prihodnosti. Ker si želimo napredno in okolju prijazno družbo, se preobražamo v trajnostno, zeleno in pametno skupnost. Naše aktivnosti in koncepti so naravnani trajnostno na vse več področjih. Z veseljem prisluhnemo pobudam mladine. Zgolj s skupnimi močmi in konstruktivnim dialogom bomo namreč napredovali tudi kot skupnost,« je ob tem povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 


ZAVOD MEPI

VABILO K SODELOVANJU NA MLADINSKEM NATEČAJU

ZA KRATKI FILM "KEEP IT COOL – ZGODBE PODNEBNIH SPREMEMB"

 

Keep it Cool natečaj

 

Z vami delimo novico o lansiranju mladinskega natečaja za kratki film, pri pripravi katerega smo se na Zavodu MEPI skupaj z British Councilom in WWF Adria pridružili Britanskemu veleposlaništvu v Ljubljani.

 

Natečaj poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, in v sodelovanju z RTV Slovenija. 

 

Veseli bomo, če bo lahko eno od teh prizadevanj postala tudi udeležba na našem natečaju »Keep it Cool – Zgodbe podnebnih sprememb«, ki je nastal z namenom vključevanja mladih v aktivnosti v sklopu priprav na Podnebno konferenco Združenih narodov COP26, ki bo od 1. do 12. novembra potekala v Glasgowu. Želimo si namreč, da imajo mladi preko njihovih unikatnih pogledov v lokalno okolje in naravo možnost sodelujočim na podnebnem vrhu COP26 sporočiti, da so podnebne spremembe že postale del našega vsakdana in da je napočil skrajni čas za sprejetje ambicioznejših ukrepov v boju za ohranitev našega planeta. 

 

K sodelovanju vabimo vse mlade med 13. in 20. letom starosti. Svoje kratke filme lahko prijavijo posamezniki ali skupine, ki jih lahko sestavlja največ 5 članov. Prijava filmov je priporočljiva pod vodstvom mentorja. Dolžina kratkih filmov ne sme preseči 3 minut, vključno s končno špico.

 

Prijave na natečaj sprejemamo preko spletne prijavnice na naši spletni strani www.keepitcool.si, kjer lahko najdete tudi razpisno dokumentacijo in ostale pomembne informacije v povezavi z natečajem. Rok za končno oddajo kratkih filmov je 10. oktober 23:59. 

 

Vse zainteresirane vabimo na 1. spletni seminar v ponedeljek, 28. junija, ob 15h, na katerem bodo podrobneje obrazloženi vsebina in razpisni pogoji natečaja ter tema podnebnih sprememb, za predstavitev katere bodo poskrbeli predstavniki WWF Adria. Prijava je možna preko prijavnega obrazca na naslednji povezavi: https://forms.gle/v1MvBxUx58hvJHnu8.

 

Na seminarju so dobrodošli tako mentorji kot mladi.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@keepitcool.si.

V upanju na srečanje in bodoče sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

 


Movit zavod za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana sporoča, da prihaja Evropski teden mladih!

 

To je prireditev, ki vsaki dve leti poteka že od leta 2003 in predstavljajo priložnost za predstavitev številnih priložnosti, ki jih Evropska unija ponuja mladim, razprave o temah, aktualnih za mlade in mladinski sektor, ter predstavitev zgodb o uspehih.

 

Letos bo od 24. do 30. maja pod naslovom ‘Naša prihodnost je v naših rokah’.

 

Vabijo neformalne skupine mladih, mladinske centre, lokalne mladinske svete in mladinske organizacije, da se vključijo v Evropski teden mladih s svojimi aktivnostmi in kandidirajo za sredstva. Rok za prijavo na razpis je 17. maj 2021.

 


Anketa za mlade

 

Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem so pripravili anketo, s katero bodo poskušali zaznati temeljne probleme mladih med 15. in 34. letom, ter ugotoviti, kako se ti problemi razlikujejo med območji v Sloveniji. Da bi dobili čim bolj kakovostne in rezultate in na tej podlagi predlagali ustrezne rešitve, vabijo k sodelovanju čim več mladih.

 

Anketa je dostopna tudi na tej povezavi

 


Skupina »KRprostovoljci«

 

Odprta je skupina »KRprostovoljci« v Google skupinah za komuniciranje, izmenjavo mnenj in stališč med člani različnih civilnih organizacij in društev prek brskalnika oziroma s pomočjo orodja Google. Če bi začeli prejemati sporočila in sodelovati v skupini, pišite na maja.pritekelj@kranj.si.

 

Skupina je namenjena povezovanju in komunikaciji med člani, ki so aktivni v mladinskih organizacijah in drugih društvih v Kranju. Namenjena je tudi povezovanju lokalne civilne družbe in občine ter izmenjavi mnenj in stališč.

 

 

Aktualne razpise lahko spremljate tukaj.

 


MLADI MESTNE OBČINE KRANJ – ČESTITKE OB MEDNARODNEM DNEVU MLADIH

Danes, 12. avgusta 2021, praznujemo mednarodni dan mladih.

Združeni narodi so leta 1999 razglasili 12. avgust za mednarodni dan mladih z namenom, da se vsako leto razpravlja o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade.

Namen mednarodnega dneva mladih je opozarjanje na položaj, vlogo, pravice in dolžnosti mladih, pa tudi na izzive, s katerimi se soočajo v obdobju prehoda v odraslost.

V letošnjem letu je vodilna tema mednarodnega dneva mladih preoblikovanje prehranskih sistemov, pa tudi sledenje ciljem Agende 2030, kot so preprečevanje revščine in socialne izključenosti ter preprečevanje globalnega segrevanja.

Mladi v Mestni občini Kranj se združujejo v različnih formalnih in neformalnih skupinah v okviru nevladnih organizacij. Mestna občina Kranj stopnjuje podporo in sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Kranju. Tudi pobude mladih in njihovih predstavnikov, so skoraj vedno dobro sprejete in tudi podprte.

Mestna občina Kranj pripravlja Strategijo Mestne občine Kranj za mlade, Kranj KR ZA mlade. Objavljena bo tudi anketa prebivaš - se izobražuješ – delaš – ali zadržuješ v Kranju, v upanju, da pridobimo pogled mladih, njihovih želja in potreb v Kranju.

Z željo po nadaljnjem sodelovanju, vam ob mednarodnem dnevu mladih iskreno čestitamo.