Odvisnost

V Mestni občini Kranj deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj, katero imenuje župan Mestne občine Kranj.

 
Predsednica LAS: Suzana Gladović, T: 051 637 363: E: reintegracija@omamljen.si

 

Naloge LAS v okviru lokalne skupnosti so predvsem:

priprava operativnega programa za Mestno občino Kranj, ki ga mora potrditi župan Mestne občine Kranj,

  • najmanj enkrat letno poročanje svetu Mestne občine Kranj,
  • ocenjevanje stanja na področju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika,
  • zagotavljanje koordinacije dela strokovnih služb, ki se s problematiko drog ukvarjajo na vseh treh ravneh preventive (primarna, sekundarna in terciarna),
  • organizacija in zagotavljanje materialnih in finančnih možnosti za izvajanje in vključevanje lokalne skupnosti s svojimi strokovnimi institucijami v vse ravni preventive,
  • zagotavljanje usklajenosti lokalnih programov preprečevanja zlorabe drog s cilji nacionalnega programa in državne strategije preprečevanja zlorabe drog,
  • obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti,
  • spodbujanje javnosti, da se konstruktivno odziva na problematiko drog,
  • povezovanje z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji,
  • izbira izvajalcev za izvajanje preventivnih programov na podlagi javnih razpisov
  • izvajanje drugih nalog v skladu z namenom skupine, ki jih določi svet Mestne občine Kranj.

 

Programi in poročila LAS:

 

 V kolikor imate težave z drogami se obrnite na: