E-uprava

Spoštovane meščanke in meščani ter ostali uporabniki spletnega portala!

 

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo po posameznih uradih v mestni upravi Mestne občine Kranj. Vloge se vlaga po pošti, elektronsko na uradni e-naslov (mok@kranj.si) ali osebno ob uradnih urah v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1.

 

Uradne ure Sprejemne pisarne - blagajne Mestne občine Kranj

ponedeljek, torek, četrtek: 8.00-14.30 

sreda: 8.00-16.30 

petek: 8.00-12.30 

 

Vloge in obrazci po uradih

 

Urad za okolje in prostor

Vloga  Taksa
Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka  
Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta  
Sklep za določitev odškodnine za služnost v letu 2013 – zvišanje DDV  
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev  

Zahteva za izdajo mnenja

povezava do programa za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije

 
Vloga za izdajo soglasja Mestne občine Kranj k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja  
Zahtevek za izdajo potrdila o predkupni pravici  
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom  
Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča  
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve  
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele  
Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele  
Zahteva za izdajo lokacijske informacije  

Zahteva za izdajo soglasja za manjše rekonstrukcije (pdf)

Zahteva za izdajo soglasja za manjše rekonstrukcije (excel)

 

Vloga za izdajo pogojev za izvedbo negradbenega posega ali gradbenega posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni predpisano

 

Vloga za pridobitev soglasja MOK za ustvarjanje zidne poslikave

Navodila in kontakt

 

 

 

Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje   

Vloga Taksa
Obrazec za uporabo prostorov Mestne občine Kranj  
Cenik z obrazcem vloge za uporabo prostora stavbe Mestne občine Kranj  

 

 

Služba za zaščito in reševanje

Vloga Taksa
Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči  

Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči

 

Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda

 
Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči  
Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo, povzročene po naravni nesreči  

 

 

Urad za gospodarske dejavnosti in promet

Vloga Taksa
Vloga za izdajo soglasja k postavitvi A panoja  
Vloga za novo avtotaksi dovoljenje  
Vloga za podaljšanje avtotaksi dovoljenja  

Vloga za izdajo potrdila o kategorizaciji cest

 

Vloga za dovoljenje za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju za pešce

 

Vloga za pridobitev dovolilnice oz. brezkontaktne kartice za izredni prevoz

 
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste  

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala

 

Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za posamezne priložnosti

 

Vloga za podaljšanje časa trajanja prireditve

 
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln  

Vloga za raztros pepela zunaj pokopališča

 

Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za izvedbo gradnje v cestnem telesu in/ali njegovem varovalnem pasu

 

Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti

 

 

 

Urad za družbene dejavnosti

Vloga Taksa

Vloga za vpis otroka v vrtec (Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi in PE Pri Dobri Tinci ter Vrtec Duhec d.o.o., enota Kranj) za šolsko leto 2022/2023

 

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2023/2024 (vloga za naknadni vpis otroka v vrtec po poteku rednega vpisa) - WORD

 

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2023/2024 (vloga za naknadni vpis otroka v vrtec po poteku rednega vpisa) - PDF

 

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

 

Vloga za enkratni denarni prispevek za novorojence v Mestni občini Kranj

 

Vloga za enkratno socialno pomoč v Mestni občini Kranj

 

Vloga za prekop posmrtnih ostankov

 

Vloga za sofinanciranje e-oskrbe (varovanje na daljavo)

 

 

 

Medobčinski inšpektorat Kranj

Vloga Taksa

Prijava Medoobčinski inšpekciji

 

Vloga za fotokopiranje polpol izvirnikov

 

 

 

Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

Vloga Taksa

Ponudba za ustanovitev stavbne pravice

 

Vloga za izdajo soglasja za posege najemnika v stanovanju/poslovnem prostoru MOK

 

Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju MOK

 

Vloga za prijavo / odjavo uporabnika

 

Navodila najemnikom stanovanj v lasti Mestne občine Kranj

 

Ponudba za najem zemljišča

 

Ponudba za odkup zemljišča v povezavi z namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

 

Ponudba za prodajo nepremičnine-predkupna pravica

 

Vloga za brezplačni prenos zemljišča

 

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja

 

Vloga za najem zemljišča

 

Vloga za obročno odplačilo dolga

 

Vloga za odkup stanovanja

 

Vloga za odpoved najemne pogodbe

 

Vloga za prenos najemnega razmerja

 

Vloga za prodajo zemljišča

 

Vloga za sklenitev služnostne pogodbe

 

Vloga za za vpis / izbris upravnika

 

Vloga za zamenjavo stanovanja