Proračun 2014

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2014

 

1. Povzetek poročila
2. Splošni del
3. Posebni del
4. NRP
5. Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov
6. Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP
7. Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada
 

Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2014

 

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
1. Odlok o proračunu 2014
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2014 do 2017
7. Obrazložitve proračuna
8. Obrazložitve finančnih načrtov KS
9. Stanovanjski proračunski sklad
10. Kadrovski načrt
11. Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS
12. Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje
13. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
14. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in kapitalskimi deleži

 

Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2014, 2. obravnava

 

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
1. Odlok o proračunu 2014
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2014 do 2017
7. Obrazložitve proračuna
8. Obrazložitve finančnih načrtov KS
9. Stanovanjski proračunski sklad
10. Kadrovski načrt
11. Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS
12. Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje
13. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
14. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in kapitalskimi deleži
 

Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2014, 1. obravnava

 

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
1. Odlok o proračunu 2014
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2013 do 2016
7. Obrazložitve proračuna
8. Obrazložitve finančnih načrtov KS

9. Stanovanjski proračunski sklad
10. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in kapitalskimi deleži
11. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
12. Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje
13. Kadrovski načrt
14. Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS