Odvisnost

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj

V Mestni občini Kranj deluje Lokalna akcijska skupina (LAS)  za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj, katero imenuje župan Mestne občine Kranj.

 

Naloge LAS v okviru lokalne skupnosti

 • priprava operativnega letnega programa za MOK, ki ga mora potrditi župan MOK,
 • najmanj enkrat letno poročanje Svetu MOK,
 • ocenjevanje stanja na področju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika,
 • sprotno spremljanje gibanja problematike drog v občini in svetovanje pri usklajevanju služb, programov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem zlorabe drog,
 • strokovno usposabljanje članov LAS in razvijanje lokalnih kadrovskih potencialov za delo v lokalni skupnosti na področju problematike drog,
 • vzpostavljanje pogojev za aktivno izvajanje preventivnih programov v MOK,
 • obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti, s ciljem konstruktivnega odziva na problematiko drog,
 • vplivanje na državno in lokalno politiko, ki kakorkoli vpliva na zdravje in na zakonske vidike problematike odvisnosti,
 • izvajanje drugih nalog v skladu z namenom skupine, ki jih določi župan MOK v letnem operativnem programu.

Center za zdravljenje odvisnosti Zdravstevni dom Kranj

V centru za zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Kranj, izvajajo preventivno zdravstveno vzgojo za osnovnošolsko populacijo, starše in učitelje. 

 

Pri izvajanju kurativnih dejavnosti skrbijo za:

 • izvajanje abmulantne detoksikacije
 • metadonski program
 • individualne terapije
 • skupinski razgovori