Nadzorni odbor

Nadzorni odbor MO Kranj (NO MO Kranj)

 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svojih pristojnosti:  
  1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
  2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
  3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev;
  4. ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem;
  5. ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev;
  6. obravnava revizije računskega sodišča.
 
Nadzorni odbor MO Kranj za mandatno obdobje 2018–2022:
 
Člani Nadzornega odbora MO Kranj: 
Predsednik: Ivo Bajec
Namestnica predsednika: Alenka Podbevšek
Člani: Jelena Vidović, Andraž Ušlakar, Matej Pirc
 
Nadzorni odbor MO Kranj najmanj dvakrat letno poroča Svetu MO Kranj o svojih ugotovitvah.