Proračun 2021

Sprejeti proračun 2021

 

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov

1. Odlok o proračunu 2021

2. Splošni del proračuna

3. Odhodki po programski klasifikaciji

4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

5. Posebni del proračuna

6. Načrt razvojnih programov 2021 do 2024

7. Obrazložitve proračuna

8. Obrazložitve finančnih načrtov KS

9. Kadrovski načrt

10. Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

11. Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

12. Stanovanjski proračunski sklad

 

 

Predlog:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2021

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021 do 2024

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Osnutek:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov
Odlok o proračunu 2021
Splošni del proračuna
Odhodki po programski klasifikaciji
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2021 do 2024
Obrazložitve proračuna
Obrazložitve finančnih načrtov KS
Kadrovski načrt
Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
Stanovanjski proračunski sklad
Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK