Odvisnost

Lokalna akcijska skupina LAS

V Mestni občini Kranj deluje Lokalna akcijska skupina (LAS)  za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj, katero imenuje župan Mestne občine Kranj.

 

Naloge LAS v okviru lokalne skupnosti

 • priprava operativnega programa za Mestno občino Kranj, ki ga mora potrditi župan Mestne občine Kranj,
 • najmanj enkrat letno poročanje svetu Mestne občine Kranj,
 • ocenjevanje stanja na področju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika,
 • zagotavljanje koordinacije dela strokovnih služb, ki se s problematiko drog ukvarjajo na vseh treh ravneh preventive (primarna, sekundarna in terciarna),
 • organizacija in zagotavljanje materialnih in finančnih možnosti za izvajanje in vključevanje lokalne skupnosti s svojimi strokovnimi institucijami v vse ravni preventive,
 • zagotavljanje usklajenosti lokalnih programov preprečevanja zlorabe drog s cilji nacionalnega programa in državne strategije preprečevanja zlorabe drog,
 • obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti,
 • spodbujanje javnosti, da se konstruktivno odziva na problematiko drog,
 • povezovanje z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji,
 • izbira izvajalcev za izvajanje preventivnih programov na podlagi javnih razpisov
 • izvajanje drugih nalog v skladu z namenom skupine, ki jih določi svet Mestne občine Kranj.

 

Center za zdravljenje odvisnosti Zdravstevni dom Kranj

V centru za zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Kranj, izvajajo preventivno zdravstveno vzgojo za osnovnošolsko populacijo, starše in učitelje. 

 

Pri izvajanju kurativnih dejavnosti skrbijo za: 

 • izvajanje abmulantne detoksikacije
 • metadonski program
 • individualne terapije
 • skupinski razgovori